Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-09-16

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020


[20.10.2020 r.]

19 października 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wynik oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt województwa opolskiego o całkowitej wartości 10 117 627,53 PLN uzyskał dofinansowanie w kwocie  9 105 864,77 PLN w tym:

- 8 599 983,40 PLN środki EFS,

- 505 881,37 PLN środki BP.

Listę zawierającą informacje o  wybranym do dofinansowania projekcie przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projekcie, który spełnił kryteria i został wybrany do dofinansowania

[16.10.2020 r.]

13 października 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt spełnił wszystkie kryteria merytoryczne i został przekazany do kolejnego etapu, tj. rozstrzygnięcia.

Całkowita wartość  projektu wynosi: 10 117 627,53 PLN. Z kolei kwota wnioskowanego dofinansowania to 9 105 864,77  PLN, w tym:

- 8 599 983,40 PLN środki EFS,

- 505 881,37 PLN środki Budżetu Państwa.

Informacja tabelaryczna nt. projektu spełniającego kryteria merytoryczne tj. zakwalifikowanego do rozstrzygnięcia w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektu dla działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[28.09.2020 r.]

28 września 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w ramach działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt spełnił wszystkie kryteria formalne i został przekazany do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Całkowita wartość  projektu wynosi: 10 117 627,53 PLN. Z kolei kwota wnioskowanego dofinansowania to 9 105 864,77  PLN, w tym:

- 8 599 983,40 PLN środki EFS,

- 505 881,37 PLN środki Budżetu Państwa.

Informacja tabelaryczna nt. projektu spełniającego kryteria formalne tj. zakwalifikowanego do oceny merytorycznej w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektu dla działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego.

[23.09.2020 r.]

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektu do działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wpłynął wniosek Województwa Opolskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 10 117 627,53 PLN. Z kolei kwota wnioskowanego dofinansowania to 9 105 864,77 PLN, w tym:

- 8 599 983,40 PLN środki EFS,

- 505 881,37 PLN środki Budżetu Państwa.

Wniosek, który wpłynął w ramach naboru, został przekazany do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. złożonego wniosku  o dofinansowanie w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektu do działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[08.09.2020 r.]

W pozakonkursowej procedurze wyboru projektu dla Działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, Osi IX Wysoka jakość edukacji, nabór w terminie 09-16.09.2020 r., Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EUR.

Do przeliczenia kwoty 100 tys. EUR na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez Komisję Europejską aktualny na dzień ogłoszenia naboru tj. 4,3921 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia Pozakonkursowej procedury wyboru projektu to luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kancelaria Ogólna

Piastowska 14 - Ostrówek, sala nr 3

45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Pozakonkursowa procedura wyboru projektu jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcy) w terminie wyznaczonym przez IZ w wezwaniu.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IZ tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Pozakonkursowej procedury wyboru projektu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy wdrożeniowej: „Tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu”.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 ze zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór dotyczy wyłącznie projektu, który został wcześniej zidentyfikowany i zamieszczony w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w RPO WO 2014-2020. Zakres: Europejski Fundusz Społeczny”, stanowiącym załącznik nr 5 do SZOOP.

Przedmiotem naboru jest typ projektu określony dla Działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

1) Kształcenie i szkolenie mieszkańców regionu w ramach systemu formalnego i pozaformalnego.

W przypadku, gdy wystąpią trudności w realizacji projektów związane z aktualną sytuacją epidemiczną w związku z zagrożeniem koronawirusem, wówczas zastosowanie ma ustawa funduszowa.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi:

- 9 105 883,00 PLN, w tym:

- 8 600 000,00 PLN środki EFS,

- 505 883,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Niezbędne dokumenty

Pozakonkursowa procedura wyboru projektu w ramach Działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, Osi IX Wysoka jakość edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór I.

Załączniki:

 1. Procedura naboru (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego w ramach RPO WO 2014-2020.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 41 (karta działania 9.4, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 9.4).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.
 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 8. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 9. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 10. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 17 września 2019 r.
 

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawcy

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektu, środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, że w przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IZ można składać za pomocą:

- Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, ropefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212.

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2020-09-08