Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-11-30

AKTUALIZACJA LISTY OCENIONYCH PROJEKTÓW PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

3 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 1839/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 1095/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej  zatwierdził zmienioną Listę ocenionych projektów złożonych do dofinansowania w ramach naboru Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną (w ramach procedury odwoławczej) i znajduje się na ww. liście, został wybrany do dofinansowania.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020_aktualizacja

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny merytorycznej projektów (w ramach procedury odwoławczej) w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów (procedura odwoławcza) w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020


ZAKOŃCZENIE OCENY MERYTORYCZNEJ (PROCEDURA ODWOŁAWCZA)

25 listopada 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach procedury odwoławczej projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/18 w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Spośród dwóch  wniosków o dofinansowanie projektów, jeden został odrzucony, natomiast drugi został pozytywnie oceniony merytorycznie.

Lista projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie po procedurze odwoławczej


24 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 1095/2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej  RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej  RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej  RPO WO 2014-2020


11 lipca 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/18 w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Spośród 11 wniosków o dofinansowanie projektów, dwa zostały odrzucone, natomiast 9 zostało zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej  projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 3 lipca 2019 r. Uchwałą nr 1027/2019 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 21 lipca 2019 r. Wydłużenie ww. terminu nie wpłynie na termin rozstrzygnięcia konkursu i tym samym nie wymaga zmiany zapisów Regulaminu konkursu.


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej  i zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 3 czerwca 2019 r. Uchwałą nr 885/2019 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 30 czerwca 2019 r. i dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 w zakresie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej  i zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 16 kwietnia 2019 r. Uchwałą nr 643/2019 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 31 maja 2019 r. i dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 w zakresie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


28 lutego 2019 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

11 projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazane do oceny merytorycznej. 1 projekt został wycofany przez wnioskodawcę z dalszej oceny.

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej


Ujawnienie okoliczności budzących wątpliwości co do bezstronności eksperta, uczestniczącego w wyborze projektów

31 stycznia 2019 rozpoczęliśmy ocenę środowiskową projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 - Podrozdział 7.2, Instytucja Organizująca Konkurs ujawnia okoliczności budzące wątpliwości co do bezstronności ekspertów, uczestniczących w wyborze projektów, gdy ze względu na wysoki stopień skomplikowania projektów i wąski zakres przedmiotowy projektów krąg wnioskodawców i uczestniczących w wyborze ich projektów ekspertów jest bardzo ograniczony, a jednocześnie udział ekspertów w wyborze tych projektów do dofinansowania jest konieczny. W związku z powyższym, informujemy, że ekspert dokonujący oceny wniosków w zakresie kryterium środowiskowego, Pani Maria Piekarz, w ustalonym przez IOK okresie pozostawała w stosunku pracy z jednym z partnerów projektu, którego wnioskodawcą jest Gmina Olesno.


W terminie od 23 września do 30 listopada 2018 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do I etapu oceny, tj. oceny formalnej


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 8 października 2018 r. Uchwałą nr 6199/2018 dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. Zmiany dotyczą autokorekty zapisów w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 (zakres EFRR) i nie powodują konieczności dokonania zmiany zapisów załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu, pn. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014 – 2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej

V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

5.1  Ochrona różnorodności biologicznej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

mapa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • Parki Krajobrazowe;
 • rezerwaty przyrody;
 • organizacje pozarządowe w tym ekologiczne prowadzące działalność non-profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • uczelnie wyższe;
 • przedsiębiorstwa[1];

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000);
 2. tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime;
 3. budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej;
 4. podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
 5. opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej;
 6. tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
 7. wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

100 %- w przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla naboru do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej wynosi 22 000 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja nr 4)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 31 po autokorekcie)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 14)
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

 Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Archiwum:

Regulamin konkursu (wersja nr 3)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Regulamin konkursu (wersja nr 2)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Regulamin konkursu (wersja nr 1)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 31)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1460 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2018-09-20