Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-08-31
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020

KOMUNIKAT:

[01.10.2019 r.]

Szanowni Państwo,

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego,  które odbyło się 16.09.2019 r. podjęto uchwałę nr 1405/2019 w sprawie zmiany wzoru Umowy o dofinansowanie projektu (koszty rzeczywiste) w zakresie Załącznika nr 14 pn. Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia w programie outplacementowym w ramach Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw – wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zmiana ww. dokumentu wynika przede wszystkim z konieczności wprowadzenia rekomendacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących działań naprawczych w związku z niekwalifikowalnością podatku VAT w projektach EFS i ma na celu uniknięcie korekt finansowych.

 Modyfikacja dokumentu polega m.in. na:

 - wskazaniu, iż zarówno w przypadku dotacji na założenie działalności gospodarczej /przedsiębiorstwa społecznego jak i wsparcia pomostowego, bez względu na status podatkowy, uczestnik projektu otrzymuje wsparcie finansowe w kwocie netto (maksymalna wartość wsparcia finansowego stanowi kwotę brutto),

- zmianie zapisów dotyczących rozliczania wsparcia finansowego, zgodnie z którymi następuje ono poprzez złożenie Zestawienia towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości, do którego załączone zostają faktury lub inne dokumenty księgowe dotyczące zakupu towarów i/lub usług z dotacji - beneficjent weryfikuje te dokumenty, w celu ustalenia, że nie dochodzi do finansowania podatku VAT,

- aktualizacji aktów prawnych.

Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia w programie outplacementowym w ramach Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw – wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej/ tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

WYNIKI NABORU

[2.02.2018 r.]

29 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór II. Spośród 12 wniosków o dofinansowanie ocenionych na etapie oceny merytorycznej do negocjacji skierowano 4 projekty, które następnie zostały wybrane do dofinansowania (wartość dofinansowania wynosi 3 598 389,48 PLN).  Z dostępnej alokacji aktualnej na dzień zakończenia negocjacji, wynoszącej 4 672 658,58 PLN pozostała kwota, która nie pozwoliła na negocjacje kolejnych projektów. W wyniku oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór II

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór II

[2.02.2018 r.]

24 stycznia 2018 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Do procedury negocjacyjnej zostały skierowane cztery wnioski o łącznej wartości dofinansowania 3 799 684,93 PLN, które otrzymały taką samą liczbę punktów (82 punkty na 86 możliwych do uzyskania). Z dostępnej alokacji pozostała więc kwota niewykorzystanych środków wynosząca 895 103,06 PLN, która nie pozwoliła na przeprowadzenie negocjacji czterech kolejnych projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów (78 punktów na 86 możliwych do zdobycia) o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej 3 522 214,28 PLN.

Projekty ocenione pozytywnie pod kątem spełnienia kryterium negocjacyjnego przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista projektów, które przeszły etap negocjacji w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór II.

KOMUNIKAT

[31.01.2018 r.]

Szanowni Państwo,

na posiedzeniu 29 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych do Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór II. W związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 6  - Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

W załącznikach do Regulaminu zamieszczono aktualne i archiwalne wersje w/w dokumentu.

Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II znajduje się tutaj

WYNIKI NABORU

[15.12.2017 r.]

11 grudnia 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wykonaliśmy ocenę merytoryczną 12 projektów. Wszystkie przekazano do IV etapu, tj. negocjacji, jednak z uwagi na ograniczoną kwotę alokacji dostępną w konkursie, negocjacje zostaną najpierw przeprowadzone z 4 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały największą liczbę punktów na ocenie merytorycznej  (o warunkach przystąpienia do procedury negocjacyjnej Wnioskodawcy indywidualnie zostaną poinformowani odrębnymi pismami). W przypadku niewykorzystania całej kwoty alokacji kolejni Wnioskodawcy będą zapraszani do negocjacji.

 

Lista projektów zakwalifikowanych do IV  etapu (z wyszczególnieniem 4 najwyżej ocenionych projektów) w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[23.10.2017 r.]

16 października 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 12 projektów, które zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[13.09.2017 r.]

W dniach 24 – 31 sierpnia 2017 r. do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia outplacementowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu stanowi 8 638 574,85 PLN (alokacja w ramach konkursu - 4 000 000,00 PLN).

 

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.

 

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia outplacementowego.


KOMUNIKAT

[25.08.2017 r.]

Informacje dot. udziału osób odchodzących z rolnictwa w projektach w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia outplacementowego.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 wyjaśnia, iż osoby odchodzące z rolnictwa nie wlicza się do żadnego wskaźnika zawartego w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu. Wnioskodawca chcąc objąć wsparciem osoby odchodzące z rolnictwa powinien w grupie docelowej ująć również osoby z  podstawowej grupy docelowej tj. pracowników przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym również pracowników dużych przedsiębiorstw.

Mając na uwadze warunek szczegółowy nr 8, zgodnie z którym wartość docelowa wskaźnika produktu Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie, powinna być określona we Wniosku proporcjonalnie do wnioskowanej wartości wsparcia (w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika określonej dla całej alokacji), objęcie wsparciem w projekcie osób odchodzących z rolnictwa spowoduje, że osób tych nie wlicza się  do określenia, proporcjonalnej do wnioskowanego wsparcia, wartości docelowej wskaźnika. Z kolei wartość wsparcia związana z udziałem osób odchodzących z rolnictwa w projekcie musi być uwzględniona do wyliczenia proporcji, tym samym zmniejszając średni koszt udziału w projekcie osób z podstawowej grupy docelowej, tj. pracowników przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracowników.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie może ograniczyć wsparcia tylko do osób odchodzących z rolnictwa.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2) ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej

- papierowej

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020:

Wsparcie w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika[1]. Program obejmuje m.in.:

a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,

b) poradnictwo psychologiczne,

c) pośrednictwo pracy,

d) szkolenia, studia podyplomowe,

e) staże, praktyki zawodowe,

f) subsydiowanie zatrudnienia,

g) dodatek relokacyjny,

h) wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej, połączone ze wsparciem pomostowym w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym lub w postaci pomocy finansowej.

Szczegółowe warunki dot. wymagań jakościowych i zasad realizacji wsparcia w ramach przedmiotowego naboru tj.:

- szkoleń i kursów,

- staży i praktyk zawodowych,

- dodatku relokacyjnego,

- subsydiowanego zatrudnienia,

- bezzwrotnego wsparcia finansowego,

- wsparcia pomostowego.

zostały opisane w dwóch załącznikach do umowy/decyzji o dofinansowanie projektu (umowa/decyzja o dofinansowanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu).

[1] Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 - 2020 należy przez to rozumieć przyczyny dotyczące zakładu pracy.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach  RPO WO 2014-2020 dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy w zakresie wsparcia outplacementowego wynosi:

- 4 470 588,00 PLN, w tym:

- 4 000 000,00 PLN pochodzące z EFS,

- 470 588,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin Konkursu

Załączniki:

 1. Etapy konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia  outplacementowego w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami:

Dokumenty aktualne:

- Umowa

- Umowa ryczałt

- Decyzja

- Decyzja ryczałt

Dokumenty nieaktualne:

Umowa

- Załącznik nr 2 - Oświad. o kwalif. VAT

- Załącznik nr 3  - Harmonogram płatności

- Załącznik nr 4  - Zestaw. wsz. dok. księg. dot. realiz. pro.

- Załącznik nr 5  - Formularz wniosku o płatność EFS

- Załącznik nr 6  - Formularz wprowadz. zmian w proj.

- Załącznik nr 7  - Wzór oświadcz. uczestnika projektu

- Załącznik nr 8  - Zakres danych osob. pow. do przetw.

- Załącznik nr 9  - Upoważnienie do przetwarzania

- Załącznik nr 10  - Odwołanie upoważnienia

- Załącznik nr 11- obowiązki infor

- Załącznik nr 12 - Wn. o nadanie dost. dla os. uprawn.

- Załącznik nr 13 - Standardy-jakościowe-szkolenia, staże
- Załącznik nr 14 -Standardy-jakościowe dotacje

Umowa ryczałt

- Załącznik nr 2  - Oświad. o kwalif. VAT

- Załącznik nr 3  - Harmonogram płatności

- Załącznik nr 4  - Formularz wniosku o płatność EFS

- Załącznik nr 5  - Formularz wprowadz. zmian w proj.

- Załącznik nr 6  - Wzór oświadcz. uczestnika projektu

- Załącznik nr 7  - Zakres danych osob. pow. do przetw.

- Załącznik nr 8  - Upoważnienie do przetwarzania

- Załącznik nr 9  - Odwołanie upoważnienia

- Załącznik nr 10  - obowiązki infor

- Załącznik nr 11 - Wn. o nadanie dost. dla os. uprawn.

- Załącznik nr 12 - Standardy-jakościowe-szkolenia, staże
- Załącznik nr 13 -Standardy-jakościowe dotacje

Decyzja

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

- Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności

- Załącznik nr 4 - Zestaw. wszyst. dok.księg. dot. realizow. proj.

- Załącznik nr 5 - Formularz wniosku o płatność EFS

- Załącznik nr 6 - Formularz wprowadz. zmian w proj.

- Załącznik nr 7 - Wzór oświadcz. uczestnika projektu

- Załącznik nr 8 - Zakres danych osob. pow. do przetw.

- Załącznik nr 9 - Upoważnienie do przetwarzania

- Załącznik nr 10 - Odwołanie upoważnienia

- Załącznik nr 11 - obowiązki infor

- Załącznik nr 12 - Wnioski o nad. dostępu dla os. uprawn.

- Załącznik nr 13 - Standardy-jakościowe-szkolenia, staże
- Załącznik nr 14 -Standardy-jakościowe dotacje

Decyzja ryczałt

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

- Załącznik nr 3 - Harmonogram płatności

- Załącznik nr 4 - Formularz wniosku o płatność EFS

- Załącznik nr 5 - Formularz wprowadz. zmian w proj.

- Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia

- Załącznik nr 7 - Zakres danych osob. pow. do przetw.

- Załącznik nr 8 - Upoważnienie do przetwarzania

- Załącznik nr 9 - Odwołanie upoważnienia

- Załącznik nr 10 - obowiązki infor

- Załącznik nr 11 - wzór wniosku o nadanie

- Załącznik nr 12 - Standardy-jakościowe-szkolenia, staże
- Załącznik nr 13 -Standardy-jakościowe dotacje

 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia  outplacementowego

8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

9. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektówwspółfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:
 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 20.
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 12.07.2016 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 4.
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 z dnia 28 czerwca 2016 r.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 2 listopada 2016 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, z dnia 24 października 2016 r.
 7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 19 września 2016 r.
 8. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, z dnia 08 maja 2015 r.
 9. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 18 maja 2017 r.
 10. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z dnia 3 marca 2015 r.
 11. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z dnia 28 maja 2015 r.
 12. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 styczeń 2017 r.
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Komunikat IZ w sprawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
 3. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 4. Listy sprawdzające do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Listy sprawdzające (pkt. 3 i 4) dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronach internetowych: www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki często zadawane pytanie na stronie: https://rpo.opolskie.pl/?page_id=274

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, rpefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2017-07-24