Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-06-08

16 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr  3753/2020 w  sprawie zmiany uchwały  nr  3752/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 listopada 2020 r. dot. rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.01.01-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 10.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 dla poszczególnych  typów projektów.

Listy ocenionych projektów złożonych w ramach  naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 (aktualizacja): 

dla Typu I Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem,

 dla Typu III Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych.


16 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr  3752/2020 w  sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.01.01-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 10.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 dla poszczególnych  typów projektów.

Listy ocenionych projektów złożonych w ramach  naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020:

 dla Typu I Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem,

dla Typu III Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.


29 października 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Spośród złożonych w ramach naboru 13 wniosków o dofinansowanie projektów wszystkie pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały zakwalifikowane do rozstrzygnięcia konkursu.

 Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu.


Komunikat specjalny

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – funkcjonowanie Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

W trosce o zdrowie mieszkańców regionu apelujemy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ogranicza się dostępność budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO dla klientów.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wyznaczono punkt, w którym Wnioskodawcy mogą składać dokumenty – to Kancelaria Ogólna UMWO (na Ostrówku) ul. Piastowska 14 45-082 Opole.


04 września 2020 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Spośród złożonych w ramach naboru 13 wniosków o dofinansowanie projektów wszystkie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny, tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


W ramach naboru trwającego od 1 do 8 czerwca 2020 r., do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR, w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

Lista projektów złożonych w ramach procedury konkursowej do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WO 2014-2020

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla poddziałania

10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Kancelaria ogólna (na Ostrówku)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.:
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki budżetowe,
 • przedsiębiorcy,
 • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej

(z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów realizujących projekt w ramach jednej z następujących map potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia[1] w zakresie:

 • onkologii,
 • kardiologii,
 • leczenia szpitalnego,
 • 30 grup chorób w zakresie lecznictwa zamkniętego, POZ i AOS.

[1] http://www.mpz.mz.gov.pl/

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu:

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie[1]:

 1. w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem;
 2. podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych[2], w tym nowotworów złośliwych.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty w obszarach wsparcia wpisujących się w ww. typy projektów oraz ujętych w jednej z następujących map potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia[3] w zakresie:

 • onkologii,
 • kardiologii,
 • leczenia szpitalnego,
 • 30 grup chorób w zakresie lecznictwa zamkniętego, POZ i AOS.

[1] Potrzeby inwestycyjne jednostek POZ mogą być związane m.in. z reformą w ramach tak zwanego pakietu kolejkowego i onkologicznego, która wzmacnia pozycję lekarza pierwszego kontaktu (m.in. poprzez rozszerzenie listy możliwych badań zleconych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej). Ponadto inwestycje realizowane w ramach POZ mogą być ukierunkowane na problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie zgodnym z poddziałaniem 10.1.1, przy czym powinny one przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej, z uwzględnieniem form opieki środowiskowej. W ramach poddziałania na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą między innymi projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

[2] Choroby cywilizacyjne zgodnie ze Strategią Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, przyjętą uchwałą nr 4487/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., Załącznik nr 1 Diagnoza stanu ochrony zdrowia w województwie opolskim, s. 14.

[3] http://www.mpz.mz.gov.pl/

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi łącznie 7 000 000,00 PLN.

Podział alokacji na obszary wsparcia:

 • Leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych5 500 000,00 PLN;
 • Opieka nad matką i dzieckiem – 1 500 000,00 PLN.

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 43).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.).
 4. Ustawa funduszowa – Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694).
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 17).
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 15. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 16. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osóbz niepełnosprawnościami.
 17. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne.
 18. Mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia.
 19. Strategia Ochrony Zdrowia Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.

Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020, oraz na portalu Funduszy Europejskich

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy funduszowej IOK może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełninie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej.  Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, oraz w art. 18 ustawy funduszowej (dopuszczającym dodatkowe możliwości dla wnioskodawcy w związku z wystąpieniem COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2020-04-30