Kryteria oceny projektów

Kryteria oceny projektów

Przed dokonaniem oceny projektów wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów poddawane są weryfikacji wymogów formalnych, które są określone w Regulaminie konkursu. Dotyczą one m.in. poprawności złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, która oznacza dostarczenie kompletnego wniosku w określonym terminie i do właściwej instytucji, zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku o dofinansowanie projektu, a także sprawdzenie go pod kątem braków formalnych/oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych.
W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, Instytucja Organizująca Konkurs wezwie Cię do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim błędu w wyznaczonym przez nią terminie. Wezwanie może nastąpić na każdym etapie konkursu. Musisz jednak pamiętać, że poprawki i uzupełnienia nie mogą prowadzić do istotnej modyfikacji projektu. W przeciwnym razie wniosek o dofinansowanie projektu zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Tylko wniosek o dofinansowanie projektu, który spełnia wymogi formalne dopuszczony jest do  oceny. Ocena projektów składa się
z dwóch etapów, tj. oceny formalnej i merytorycznej. Tylko pozytywna ocena projektu umożliwia uzyskanie wsparcia z Regionalnego Programu dla województwa opolskiego. Dowiedz się jakie kryteria musi spełnić Twój projekt aby zwiększyć szanse na pozytywny wynik.

Ocena wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu, która pozwala instytucji udzielającej wsparcia na ocenę projektu. Pamiętaj, że kryteria zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie konkursu.

Kryteria oceny projektów przygotowuje Instytucja Zarządzająca Programem, a zatwierdza je Komitet Monitorujący.

Ocena formalna

Ocena formalna prowadzona jest w systemie TAK/NIE. Aby przejść ją pozytywnie, Twój wniosek musi spełnić wszystkie kryteria. Oceny spełniania kryteriów formalnych przez dany projekt dokonuje się na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników, a także informacji udzielonych przez Ciebie lub pozyskanych na Twój temat lub na temat Twojego projektu. W związku z tym w trakcie trwania oceny instytucja organizująca konkurs może żądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie.

Wśród kryteriów formalnych mogą się znaleźć m.in.:

 • prawidłowość sporządzenia wniosku tzn. czy został wypełniony na obowiązującym formularzu i zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej Programem;
 • rodzaj wnioskodawcy (a w przypadku projektów partnerskich – także partnera), gdzie sprawdzane będą m.in.:
  • zgodność z dopuszczonymi typami beneficjentów uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu,
  • stwierdzenie, czy wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania;
 • zgodność typu projektu z typami projektów określonymi dla danego działania/poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
 • wybór wszystkich wskaźników obligatoryjnych adekwatnych dla danego typu projektu/grupy docelowej;
 • poprawność finansowa projektu, przez którą rozumie się w szczególności:
  • zgodność z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,
  • prawidłowość obliczenia poziomu dofinansowania.

Po zakończeniu oceny formalnej projektu instytucja organizująca konkurs zamieszcza na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa Opolskiego listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu. Jeśli Twój projekt otrzymał negatywną ocenę otrzymasz pisemną informację ze wskazaniem przyczyn takiej decyzji oraz możliwości  odwołania się od niej.

Ocena merytoryczna

Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Ocena przeprowadzana jest
w oparciu o kryteria merytoryczne uniwersalne i szczegółowe oceniane w systemie TAK/NIE oraz kryteria punktowane. Projekt uzyskuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 50% punktów w przypadku projektów złożonych w ramach działań/poddziałań finansowanych ze środków EFRR lub gdy uzyska co najmniej 70% punktów w przypadku działań/poddziałań finansowanych ze środków EFS.

Niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega wykonalność i realność założeń projektu. Brane tu są pod uwagę m.in.:

 • wykonalność techniczna/technologiczna,
 • wykonalność finansowa,
 • wykonalność instytucjonalna/organizacyjna,
 • realność wskaźników,
 • trwałość projektu.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na listę ocenionych projektów, na której klasyfikowane są
w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Rozstrzygnięcie konkursu

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Instytucja Zarządzająca Programem, na podstawie listy ocenionych projektów, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany konkurs. Każdorazowo informacja o wynikach konkursu umieszczana jest na stronie Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Kryteria wyboru projektów są dostępne i stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Społeczny

Więcej o opisie oceny projektów przeczytasz w Podręczniku dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020
oraz w Podręczniku dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFS w ramach RPO WO 2014-2020.