Baza ekspertów oceniających projekty

Ekspertem jest osoba, z którą Instytucja Organizująca Konkurs zawarła umowę dotyczącą udziału w wyborze projektów. Eksperci nie są pracownikami Instytucji Organizującej Konkurs. Posiadają specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w ocenie projektów i zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny.

Rola ekspertów

Decyzję o tym, czy w ocenie projektów będą brać udział eksperci podejmuje instytucja organizująca konkurs. Powodem ich zaangażowania może być: – stopień specjalizacji dziedziny, której dotyczy projekt, gdy niezbędna jest specjalistyczna wiedza oceniającego, – duża liczba projektów, która zagraża dokonaniu oceny w terminie. Istnieją dwa możliwe warianty współpracy z ekspertami:

  1. eksperci przedstawiają opinię na temat danego projektu lub jego wybranych elementów pracownikom właściwej instytucji lub innym oceniającym ekspertom;
  2. eksperci dokonują oceny projektów polegającej np. na przyznawaniu określonej liczby punktów poszczególnym projektom i w rezultacie decydują o ich pozytywnej lub negatywnej ocenie.

Instytucja Organizująca Konkurs może zlecić ekspertowi ocenę całego projektu lub określonego zakresu, np. jego części finansowej. Natomiast ocenę pozostałych jego elementów może zlecić innemu ekspertowi lub pracownikowi Instytucji Organizującej Konkurs. W procesie oceny projektu stosowana jest tzw. zasada „dwóch par oczu”, tzn. każde kryterium oceniane jest przez co najmniej dwie osoby.

Wybór ekspertów

Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza Instytucja Organizująca Konkurs. Instytucja Zarządzająca Programem opracowuje zasady i zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór na kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

BARDZO WAŻNE INFORMACJE

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów, zostaje nim w momencie podpisania umowy z Instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

Kto może zostać ekspertem?

Eksperci wchodzący w skład zespołów oceniających projekty w przypadku oceny merytorycznej wybierani są z prowadzonego przez Instytucję Zarządzającą Programem wykazu kandydatów na ekspertów obejmującego działania RPO WO 2014-2020 oraz dziedzinę Analiza finansowa i ekonomiczna i Ocena oddziaływania na środowisko. Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali pozytywną ocenę i zostali wpisani na wykaz kandydatów na ekspertów RPO WO 2014-2020 oraz spełniają łącznie następujące warunki:

  1. korzystają z pełni praw publicznych;
  2. mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, w ramach której jest dokonywany wybór projektu;
  5. posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu.

Wykaz kandydatów na ekspertów zawiera następujące informacje:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres poczty elektronicznej ;
  3. działanie/poddziałanie w ramach RPO WO 2014-2020, w którym posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.

Interpretacja zapisów  dot. osi XIV Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów  na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 wersja nr 11

Załącznik nr 1 – Działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, w ramach których istnieje możliwość ubiegania się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów

Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 3 – Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 4 – Protokół z posiedzenia prac komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Interpretacja zapisów  dot. osi XII Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów  na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 wersja nr 10

Załącznik nr 1 – Działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, w ramach których istnieje możliwość ubiegania się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów

Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 3 – Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 4 – Protokół z posiedzenia prac komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Interpretacja zapisów Regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów  na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 wersja nr 8

Załącznik nr 1 – Działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, w ramach których istnieje możliwość ubiegania się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów

Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 3 – Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020  (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 – Protokół z posiedzenia prac komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Wykaz zmian

Archiwum

Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 wersja nr 7

Załącznik nr 1 – Działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, w ramach których istnieje możliwość ubiegania się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów

Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 3 – Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020  (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 – Protokół z posiedzenia prac komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 wersja nr 6

Załącznik nr 1 – Działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, w ramach których istnieje możliwość ubiegania się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów

Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 3 – Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020  (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 – Protokół z posiedzenia prac komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 5 – Karta oceny spełnienia warunków uzyskania akredytacji przez osobę ujętą w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach RPO WO 2014-2020

Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 wersja nr 5

Załącznik nr 1 – Działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, w ramach których istnieje możliwość ubiegania się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów

Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 3 – Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020  (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 – Protokół z posiedzenia prac komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 5 – Karta oceny spełnienia warunków uzyskania akredytacji przez osobę ujętą w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach RPO WO 2014-2020

 

Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 wersja nr 4

Załącznik nr 1 – Działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, w ramach których istnieje możliwość ubiegania się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów

Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 3 – Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020  (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 – Protokół z posiedzenia prac komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 5 – Karta oceny spełnienia warunków uzyskania akredytacji przez osobę ujętą w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach RPO WO 2014-2020

Regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 wersja nr 3

Załącznik nr 1 – Działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, w ramach których istnieje możliwość ubiegania się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów

Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 3 – Formularz kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o ujęcie w wykazie kandydatów na ekspertów (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 – Protokół z posiedzenia prac komisji kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 5 – Karta oceny spełnienia warunków uzyskania akredytacji przez osobę ujętą w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach RPO WO 2014-2020

Ogłoszenia i wyniki naborów kandydatów na ekspertów w ramach RPO WO 2014-2020:

Ogłoszenia o naborach na kandydatów na ekspertów

Aktualne ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie o I naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie o III naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie o III naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach działania 5.3 Ochrona dziedzictwo kulturowego i kultury RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie o II naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020

Ogłoszenie o III naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów do podziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020

Ogłoszenia o  naborze na kandydatów na ekspertów do wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszu funduszy w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (w zakresie zwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej) RPO WO 2014-2020 wdrażanego przez instrumenty finansowe.

Ogłoszenie o I naborze na kandydatów na ekspertów do wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszy w ramach działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wdrażanych przez instrumenty finansowe.

Ogłoszenie o I naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów do działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Ogłoszenie o II naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów do działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury RPO WO 2014-2020

Ogłoszenie o  II naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów do poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 zakres EFRR Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 zakres EFS Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów do działania 4.1 Mała retencja Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów do działania 3.2 Efektywność energetyczna Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na kandydatów na ekspertów do działania 3.1 Strategie niskoemisyjne Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 zakres EFRR Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach RPO WO 2014-2020 zakres EFS Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy Ogłoszenie o uzupełniającym naborze na kandydatów na ekspertów do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów, w zakresie: Analiza finansowa i ekonomiczna, Środowisko, Infrastruktura transportowa

Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą 

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 12.1 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT-EU 

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach poddziałania 12.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU 

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach poddziałania 12.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach REACT-EU 

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach poddziałania 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego 

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów  ekonomii społecznej 

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 3.1 Strategie niskoemisyjne

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 4.1 Mała Retencja

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Wykaz kandydatów na ekspertów 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury

Wykaz kandydatów na ekspertów 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura transportowa działanie 6.1 Infrastruktura drogowa

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy

Wykaz kandydatów na ekspertów 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Wykaz kandydatów na ekspertów 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Wykaz kandydatów na ekspertów do oceny projektów złożonych w ramach naboru do działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (w zakresie zwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzanie działalności gospodarczej) RPO WO 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 wdrażanego przez instrumenty finansowe

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

Wykaz kandydatów na ekspertów 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Działania 8.2 Włączenie społeczne

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Poddziałania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach  działania 10.3  E-usługi publiczne

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach działania 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Wykaz kandydatów na ekspertów do oceny projektów złożonych przez podmiot ubiegający się o pełnienie funkcji menedżera funduszu funduszy w ramach działań/poddziałań finansowanych z EFRR RPO WO 2014-2020 wdrażanych przez instrumenty finansowe

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza finansowa i ekonomiczna

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA OCENIAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO