Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-08-08

KOMUNIKATY

[18.01.2024 r.]

15 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały rozstrzygnął postępowanie konkurencyjne oraz dokonał wyboru do dofinansowania projektów złożonych w postępowaniu konkurencyjnym do działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (nabór 04.07-08.08.2023 r.), priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027.

Całkowita wartość wybranych projektów wynosi 298 887,50 PLN, a kwota dofinansowania:

- 283 942,50 PLN, w tym:

- 254 054,37 PLN środki EFS+,

- 29 888,13 PLN  środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania konkurencyjnego wynosi:

- 1 117 647,00 PLN, w tym:

- 1 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 117 647,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Listę zawierającą informacje o projektach wybranych do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania oraz o projektach, które otrzymały ocenę negatywną

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w postępowaniu:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów


[17.01.2024 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021- 2027, Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021-2027 informuje o zmianie regulaminu wyboru projektów dla ww. działania.

Zakres oraz uzasadnienie zmian:

1) Punkt 12.4 Kryteria wyboru projektów – dodanie informacji odnośnie załącznika nr 15 do umowy o dofinansowanie projektu pn. Zasady weryfikacji kryteriów wyboru projektów na etapie realizacji projektów, w tym wykaz minimalnych obligatoryjnych dokumentów dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027.

2) załącznik nr 6 Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - szczegółowe informacje dotyczące zmian wprowadzonych do tego załącznika przedstawiono w Wykazie zmian.

Decyzja o zmianie regulaminu wyboru projektów została podyktowana umożliwieniem wnioskodawcom zapoznania się z aktualnym wzorem umowy o dofinansowanie określającym szczegółowo zasady realizacji projektu. Ponadto ma na celu zwrócenie uwagi na załącznik nr 15 do umowy o dofinansowanie, informujący o wykazie minimalnych obligatoryjnych dokumentów, na podstawie których będą weryfikowane kryteria wyboru projektów na etapie realizacji projektu.

Data obowiązywania od 15.01.2024 r.


[11.01.2024 r.]

4 stycznia 2024 r. zakończone zostały negocjacje w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w programie FEO 2021-2027. Spośród 8 ocenionych projektów:

- 3 zostały ocenione pozytywnie, tj. spełniły kryterium negocjacyjne,

- 5 projektów zostało ocenionych negatywnie, tj. nie spełniły kryterium negocjacyjnego.

Projekty spełniające kryterium negocjacyjne zostały skierowane do rozstrzygnięcia postępowania konkurencyjnego.

Całkowita wartość projektów, które zostały przekazane do rozstrzygnięcia postępowania konkurencyjnego wynosi 298 887,50 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 283 942,50 PLN, w tym:

- 254 054,37 PLN środki EFS+,

- 29 888,13 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania konkurencyjnego wynosi:

- 1 117 647,00 PLN, w tym:

- 1 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 117 647,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Lista zawierająca informacje o projektach, które zostały przekazane do rozstrzygnięcia w ramach postępowania konkurencyjnego do działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy FEO 2021-2027 (nabór 04.07-08.08.2023 r.)

[21.11.2023 r.]

17 listopada 2023 r. zakończona została ocena merytoryczna w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w programie FEO 2021-2027. Spośród 11 ocenionych projektów:

- 8 zostało przekazanych do etapu negocjacji,

- 3 projekty zostały ocenione negatywnie ze względu na nieosiągnięcie minimalnej wymaganej liczby punktów oraz niespełnienie kryteriów bezwzględnych.

Całkowita wartość projektów, które zostały przekazane do etapu negocjacji wynosi 773 998,50 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 725 382,93 PLN, w tym:

- 649 511,72 PLN środki EFS+,

- 75 871,21 PLN środki Budżetu Państwa.

 Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania konkurencyjnego wynosi:

- 1 117 647,00 PLN, w tym:

- 1 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 117 647,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Lista zawierająca informacje o projektach, które zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach postępowania konkurencyjnego do działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy FEO 2021-2027 (nabór 04.07-08.08.2023 r.)

[02.10.2023 r.]

27 września 2023 r. zakończona została ocena formalna w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy FEO 2021-2027. Spośród 15 ocenionych projektów, 11 zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Całkowita wartość projektów, które zostały przekazane do oceny merytorycznej wynosi 1 070 998,50 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 1 005 592,93 PLN, w tym:

- 901 961,72 PLN środki EFS+,

- 103 631,21 PLN środki Budżetu Państwa.

 Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania konkurencyjnego wynosi:

- 1 117 647,00 PLN, w tym:

- 1 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 117 647,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Lista zawierająca informacje o projektach, które zostały przekazane do oceny merytorycznej w ramach postępowania konkurencyjnego do działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet  i mężczyzn na rynku pracy FEO 2021-2027 (nabór 04.07-08.08.2023 r.)


[11.08.2023 r.]

Zakończyliśmy nabór w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.3  Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027). Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie projektu.

 

Wartość ogółem przyjętych  wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 1 405 948,50  PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 1 323 792,93 PLN, w tym:

- 1 186 666,72 PLN środki EFS+,

- 137 126,21 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania konkurencyjnego wynosi:

- 1 117 647,00 PLN, w tym:

- 1 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 117 647,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

 Lista zawierająca informacje o projektach złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego do działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027  (nabór 04.07-08.08.2023 r.)


[01.08.2023 r.]

Szanowni Państwo,

Ze względu na techniczne ograniczenia Lokalnego Systemu Informatycznego FEO 2021-2027 w ogłoszonym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, podczas wypełniania formularza wniosku brak jest możliwości wskazania tj. wybrania z listy rozwijanej typów przedsięwzięć, które realizowane będą w projekcie, zgodnych z regulaminem wyboru projektów i Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Wskazanie typów przedsięwzięć jest pomocne przy ocenie prawidłowości zaplanowanych działań w projekcie prowadzonej w trakcie oceny merytorycznej. W związku z tym prosimy o wskazanie w punkcie 5.7 Informacje dodatkowe, w polu Uzasadnienie kosztów informacji o typach przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach projektu. Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad polepszeniem funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego FEO 2021-2027 w celu udostępnienia możliwości automatycznego wyboru typów przedsięwzięć w kolejnych naborach.

[05.07.2023 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021-2027 informuje, iż w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 występuje błąd techniczny w karcie Działania FEOP.05.03 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w warunku realizacji projektów nr 4.

Warunek nr 4 brzmi: „Wsparcie jest komplementarne z działaniem 5.4 w zakresie wdrażania elastycznych form zatrudnienia”. Natomiast elastyczne formy zatrudnienia występują w działaniu 5.5 Adaptacyjność pracodawców i pracowników oraz elastyczne formy zatrudnienia. Działanie 5.4 dotyczy usług zdrowotnych dla pracujących i bezrobotnych. W związku z powyższym prawidłowy zapis powinien brzmieć:

„Wsparcie jest komplementarne z działaniem 5.5 w zakresie wdrażania elastycznych form zatrudnienia”.

Omyłka pisarska, o której mowa powyżej występuje w:

- Regulaminie wyboru projektów nr FEOP.05.03-IZ.00-001/23 dotyczącego projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I w punkcie 9 Warunki realizacji projektów na str. 13,

- Załączniku nr 10 do ww. regulaminu wyboru projektów, pn. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (karta działania 5.3) w Warunkach realizacji projektów na str. 4.

Powyższe należy uwzględnić podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu.


[30.06.2023 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 informuje o zmianie regulaminu wyboru projektów dla ww. działania.

Zakres oraz uzasadnienie zmian:

1) Punkt 10 Regulaminu wyboru projektów - Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu - wydłużenie terminu naboru do 8 sierpnia 2023 r. wynikające ze zmiany kryterium wyboru projektów w trakcie postępowania,

2)Punkt 11 Regulaminu wyboru projektów - Orientacyjny termin przeprowadzenia oceny projektów przesunięcie orientacyjnego terminu zakończenia oceny projektów na styczeń 2024 r. w związku z wydłużeniem terminu naboru,

3) załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFS+)korekta zapisów dot. opisu potencjału finansowego w sekcji 7 Potencjał do realizacji projektu, punkcie 7.1 Informacje podstawowe w celu dostosowania zapisów do zmienionego brzmienia kryterium formalnego nr 3,

4) załącznik nr 5 Kryteria wyboru projektów dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027korekta definicji kryterium formalnego nr 3 pn. Roczny obrót Wnioskodawcy i Partnera/Partnerów jest równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w projekcie (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych). Przedmiotowe kryterium zostało przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego program regionalny FEO 2021-2027 w dniu 28 czerwca 2023 r.

5) załącznik nr 6 Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - szczegółowe informacje dotyczące zmian wprowadzonych do tego załącznika przedstawiono w Wykazie zmian.

Data obowiązywania od 29.06.2023 r.


[02.06.2023 r.]

Zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, projekt, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków.

W postępowaniu konkurencyjnym w ramach działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór w terminie 04-14.07.2023 r., powyższy warunek zostanie spełniony, przy zastosowaniu obowiązkowych stawek ryczałtowych do rozliczenia kosztów pośrednich w projekcie.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez Komisję Europejską aktualny na dzień ogłoszenia naboru. Kurs euro obowiązujący w miesiącu czerwcu 2023 r. z dnia 30 maja 2023 r. wynosi 4,5235.


Instytucją przeprowadzającą postępowanie konkurencyjne jest Zarząd Województwa Opolskiego pełniący funkcję IZ, której zadania wykonuje:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Programowania Funduszy Europejskich

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin zakończenia oceny projektów to styczeń 2024 r.

Miejsce składania wniosków

IZ przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

IZ przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony w terminie 04.07-08.08.2023 r.

Zadaniem systemu LSI 2021-2027 jest umożliwienie wnioskodawcom tworzenia wniosków o dofinansowanie projektu, a IZ elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu ich złożenia przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.

Elementem systemu LSI 2021-2027 jest Panel Wnioskodawcy. Jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców, dostępna wyłącznie on-line. Panel Wnioskodawcy jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach FEO 2021-2027. Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest bez pisma przewodniego.

Uwaga!

Wniosek o dofinansowanie projektu musi być podpisany elektronicznie zgodnie z Instrukcją obsługi Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027, która stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. System umożliwia podłączenie podpisanego elektronicznie gotowego projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu musi być podpisany przez wszystkie osoby wskazane w  statucie jednostki/akcie powołującym jednostkę lub innym dokumencie oraz przez osoby upoważnione do podejmowania zobowiązań finansowych (w przypadku jednostek działających na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Podpisany elektronicznie dokument, należy dołączyć do projektu.

Adres strony internetowej Panelu Wnioskodawcy: https://pw2021.opolskie.pl

LSI 2021-2027 w zakresie EFS + nie przewiduje możliwości złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 4 do regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do składania wniosków w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027:

Typ beneficjenta

Ogólny:

 1. Administracja publiczna.
 2. Instytucje nauki i edukacji.
 3. Instytucje ochrony zdrowia.
 4. Instytucje wspierające biznes.
 5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.
 6. Partnerstwa.
 7. Partnerzy społeczni.
 8. Przedsiębiorstwa.
 9. Służby publiczne. 

Szczegółowy:

 1. Administracja rządowa.
 2. Centra aktywności lokalnej.
 3. Duże przedsiębiorstwa.
 4. Instytucje otoczenia biznesu.
 5. Instytucje rynku pracy.
 6. Izby gospodarcze.
 7. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.
 8. Jednostki Samorządu Terytorialnego.
 9. Klastry.
 10. Kościoły i związki wyznaniowe.
 11. Lokalne Grupy Działania.
 12. MŚP.
 13. Niepubliczne instytucje kultury.
 14. Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej.
 15. Organizacje pozarządowe.
 16. Organizacje zrzeszające pracodawców.
 17. Ośrodki kształcenia dorosłych.
 18. Partnerstwa instytucji pozarządowych.
 19. Partnerzy gospodarczy.
 20. Podmioty ekonomii społecznej.
 21. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
 22. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
 23. Szkoły i inne placówki systemu oświaty.
 24. Uczelnie.
 25. Związki zawodowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem postępowania konkurencyjnego są typy projektów określone dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027).

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

1) Bezpośrednie wsparcie (przykładowo: szkolenia, warsztaty, kampanie, doradztwo, konsultacje indywidualne, wsparcie grupowe, panele, grupy doradcze) kobiet, a także ich otoczenia, lokalnej społeczności mające na celu:

a) zwiększenie udziału w rynku pracy kobiet, zwłaszcza mieszkających na obszarach wiejskich,

b) zwalczanie stereotypów związanych z płcią oraz zapobieganie i zwalczanie konkretnych form przemocy ze względu na płeć w systemach zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, w tym molestowania seksualnego, nadużyć wobec kobiet określanych jako europrzestępstwo w rozumieniu art. 83 ust. 1 TFUE,

c) rozwój i wdrażanie zrównoważonego życia zawodowego i prywatnego, w tym zwalczanie stereotypów związanych z płcią w odniesieniu do dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi między mężczyznami i kobietami oraz wspieranie większego zaangażowania mężczyzn w obowiązki opiekuńcze,

d) podnoszenie świadomości i mobilizowanie do działań służących rozwiązaniu problemu segregacji płciowej na rynku pracy oraz likwidowania różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć lub niepełnosprawność,

e) przeciwdziałanie problemowi feminizacji, ubóstwa.

Ww. działania nie stanowią instrumentów i usług rynku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2) Działania mające na celu ukierunkowanie dziewcząt i młodych kobiet w celu realizacji kariery w ramach kompetencji STEM (ang. Science (nauka), Technology (technologia), Engineering (inżynieria), Maths (matematyka)) i STEAM (ang. Science (nauka), Technology (technologia), Engineering (inżynieria), Arts (sztuka) i Maths (matematyka)).

3) Działania mające na celu podnoszenie motywacji, nabycie kompetencji społeczno-emocjonalnych do podjęcia zatrudnienia lub polepszenia sytuacji kobiet na rynku pracy (przykładowo: trening kompetencji społecznych, wsparcie indywidualne i grupowe: psychologiczne, doradztwo, w tym zawodowe, biznesowe, prawne, coaching, mentoring, superwizja).

4) Dostosowanie środowiska pracy celem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

5) Budowanie zdolności partnerów społecznych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego do realizacji działań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oznacza procent wydatków kwalifikowalnych projektu, który może zostać objęty finansowaniem UE lub współfinansowaniem krajowym ze środków BP. Dla postępowania konkurencyjnego w ramach działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy wynosi:

- 95%, w tym 10% z BP.

Zastrzega się, iż umowa o dofinansowanie projektu lub decyzja o dofinansowaniu może zawierać odstępstwa w tym zakresie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w postępowaniu konkurencyjnym dla Działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy wynosi:

- 1 117 647,00 PLN, w tym:

- 1 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 117 647,00 PLN środki BP.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

WERSJA AKTUALNA REGULAMINU WYBORU PROJEKTÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI

Regulamin wyboru projektów nr FEOP.05.03-IZ.00-001/23 dotyczący projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I, wersja nr 3.

Załączniki

 1. Procedura oceny projektów w postępowaniu konkurencyjnym (zakres EFS +).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (zakres EFS+).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFS+).
 4. Instrukcja obsługi Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027.
 5. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027.
 8. Analiza dotycząca bezrobocia wśród kobiet w województwie opolskim – stan na koniec 2022 r. opracowana przez Wydział Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
 9. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 10. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (karta działania 5.3).

WERSJA ARCHIWALNA REGULAMINU WYBORU PROJEKTÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI - obowiązująca od 29.06.2023 r. do 14.01.2024 r.

Regulamin wyboru projektów nr FEOP.05.03-IZ.00-001/23 dotyczący projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I, wersja nr 2. [wersja archiwalna]

Załączniki [wersje archiwalne]

 1. Procedura oceny projektów w postępowaniu konkurencyjnym (zakres EFS +). [wersja archiwalna]
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (zakres EFS+). [wersja archiwalna]
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFS+). [wersja archiwalna]
 4. Instrukcja obsługi Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027. [wersja archiwalna]
 5. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027. [wersja archiwalna]
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. [wersja archiwalna]
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027. [wersja archiwalna]
 8. Analiza dotycząca bezrobocia wśród kobiet w województwie opolskim – stan na koniec 2022 r. opracowana przez Wydział Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. [wersja archiwalna]
 9. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA. [wersja archiwalna]
 10. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (karta działania 5.3). [wersja archiwalna]

WERSJA ARCHIWALNA REGULAMINU WYBORU PROJEKTÓW Z ZAŁĄCZNIKAMI - obowiązująca do 28.06.2023 r.

Regulamin wyboru projektów nr FEOP.05.03-IZ.00-001/23 dotyczący projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I. [wersja archiwalna]

Załączniki [wersje archiwalne]

 1. Procedura oceny projektów w postępowaniu konkurencyjnym (zakres EFS +). [wersja archiwalna]
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (zakres EFS+). [wersja archiwalna]
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFS+). [wersja archiwalna]
 4. Instrukcja obsługi Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027. [wersja archiwalna]
 5. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027. [wersja archiwalna]
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. [wersja archiwalna]
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027. [wersja archiwalna]
 8. Analiza dotycząca bezrobocia wśród kobiet w województwie opolskim – stan na koniec 2022 r. opracowana przez Wydział Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. [wersja archiwalna]
 9. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA. [wersja archiwalna]
 10. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny Plus (karta działania 5.3). [wersja archiwalna]

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS+ programu regionalnego FEO 2021-2027 dotyczący postępowania konkurencyjnego z 3 kwietnia 2023 r.
 2. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 3. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r.
 4. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
 5. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z 19 kwietnia 2023 r.
 6. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 7. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 z 25 stycznia 2023 r.
 8. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 9. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji z maja 2023 r.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach postępowania konkurencyjnego), złożyć pisemny protest do IZ na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich,

Krakowska 38, 45-075 Opole.

Jednakże wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach postępowania konkurencyjnego nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących postępowania konkurencyjnego IZ udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IZ można składać za pomocą:

- Poczty e-mail: info@opolskie.pl,

- Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 212, 77 54 16 213, 77 54 16 255, 77 54 93 821.

Natomiast w zakładce „często zadawane pytania” na stronie internetowej FEO 2021-2027 zamieszczane są pytania i odpowiedzi na często zadawane pytania do różnych postępowań.

Linki

Panel Wnioskodawcy

portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2023-06-02