Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-08-08

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 ogłasza w dniu 19 czerwca 2023 r. dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów konkurencyjnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne, działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej:

nabór nr:

 • FEOP.06.01-IP.02-001/23 - dla obszaru północnego województwa (powiaty brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski, strzelecki)

oraz nabór nr:

 • FEOP.06.01-IP.02-002/23 - dla obszaru środkowo - południowego województwa (powiaty głubczycki, kędzierzyńsko -kozielski, krapkowicki, nyski, prudnicki, opolski, miasto Opole)

[11.12.2023 r.]

7 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 11132/2023, w sprawie rozstrzygnięcia postępowania oraz wyboru do dofinansowania projektu w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór  nr FEOP.06.01-IP.02-001/23 oraz nr FEOP.06.01-IP.02-002/23. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej lista projektów ocenionych negatywnie:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór  nr FEOP.06.01-IP.02-001/23 oraz nr FEOP.06.01-IP.02-002/23:


[07.12.2023 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z 19 czerwca 2023 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, programu regionalnego FEO 2021-2027 dla naborów nr FEOP.06.01-IP.02-001/23 oraz FEOP.06.01-IP.02-002/23 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, że w związku z koniecznością wprowadzenia zmian o charakterze porządkowym oraz informacyjnym, Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2023 r. przyjął uchwałę nr 11131/2023 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu wyboru projektów dotyczącego projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, programu regionalnego FEO 2021-2027, dla naborów nr FEOP.06.01-IP.02-001/23 oraz FEOP.06.01-IP.02-002/23.

Zakres zmian w Regulaminie wyboru projektów obejmuje:

 1. rozdział II Zasady postępowania konkurencyjnego, podrozdział 13. Realizacja polityk horyzontalnych, w tym zasady równości szans i niedyskryminacji dodano zapisy dot. przyjęcia dokumentu pn. Procedura składania zgłoszeń o podejrzeniu niezgodności z Kartą praw podstawowych do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz dokumentu pn. Procedura służąca do włączania zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) do praktyki wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027,
 1. rozdział Zasady postępowania konkurencyjnego, podrozdział 14. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów dokonano korekty zapisów dot. wartości środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w postępowaniu konkurencyjnym dla działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej,
 2. w załączniku nr 9 Źródła weryfikacji dokumentów uczestników projektu w Działaniu 6.1 FEO 2021-2027 - uzupełniono kategorie grup docelowych w odniesieniu do których będzie prowadzona weryfikacja prawidłowości składanych oświadczeń zgodnie z Zasadami udzielania wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej FEO 2021—2027. Ponadto celem przyjęcia jednolitych rozwiązań z rozwiązaniami przyjętymi przez Instytucją Zarządzającą  FEO 2021-2027 wprowadzono zmianę w źródłach weryfikacji dokumentów w odniesieniu do grupy docelowej, którą stanowią osoby zamieszkujące w rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarze województwa opolskiego oraz na obszarze północnym i środkowo - południowym województwa,
 3. wprowadzono zmieniony załącznik nr 15 do Umowy o dofinansowanie projektu Zasady udzielania wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach działania 6.1. Wsparcie ekonomii społecznej FEO 2021-2027. Powyższe podyktowane było koniecznością wprowadzenia zmian o charakterze porządkowym i systematyzującym treść Zasad, tj.:
  • Rozdział 5 – Indywidualny Plan Reintegracyjny, punkt 7 – zmianie, na korzyść odbiorców wsparcia reintegracyjnego, ulega warunek dotyczący jego wypłaty, ponieważ zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021 – 2027, w tym przypadku nie występuje podwójne finansowanie ze wsparciem finansowym na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy i obydwa działania mogą być realizowane jednocześnie.
  • Rozdział 6 – Wsparcie finansowe na utworzenie i początkowe utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w Podrozdziale 6.1 – Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy, punkt 1 - zmianie ulega termin w którym podmiot ekonomii społecznej musi przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne (czyli uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej), ponieważ zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021 – 2027 musi to nastąpić przed upływem 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy na które uzyskał finansowanie, a nie 12 jak było to przed zmianą.

Zmiany obowiązują od dnia przyjęcia uchwały nr 11131/2023 przez Zarząd Województwa Opolskiego , tj. : od 7 grudnia 2023 r.


[07.12.2023 r.]

Lista projektów po zakończeniu etapu negocjacji w ramach naboru nr FEOP.06.01-IP.02-001/23 dla działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, programu regionalnego FEO 2021-2027

Postępowanie konkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 20.07.2023 r. – 08.08.2023 r.

Nabór nr FEOP.06.01-IP.02-001/23 (obszar północny)


[14.11.2023 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr FEOP.06.01-IP.02-001/23 dla działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027

Postępowanie konkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 20.07.2023 r. – 08.08.2023 r.


[26.09.2023 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naborów dla działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027

Postępowania konkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 20.07.2023 r. – 08.08.2023 r.


[14.08.2023 r.]

Lista projektów złożonych w ramach naborów nr FEOP.06.01-IP.02-001/23 oraz nr FEOP.06.01-IP.02-002/23 dla działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, programu regionalnego FEO 2021-2027,

Postępowanie konkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 20.07.2023 r. – 08.08.2023 r.


[31.07.2023 r.]

KOMUNIKAT

Ze względu na techniczne ograniczenia Lokalnego Systemu Informatycznego FEO 2021-2027 w ogłoszonym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, podczas wypełniania formularza wniosku brak jest możliwości wskazania tj. wybrania z listy rozwijanej typów przedsięwzięć, które realizowane będą w projekcie, zgodnych z regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Wskazanie typów przedsięwzięć jest pomocne przy ocenie prawidłowości zaplanowanych działań w projekcie prowadzonej w trakcie oceny merytorycznej. W związku z tym prosimy o wskazanie w punkcie 5.7 Informacje dodatkowe, w polu Uzasadnienie kosztów informacji o typach przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach projektu.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad polepszeniem funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego FEO 2021-2027 w celu udostępnienia możliwości automatycznego wyboru typów przedsięwzięć w kolejnych naborach.


[30.06.2023 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 19.06.2023 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, programu regionalnego FEO 2021-2027 dla naborów nr FEOP.06.01-IP.02-001/23 oraz FEOP.06.01-IP.02-002/23, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca informuje, iż w związku z przyjęciem na  posiedzeniu Komitetu Monitorującego program regionalny FEO 2021-2027 w dniu 28 czerwca 2023r. nowego brzmienia dla kryterium formalnego nr 3 dla postepowań konkurencyjnych Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zmianie Regulaminu wyboru projektów dotyczącego projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, programu regionalnego FEO 2021-2027 dla naborów nr FEOP.06.01-IP.02-001/23 oraz FEOP.06.01-IP.02-002/23.

Wobec powyższego na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r. ZWO przyjął uchwałę nr 9925/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów dotyczącego projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, priorytetu 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, programu regionalnego FEO 2021-2027 dla naborów nr FEOP.06.01-IP.02-001/23 oraz FEOP.06.01-IP.02-002/23 ,wersja 2.

Zakres zmian w Regulaminie wyboru projektów obejmuje:

 • Punkt 10 pn. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu wydłużenie terminu naboru do 8 sierpnia 2023 r.
 • Punkt 11 pn. Orientacyjny termin przeprowadzenia oceny projektów – przesunięcie orientacyjnego terminu zakończenia oceny projektów na styczeń 2024 r.
 • załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFS+)korekta zapisów dot. opisu potencjału finansowego w sekcji 7 Potencjał do realizacji projektu, punkcie 7.1 Informacje podstawowe.
 • załącznik nr 5 Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Osi priorytetowej 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne FEO 2021-2027 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Plus – zmiana definicji kryterium formalnego nr 3 pn. Roczny obrót Wnioskodawcy i Partnera/ Partnerów jest równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w projekcie (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych).

Zmiany obowiązują od dnia przyjęcia uchwały nr 9925/2023 tj: od 29.06.2023r.


[12.07.2023 r.]

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem I naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkurencyjnych dla działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej, priorytet 6 Fundusze Europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - Instytucja Pośrednicząca programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się 21 lipca 2023 r. o godzinie 10:00 w sali numer 2.4 Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu przy ul. Głogowskiej 27.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące w szczególności regulaminu wyboru projektów oraz kryteriów wyboru projektów.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (DRUKOWANYMI LITERAMI) i wysłanie go najpóźniej do 17 lipca 2023 r. do godz. 14.00 na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl.

Udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym jest bezpłatny.

Pytania dot. tematyki spotkania prosimy kierować na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl. Tematy przedstawione w mailach zostaną omówione na spotkaniu.

Zapraszamy serdecznie!

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2024 r.

Miejsce składania wniosków

IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Adres strony internetowej Panelu Wnioskodawcy: http://pw2021.opolskie.pl

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony w terminie 20.07.2023 r. – 08.08.2023 r.

Ww. termin obejmuje rozpoczęcie naboru (dzień udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie projektu), przyjmowanie wniosków oraz zakończenie naboru.

IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Adres strony internetowej Panelu wnioskodawcy: http://pw2021.opolskie.pl

System informatyczny  nie przewiduje możliwości złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Panelu wnioskodawcy EO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 4 do regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Informacja o potencjalnych Wnioskodawcach:

Typ beneficjenta uprawnionego do składania wniosków w ramach naboru:

Ogólny:

 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Partnerstwa

Szczegółowy:

 • Kluby sportowe, centra sportu
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Organizacje pozarządowe
 • Partnerstwa instytucji pozarządowych[1]
 • Podmioty ekonomii społecznej

[1]Oznacza to partnerstwo wszelkich podmiotów, które nie są instytucjami rządowymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów podlegających dofinansowaniu

 1. Wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy i ich początkowe utrzymanie (12 miesięcy) w:
  1. w nowych przedsiębiorstwach społecznych (PS), w tym przedsiębiorstwach społecznych powstałych z przekształcenia podmiotów ekonomii społecznej (PES) w PS lub
  2. w istniejących PS, niekorzystających dotychczas ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy lub
  3. w istniejących PS, korzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy, po upływie okresu trwałości dla wszystkich stworzonych wcześniej miejsc pracy.
 2. Usługi towarzyszące przyznaniu wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS takie jak: doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie wzmocnienia potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego, wsparcie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Wspieranie działalności PES/PS poprzez w szczególności doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie wzmocnienia potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego, wsparcie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Wsparcie tworzenia PES innych niż PS np. poprzez usługi doradcze i animacyjne bez wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
 5. Animacja lokalna, polegająca na upowszechnianiu idei i zasad ekonomii społecznej, pobudzaniu aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz inicjowaniu i rozwoju międzysektorowych partnerstw lokalnych.
 6. Wsparcie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego, w tym wypłata wsparcia reintegracyjnego dla nowych pracowników PS.
 7. Rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnianych w PES w szczególności przy wykorzystaniu Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
 8. Rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadr ekonomii społecznej, wynikających z regionalnych i lokalnych potrzeb.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oznacza procent wydatków kwalifikowalnych projektu, który może zostać objęty finansowaniem UE lub współfinansowaniem krajowym ze środków BP. Dla postępowania konkurencyjnego w ramach działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej wynosi:

98% - w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 13%, a w przypadku części budżetu projektu dotyczącej stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy – 100% (w tym udział budżetu państwa na poziomie 15%, a środków UE 85%)

Dla postępowania konkurencyjnego w ramach działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie ze środków UE wynosi:

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Dla postępowania konkurencyjnego w ramach działania 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

13 720 000,00 PLN:

 • 11 900 000,00 PLN środki EFS+,
 • 1 820 000,00 PLN środki BP.

w tym:

 1. dla naboru nr 06.01-IP.02-001/23 (obszar północny) 5 218 763,00 PLN :
  • 4 526 478,00 PLN środki EFS+,
  • 692 285,00 PLN środki BP.
 2. dla naboru nr 06.01-IP.02-002/23  (obszar środkowo – południowy) 8 501 237,00 PLN:
  • 7 373 522,00 PLN środki EFS+,
  • 1 127 715,00 PLN środki BP.

Niezbędne dokumenty

WERSJA AKTUALNA REGULAMINU WYBORU PROJEKTÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI Z DNIA 07.12.2023 r.


WERSJE ARCHIWALNE REGULAMINU WYBORU PROJEKTÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze), złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 44 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, tj. IP na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Głogowska 25c, 45-315 Opole.

Autokontroli w zakresie oceny projektu, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy wdrożeniowej dokonuje Instytucja Pośrednicząca.

Natomiast instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ FEO 2021 – 2027.

Jednakże wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

W przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu, lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w sytuacji, gdy zostanie wyczerpana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania, Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, a w przypadku o którym mowa w art. 64 ust. 3 ustawy wdrożeniowej w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na uzupełnienie protestu lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, ma możliwość wniesienia skargi wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2022 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Rozstrzygnięcie w przedmiocie skargi zapada w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu zarówno Wnioskodawca, IZ, a także IP, mogą wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

UWAGA!

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dla I naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej FEO 2021-2027

Pytania i odpowiedzi dla I naboru o dofinansowanie w działaniu 6.1 Wsparcie ekonomii społecznej FEO 2021-2027, cz II


W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IP można składać za pomocą:

Natomiast w zakładce „często zadawane pytania” na stronie internetowej IZ FEO 2021-2027 zamieszczane są pytania i odpowiedzi na często zadawane pytania do różnych postępowań konkurencyjnych.

Linki

 • https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/61-wsparcie-ekonomii-spolecznej/

Zamieszczono w dniu: 2023-06-19