Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-05-15

Aktualizacja Listy ocenionych projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020

14 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3943/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 1547/2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi dokonał aktualizacji  Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla projektów dotyczących recyklingu.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020 dla projektów dotyczących recyklingu - Aktualizacja


15 października 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 1547/2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla projektów dotyczących PSZOK oraz recyklingu.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020 dla projektów dotyczących PSZOK

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020 dla projektów dotyczących recyklingu

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 5.2  Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020


W dniu 7 października 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/19 w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020. Spośród 10 wniosków o dofinansowanie projektów, 1 został odrzucony, natomiast 9 zostało zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


W dniu 13 sierpnia 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/19 w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020. Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie projektów zostały zakwalifikowane do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


W terminie od 8 do 15 maja 2019 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wnioskuo dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa[1],
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Jako przedsiębiorstwo rozumie się także przedsiębiorstwo społeczne, definiowane w oparciu o Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.2  Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. Budowa, rozbudowa, modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw.
 2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i/lub zakup instalacji do recyklingu odpadów.

UWAGA!

Z uwagi na wydzielone odrębne alokacje, w ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu nie ma możliwości łączenia typu projektu dotyczącego PSZOK zgodnie z pkt 1 z typem projektu dot. recyklingu odpadów zgodnie z pkt. 2.

Realizacja obu zakresów wsparcia jest możliwa poprzez złożenie odrębnych wniosków o dofinansowanie projektu tj. wniosku na typ projektu nr 1 i odrębnego na typ projektu pkt 2.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi – nie więcej niż 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi:

- 9 656 682,64 PLN dla projektów dot. PSZOK (typ projektu 1);

- 4 000 000,00 PLN dla projektów dot. recyklingu (typ projektu 2).

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.
Inne dokumenty obowiązujące w naborze
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 11. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 13. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 15. Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

- Telefonu: +48 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722 oraz 77 54 16 202

- Faksu: +48 77 44 04 721

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę),

45-075 Opole

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2019-03-22