Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-06-28
25.07.2023 Rozstrzygnięcie naboru 24 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 10096/2023 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. W załączeniu Lista ocenionych projektów z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru
25.07.2023 Zakończenie oceny merytorycznej 18 lipca 2023 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosku. Został on oceniony pozytywnie i przekazany do rozstrzygnięcia. W załączeniu Lista ocenionych projektów
24.07.2023 Zmiana Regulaminu wyboru projektów Dnia 17 lipca 2023 r. Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 10044/2023 nastąpiła zmiana Regulaminu wyboru projektów. Szczegółowy wykaz zmian wraz z uzasadnieniem dostępny jest poniżej. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia ww. Uchwały o czym dodatkowo poinformowany indywidualnie zostanie każdy Wnioskodawca. W załączeniu Zmieniony Regulamin wraz z wykazem zmian
04.07.2023 Zakończenie oceny formalnej 3 lipca 2023 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosku. Został on zakwalifikowany do dalszego etapu oceny. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu
04.07.2023 Lista złożonych wniosków 28 czerwca br. zakończyliśmy nabór projektów w ramach działania. Przyjęliśmy jeden wniosek o dofinansowanie. W załączeniu Lista wniosków złożonych w ramach naboru
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w ramach realizacji zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027- Zarząd Województwa Opolskiego: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2023

Miejsce składania wniosków

IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Zadaniem systemu LSI 2021-2027 jest umożliwienie wnioskodawcom tworzenia wniosków o dofinansowanie projektu, a IP elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu ich złożenia przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania. Elementem systemu LSI 2021-2027 jest generator wniosków. Jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców, dostępna wyłącznie on-line. Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027. Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl Generator przewiduje możliwości złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionych zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu. Załączniki należy przesłać wraz z wnioskiem o dofinansowanie zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może ubiegać się następujący typ beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Typ I: Ekoinnowacje i zarządzanie efektywnością środowiskową m.in. działania zmierzające w kierunku gospodarki zasobooszczędnej.
 2. Typ II: Wdrażanie TIK w MŚP:
 • realizację rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (np. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne);
 • wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, których następstwem będą zmiana modeli biznesowych, zmiana w procesach produkcyjnych lub organizacyjnych firmy;
 1. Typ III: Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem/szkoleniem, w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług;
 2. Typ IV: Inwestycje w MŚP zwiększających skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu oferty.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oznacza procent wydatków kwalifikowalnych projektu, który może zostać objęty finansowaniem UE lub współfinansowaniem krajowym ze środków budżetu państwa. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Minimalny wkład własny beneficjenta – nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania  1.11 Instrumenty finansowe w gospodarce w postępowaniu niekonkurencyjnym wynosi 148 500 000,00 PLN w tym: Typ I – 22 500 000,00 PLN Typ II – 22 500 000,00 PLN Typ III i IV – 103 500 000,00 PLN W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Umowa o dofinansowaniu projektu zostanie podpisana z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji, wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza, o której mowa w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawca ma możliwość wniesienia skargi:
 • Wniesienie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Wnioskodawcy mają możliwość wniesienia skargi do RPO zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę/wniosek do RPO można zgłosić pisemnie pod adresem: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa Lub drogą elektroniczną na adres:
 • BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL
 • ePUAP ( Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /RPO/SkrytkaESP )
Lub osobiście w czterech biurach RPO w: Warszawa; Katowice; Gdańsk; Wrocław
 • Wniesienie skargi do sądu administracyjnego:
Wnioskodawca ma możliwość wnieść skargę do sądu administracyjnego. Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Zgodnie z wymogami art.  53  §  1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Jak wskazuje przepis art. 54 ww. ustawy skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Wymogi formalne skargi są następujące: Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: 1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; 2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;
 • Skarga administracyjna wg przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych, na zasadach określonych przepisami działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.). Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących postępowania niekonkurencyjnego Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IP można składać za pomocą:
 • e – maila: info@ocrg.opolskie.pl,
 • Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669,
 • Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Dział Informacji i Promocji, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Linki

Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca i/lub partner powinien zapoznać się z poniższymi dokumentami, związanymi z systemem wdrażania programu FEO 2021-2027
 1. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
 2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
 3. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 4. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r.
 5. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
 6. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (projekt).
 7. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 8. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.
 9. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 10. Link do generatora
 11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego 2030
 12. Regulamin KOP EFRR FEO 2021-2027
Nieznajomość powyższych dokumentów może spowodować niewłaściwe przygotowanie projektu, nieprawidłowe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) i inne konsekwencje skutkujące obniżeniem liczby przyznanych punktów lub uzyskaniem oceny negatywnej.

Zamieszczono w dniu: 2023-06-19