Ewaluacja

W tym dziale znajdziesz dokumenty związane z ewaluacją programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

W województwie opolskim za realizację badań ewaluacyjnych oraz ich upowszechnianie odpowiada Jednostka Ewaluacyjna, która znajduje się w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Ewaluacja pozwala nam nie tylko ocenić daną sytuację, ale również wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość i pokazać kierunki potrzebnych zmian (tzw. rekomendacje). Ma to istotne znaczenie, w szczególności przy funduszach unijnych, gdzie dbałość o prawidłowe i efektywne wydatkowanie pieniędzy kierowanych do regionu jest niezwykle istotna. Dlaczego? Po pierwsze – pieniądze publiczne są „wspólne”, więc ich wydatkowanie powinno następować w przejrzysty sposób, po drugie – powinny być właściwie (celowo) wydatkowane i kierowane do odpowiedniej grupy np. bezrobotnych, osób młodych, seniorów, studentów czy też rodziców z dziećmi; i po trzecie – w dłuższym czasie powinny przynosić pozytywne, trwałe efekty dla regionu i jego mieszkańców.

Ewaluacja pozwala odpowiedzieć na pytania: dlaczego tak się dzieje? Co z tego wyniknie? Czy to ma znaczenie i jak duże? Co można zrobić, aby uniknąć/powtórzyć takie działania w przyszłości?

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027  głównym celem działań ewaluacyjnych jest tworzenie merytorycznych przesłanek dla ulepszania interwencji publicznych realizowanych w ramach polityki spójności. Ulepszanie interwencji publicznych oznacza podnoszenie ich trafności, skuteczności, efektywności i użyteczności w odniesieniu do potrzeb oraz wyzwań społeczności objętych polityką spójności oraz wzrost jej zasięgu oddziaływania i widoczności.

O ewaluacji

Badania ewaluacyjne

Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem

Spotkania Zespołów Zadaniowych ds. ewaluacji tematycznych

Publikacje z zakresu ewaluacji