Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-01-10

24 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 1097/2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.5 Ochrona powietrza zatwierdził  Listę ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020  

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach ww. naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 


18 lipca 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.05.00-IZ.00-16-001/18 w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020. Spośród 12 wniosków o dofinansowanie projektów, jeden został odrzucony, natomiast 11 zostało zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


Pytania i odpowiedzi w zakresie działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej  projektów złożonych w ramach w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 3 lipca 2019 r. Uchwałą nr 1028/2019 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 18 lipca 2019 r. Wydłużenie ww. terminu nie wpłynie na termin rozstrzygnięcia konkursu i tym samym nie wymaga zmiany zapisów Regulaminu konkursu.


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej  i zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 27 maja 2019 r. Uchwałą nr 837/2019 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do 4 lipca 2019 r. i dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 w zakresie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


10 kwietnia 2019 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

12 projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej


W terminie od 3 do 10 stycznia 2019 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z Ogłoszeniem o konkursie dotyczących projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 19 listopada 2018 r. Uchwałą nr 6401/2018 dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Zmianie uległy zapisy sekcji nr 4 Regulaminu konkursu pn. Szczegółowe warunki konkursu, termin naboru wniosków o dofinansowanie oraz orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu, określone w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie. Ponadto zmianie uległy zapisy załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu pn. Wzór umowy o dofinansowanie.

Aktualnie obowiązujący termin naboru wniosków o dofinansowanie stanowi 3 – 10 stycznia 2019 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na czerwiec 2019 r.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 8 października 2018 r. Uchwałą nr 6198/2018 dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020. Zmiany dotyczą autokorekty zapisów w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 (zakres EFRR) i nie powodują konieczności dokonania zmiany zapisów załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu, pn. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014 – 2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

5.5  Ochrona powietrza

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

DPO

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania

5.5 Ochrona powietrza w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych)  oraz we wspólnotach mieszkaniowych       (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne.
 2. Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

34%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla naboru do działania 5.5 Ochrona powietrza wynosi 12 000 000 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja nr 4)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie (wersja nr 2)
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.
 9. Wykaz gmin, w których stwierdzono ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 31 po autokorekcie)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1363)
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. poz. 1690)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.)
 11. Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
 12. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 15. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 16. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 17. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 18. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 14)
 19. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
Archiwum:

Regulamin konkursu (wersja nr 3)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Regulamin konkursu (wersja nr 2)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie

Wzór umowy o dofinansowanie (wersja nr 1)

Regulamin konkursu (wersja nr 1)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 31)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2018-09-28