KOMUNIKAT

INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W SPRAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

18 kwietnia 2016 r. upłynął termin implementacji znacznej części przepisów unijnych przez Państwo Polskie w zakresie zamówień publicznych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywa 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE).

Mimo trwających od dłuższego czasu prac legislacyjnych wskazany wyżej termin implementacji nie został dotrzymany. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przenoszący do krajowego porządku prawnego uregulowania ww. dyrektyw aktualnie znajduje się na etapie prac parlamentarnych.

Rozwiązaniem gwarantującym brak wystąpienia nieprawidłowości związanych z nieterminową implementacją jest odłożenie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu wejścia w życie ww. nowelizacji ustawy PZP. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju sugeruje, aby we wszystkich przypadkach, w których rozwiązanie to będzie mogło być zastosowane, postępowania były wszczynane po wejściu wspomnianej nowelizacji.

Jednakże taka sytuacja może w części przypadków okazać się niemożliwa. Mając to na względzie, jak również dążąc do zminimalizowania ryzyka wystąpienia w takich przypadkach nieprawidłowości związanych z brakiem terminowej implementacji przepisów ww. dyrektyw, Urząd Zamówień Publicznych opracował zalecenia wskazujące sposób postępowania, który powinien zostać przyjęty przez zamawiających w celu realizacji wymogów wynikających z przepisów dyrektyw, dotychczas nieodzwierciedlonych w treści obowiązującej ustawy PZP.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test

Ponadto Ministerstwo Rozwoju zwraca uwagę, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE istnieje pogląd o konieczności bezpośredniego stosowania dyrektyw przez podmioty należące do szerokiego kręgu podmiotów władzy państwowej: wszystkie organy administracji, także te zdecentralizowane (np. gminy), jak i spółki prawa publicznego. Wobec tego nie można w przyszłości wykluczyć, że za uchybienia podmiotów należących do tego kręgu, wynikające z opóźnienia w implementacji dyrektyw, organy UE będą oczekiwały nałożenia korekt o charakterze indywidualnym.

Pamiętać należy, że co do zasady odpowiedzialność za przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych ponoszą w pełni zamawiający (beneficjenci).

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że zalecenia Urzędu Zamówień Publicznych nie mają charakteru prawa powszechnie obowiązującego.

Jednocześnie informujemy, że do postępowań wszczętych przed dniem 18 kwietnia 2016 r. zastosowanie znajdują niezmiennie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania.