Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-11-27

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

16 marca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2372/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.01.02.00-IZ.00-16-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020

Jednocześnie 16 marca 2020 r. po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 2373/2020 zwiększył alokację na przedmiotowy nabór i  dokonał zmiany Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020, która otrzymuje następujące brzmienie:

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020 (zmieniona)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 przekazuje poniższą informację dotyczącą trwających i planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, które mogą mieć wpływ na trwające i planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, co następuje.

Wszelkie sprawy związane z realizacją konkursu, przykładowo konieczność wydłużenia terminu naboru lub etapu oceny, będą rozpatrywane indywidualnie i na bieżąco przez IZ RPO WO 2014-2020. Uwzględniać będziemy potrzeby i wnioski zainteresowanych podmiotów. Prosimy śledzić stronę internetową IZ RPO WO 2014-2020 oraz ogłoszenia i regulaminy konkursów.

 Niniejsza informacja obowiązuje do odwołania i może ulegać zmianom, o czym IZ RPO WO 2014-2020 będzie informować poprzez stronę internetową rpo.opolskie.pl.


Komunikat specjalny

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – funkcjonowanie

Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

W trosce o zdrowie mieszkańców regionu apelujemy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ogranicza się dostępność budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO dla klientów.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wyznaczono punkt, w którym Wnioskodawcy mogą składać dokumenty – to Kancelaria Ogólna UMWO (na Ostrówku) ul. Piastowska 14 45-082 Opole.


W dniu 10 marca 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.01.02.00-IZ.00-16-001/19 w ramach działania 1.2  Infrastruktura B+R   RPO WO 2014-2020. Oba złożone wnioski o dofinansowanie projektów zostały zakwalifikowane do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


7 lutego  2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 1.2  Infrastruktura B+R  RPO WO 2014-2020. Wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie projektów zostały zakwalifikowane do dalszej oceny, tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


W wyniku naboru przeprowadzonego w trybie konkursowym  w terminie od 20 do 27 listopada 2019 r., do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce RPO WO 2014-2020 dla działania 1.2 Infrastruktura B+R .

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce RPO WO 2014-2020

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

1.2 Infrastruktura B+R

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

MAJ 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panel Wnioskodawcy) oraz
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe – należy przez to rozumieć prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne podmioty niewymienione w lit. a-e będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu  art. 107 i 108 Traktatu,

 • przedsiębiorstwa (jedynie jako partner w projekcie).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 1.2 Infrastruktura B + R w ramach Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce RPO WO 2014 – 2020 tj.:

- Inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek naukowych  i szkół wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

             W ramach ww. działania realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne.

            Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym.

            Jedynie projekty uzgodnione na szczeblu przedstawiciela ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogą uczestniczyć w konkursowej procedurze wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty objęte pomocą publiczną: 50%

Projekty/ wydatki objęte pomocą de minimis: 70%

Projekty nie objęte w całości pomocą publiczną: zastosowanie mechanizmu rozdzielania projektu na część gospodarczą i niegospodarczą:

- część gospodarcza – 50%,

- część niegospodarcza – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 12 629 052,00  PLN.

Kwota wnioskowanego dofinansowania EFRR powinna być zgodna z kwotą wskazaną na etapie uzgodnień projektu zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego. W przypadku zaakceptowania zmian RPO WO 2014-2020 przez Komisję Europejską kwota alokacji na nabór ulegnie zwiększeniu.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu_1_2

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020.
 9. Specjalizacje inteligentne województwa opolskiego z wyszczególnieniem (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3735/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 maja 2017 r.).
 10. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 36)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 11. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 16)
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 13. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 899)
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. (Dz. U. poz. 488)
 17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
 18. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 19. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020. Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
  1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
  3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
    Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030  w zakładce „Dokumenty pomocnicze”. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej. Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu. Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz na Portalu Funduszy Europejskich

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2019-10-18