Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2021-06-21

4 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 6761/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 5973/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, ze zmianami, dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacjiaktualizacja 3


7 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 6430/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 5973/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, ze zmianami, dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacjiaktualizacja 2


29 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5973/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020

Jednocześnie, 29 listopada 2021 r. po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5974/2021 zwiększył alokację dla przedmiotowego naboru i dokonał zmiany Listy ocenionych projektów złożonych w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji  RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 (aktualizacja)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020


10 listopada 2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/21 w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020. Spośród 23 wniosków o dofinansowanie projektu podlegających ocenie, wszystkie zakwalifikowały się do rozstrzygnięcia konkursu.

 Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


17 września 2021 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-001/21 w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020. Spośród złożonych w ramach naboru 23 wniosków o dofinansowanie projektu, wszystkie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny, tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


W terminie od 14 do 21 czerwca 2021 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.

 Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


8 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4906/2021 r. przyjął aktualizację Listy pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji. Wykaz obowiązujących programów rewitalizacji znajduje się w załączniku.

Lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji


31 maja 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4862/2021 r. przyjął aktualizację Listy pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji. Wykaz obowiązujących programów rewitalizacji znajduje się w załączniku.

Lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji


17 maja 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4787/2021 r. przyjął aktualizację Listy pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji. Wykaz obowiązujących programów rewitalizacji znajduje się w załączniku.

Lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Kancelaria ogólna (na Ostrówku)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt, który został ujęty w pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-2020 Lokalnym Programie Rewitalizacji/Gminnym Programie Rewitalizacji, znajdującym się na Liście pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji, aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków.

Lista pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji została opublikowana na stronie www.rpo.opolskie.pl i jest na bieżąco aktualizowana – do dnia rozpoczęcia naboru wniosków.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest jeden typ projektu określony dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 tj.:

Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:

przebudowa, remont i adaptacja[1] budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im/podtrzymania funkcji obiektów sportowych[2], w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

[1] Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do przystosowania obiektu do nowej funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, rozbudowa lub remont, prowadzące do nadania mu nowych funkcji.

[2] Za obiekt sportowy uznaje się samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych, tzn. do zbiorowego lub indywidualnego doskonalenia sprawności i  kultury fizycznej oraz czynnego odpoczynku i rozrywki. Obiektami sportowymi są np. centra sportowo-rekreacyjne, hale widowiskowo-sportowe, hale wielofunkcyjne, boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, boiska ze sztuczną nawierzchnią / trawą syntetyczną, boiska wielofunkcyjne, boiska do hokeja na trawie, boiska gruntowe, zespoły boisk, pola golfowe, tzw. „Orliki,” stadiony sportowe, stadiony żużlowe, stadiony zimowe, obiekty zaplecza sportowego, korty tenisowe, place zabaw, siłownie (w tym na świeżym powietrzu), zespoły pokoi gościnnych towarzyszących sportowi, przystanie wodne, kąpieliska, baseny, kryte pływalnie, wodne place zabaw, aquaparki, mini aquaparki, sauny, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i pływającego, sztuczne lodowiska, lodowiska sezonowe, skate parki, skocznie, kolejki linowe, zjeżdżalnie, wyciągi narciarskie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 0%.

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 100 %,

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1208).

W ramach pomocy de minimis – 70%.

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:

dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 3 500 000,00 PLN

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin_konkursu_10_2_2021

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Załącznik_nr_6_Wzor_umowy
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 51)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 17)
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 15. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 16. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 18. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.

Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz Portalu Funduszy Europejskich.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy funduszowej IOK może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełninie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej. Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) oraz w art. 18 Ustawy funduszowej (dopuszczającym dodatkowe możliwości dla wnioskodawcy w związku z wystąpieniem COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Telefonu: 77 54 16 284-287 oraz 77 54 16 247, 515 237 525, 512 830 591, 509 385 880

 • Faksu: 77 54 16 567

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2021-05-14