Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2024-01-15

15 kwietnia 2024 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach naborów:

FEOP.02.06-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska,

FEOP.02.06-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego,

FEOP.02.06-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,

FEOP.02.06-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego,

FEOP.02.06-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego

zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Lista z projektami zakwalifikowanymi do oceny merytorycznej


Komunikat o zmianie Regulaminu wyboru projektów do działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021 – 2027 w dniu 4 marca 2024 r. Uchwałą nr 11763/2024 dokonał zmiany zapisów Regulaminu wyboru projektów do działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej.

W ramach wprowadzanych zmian m.in. wydłużeniu uległ termin przeprowadzenia oceny formalnej do 15 kwietnia 2024 r.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


15 stycznia 2024 r. zakończyliśmy nabory: FEOP.02.06-IZ.00-001/23, FEOP.02.06-IZ.00-002/23, FEOP.02.06-IZ.00-003/23, FEOP.02.06-IZ.00-004/23, FEOP.02.06- IZ.00-005/23 w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęło łącznie 15 wniosków o dofinansowanie projektu, które zostały przekazane do oceny formalnej.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach alokacji EFRR:  39 600 000,00 PLN

Kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków: 27 022 040,77 PLN

FEOP.02.06-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska - 5 wniosków

Kwota alokacji: 14 581 830,00 PLN

Kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków: 10 159 819,68 PLN

FEOP.02.06-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego - 1 wniosek

Kwota alokacji: 2 362 467,00 PLN

Kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków: 2 362 355,94 PLN

FEOP.02.06-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - 2 wnioski

Kwota alokacji: 5 942 130,00 PLN

Kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków: 7 173 502,86 PLN

FEOP.02.06-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego - 3 wnioski

Kwota alokacji: 7 658 205,00 PLN

Kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków: 1 974 466,85 PLN

FEOP.02.06-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego - 4 wnioski

Kwota alokacji: 9 055 368,00 PLN

Kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków: 5 351 895,44 PLN

Lista projektów złożonych w ramach naborów FEOP.02.06-IZ.00-001/23, FEOP.02.06-IZ.00-002/23,  FEOP.02.06-IZ.00-003/23, FEOP.02.06-IZ.00-004/23, FEOP.02.06-IZ.00-005/23 do działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, zakwalifikowanych do I etapu oceny, tj. oceny formalnej.


Komunikat dotyczący publikacji map obejmujących dolinne korytarze ekologiczne.

Informujemy, że na geoportalu mapy.opolskie.pl  zaktualizowano kompozycję mapową Przyroda i rekreacja o warstwy:

- dolinnych korytarzy ekologicznych pochodzącą z załącznika nr 6 Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (kategoria danych: Przyroda i rekreacja, nazwa warstwy: System przyrodniczy – zał. 6 PZPWO);

- numerów i granic działek ewidencyjnych, które pochodzą z usług przeglądania wms utworzonych i publikowanych przez starostów powiatowych z województwa opolskiego (kategoria danych: EGIB – informacje o działkach z powiatów).

Bezpośredni link do kompozycji mapowej Przyroda i rekreacja: https://mapy.opolskie.pl/ergogeoportal/f?p=MAPA:113:::::P113_LINK_GUID:0ceece7fb6c420fce0636528a8c0c392 .

Film instruktażowy dotyczący wyszukiwania działek ewidencyjnych na geoportalu można obejrzeć na stronie https://cuw.mapy.opolskie.pl/cuw_help/wyszukiwanie-materialow-wzgik/.

Powyższe mapy mogą być wykorzystane podczas przygotowywania dokumentacji projektowej w zakresie prawidłowego odniesienia się do kryterium merytorycznego szczegółowego (punktowanego) nr 6 pn. Projekt jest realizowany na terenie dolinnego korytarza ekologicznego.


Komunikat o zmianie Regulaminu wyboru projektów do działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021 - 2027 14 listopada 2023 r. Uchwałą nr 10916/2023 dokonał zmiany zapisów Regulaminu wyboru projektów do działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej.

W ramach wprowadzanych zmian m.in. wydłużeniu uległ termin przeprowadzenia naboru do 15 stycznia 2024 r.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 - 2027

OGŁASZA

w ramach priorytetu 2 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim

nabory wniosków o dofinansowanie projektów:

FEOP.02.06-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska,

FEOP.02.06-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego,

FEOP.02.06-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,

FEOP.02.06-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego,

FEOP.02.06-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego

określone dla działania

2.6 Ochrona różnorodności biologicznej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami są składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027 (nie ma możliwości składania wersji papierowej).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku).

Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl

Generator wniosków umożliwia złożenie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ beneficjenta ogólny:

 1. Administracja Publiczna
 2. Instytucje nauki i edukacji
 3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 4. Przedsiębiorstwa
 5. Służby publiczne

Typ beneficjenta szczegółowy:

 1. Duże przedsiębiorstwa
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 3. Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska
 4. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 5. Lasy Państwowe, Parki narodowe i krajobrazowe
 6. MŚP
 7. Organizacje badawcze
 8. Organizacje pozarządowe
 9. Uczelnie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru są następujące typy projektu określone dla działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej FEO 2021 - 2027:

1. Działania służące zachowaniu i odtworzeniu siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków, w tym ochrona czynna (ochrona in situ oraz ex situ) i bierna, a także identyfikacja i zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych (flory i fauny).

2. Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000 obejmująca:

a) planowanie i zarządzanie systemem obszarów chronionych, w tym opracowanie / aktualizację dokumentów strategicznych i planistycznych dla obszarów cennych przyrodniczo, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

b) wdrożenie dokumentów strategicznych i planistycznych dla obszarów cennych przyrodniczo, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

c) inwentaryzacje przyrodnicze

3. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury:

a) bezpośrednio służącej celom ochrony bioróżnorodności wraz z niezbędnym zapleczem (np. zielone dachy i ściany, zielone przystanki, zazielenianie ulic i placów, żywopłoty, kwietne łąki miejskie, instalacje utrzymania zieleni na wodę opadową),

b) poprzez inwestycje w zieloną infrastrukturę na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime (np. korytarze ekologiczne, zadrzewienia, parki, tradycyjne sady).

4. Rozwój różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime poprzez tworzenie centrów ochrony bioróżnorodności, banków genowych, kolekcji zachowawczych zagrożonych gatunków.

5. Ograniczenie antropopresji poprzez m.in. budowę i rozwój infrastruktury turystycznej w celu ukierunkowania ruchu turystycznego na terenie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo.

6. Kompleksowe działania na rzecz remediacji terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym likwidacja dzikich wysypisk, pod kątem celów przyrodniczych, społecznych oraz rozwoju zieleni miejskiej.

8. Działania z zakresu edukacji, informacji, komunikacji, promocji i rozpowszechniania wiedzy dotyczącej ochrony przyrody i przyrodniczego potencjału regionu oraz różnorodności biologicznej, w tym rozwój infrastruktury miejsc edukacji ekologicznej (wyłącznie jako element większego projektu).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji dostępna w ramach działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej FEO 2021-2027:

wynosi: 39 600 000 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Aglomeracja Opolska: 14 581 830 PLN EFRR

Subregion Brzeski: 2 362 467 PLN EFRR

Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki: 5 942 130 PLN EFRR

Subregion Południowy: 7 658 205 PLN EFRR

Subregion Północny: 9 055 368 PLN EFRR.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu zostanie podpisana z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów – aktualny – wersja z 04.03.2024 r.

Wykaz zmian do Regulaminu wersja 2

Załączniki:

 1. Procedura oceny projektów
 2. Instrukcja obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (zakres EFRR)
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFRR)
 5. Wzory załączników
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 7. Wzór umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu projektu dla 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej FEO 2021-2027
 8. Kryteria wyboru projektów dla działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej FEO 2021-2027
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej FEO 2021-2027
 10. Wyciąg z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, Załącznik nr 6 System przyrodniczy (Zmiana PZPWO przyjęta w dniu 24 kwietnia 2019 r. przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą Nr VI/54/2019, Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 z dnia 14 maja 2019 r.).

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
 2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
 4. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 5. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada2022 r.
 6. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
 7. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z 19 kwietnia 2023 r.
 8. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 9. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 z 25 stycznia 2023 r.
 10. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 11. Wytyczne dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 z 5 marca 2023 r.
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.
 13. Podział subregionalny w województwie opolskim – mapa.

Archiwum:

Regulamin wyboru projektów – nieaktualny – wersja z 14.11.2023 r.

Wykaz zmian do Regulaminu wersja 1

Wzór umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu projektu dla 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej FEO 2021-2027

Regulamin wyboru projektów - nieaktualny - wersja z 9.10.2023 r.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze), złożyć pisemny protest do IZ na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Wdrażania Funduszy Europejskich, Krakowska 38, 45-075 Opole.

Protest może zostać również złożony w formie elektronicznej z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 72 ust. 2 ustawy.

Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru, IZ FEO 2021-2027 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji, odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IZ FEO 2021-2027 można kierować za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego:

E-maila: pife.opole@opolskie.pl;

Telefonu: 77/44-04-720, 77/44-04-721, 77/44-04-722

Linki

 

Zamieszczono w dniu: 2023-10-19