Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-12-19

16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 642/2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego, zatwierdził  Listę ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020  

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach ww. naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020


5 kwietnia 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/18 w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020. Spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie projektów, jeden został przez Wnioskodawcę wycofany z procedury oceny, natomiast drugi został zakwalifikowany do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


W dniu 1 marca 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/18 w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020. Spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie projektów, wszystkie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


W terminie od 12 do 19 grudnia 2018 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


KOMUNIKAT w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w zakresie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020.

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania 3.1.1  Strategie niskoemisyjna w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego RPO WO 2014-2020 z dnia 12.10.2018 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, informuje o zmianie Regulaminu konkursu w zakresie terminu naboru z 14 - 21.11.2018 r. na  12 - 19.12.2018 r. Ponadto dokonano uzupełnienia dokumentacji konkursowej o wzór oświadczenia o wpisaniu projektu do PGN, które stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla poddziałania

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

dla Subregionu Południowego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);

- papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wnioskuo dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- przedsiębiorstwa[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt w Subregionie Południowym w skład którego wchodzą następujące gminy: Baborów, Biała, Branice, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kamiennik, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Pakosławice, Skoroszyce.

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartejz jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego) lub podmioty wybrane zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:
 1. budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;
 2. zakup niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy i busy) zasilanego paliwem alternatywnym[1];
 3. wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji emisji;
 4. rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
 5. infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską;
 6. infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;
 7. systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza.
[1] W rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%

Projekty objęte pomocą publiczną – w odniesieniu do projektów dot. transportu niskoemisyjnego – zgodnie z Wytycznymi w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w transporcie zbiorowym.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego wynosi 5 800 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja nr 2)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (wersja nr 2)
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (wersja nr 2)
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.
 9. Warunki, na jakich elementy drogowe będące częścią zintegrowanych projektów mogą być uznane za infrastrukturę transportu publicznego w ramach PI 4e określone w dokumencie uzgodnionym przez MR z KE i przekazane do stosowania przez Instytucje Zarządzające.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 11. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 15. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 16. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)
 17. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Archiwum:

Regulamin konkursu (wersja nr 1)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (wersja nr 1)

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (wersja nr 1)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. 2018 poz. 1431), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

- Telefonu: +48 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722 oraz 77 54 16 202

- Faksu: +48 77 44 04 721

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę),

45-075 Opole

Często zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2018-10-12