O ewaluacji

Głównym dokumentem, w którym zapisane zostały działania ewaluacyjne jest Plan ewaluacji Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Plan jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym ramy i założenia dla procesu ewaluacji programu regionalnego wdrażanego w województwie opolskim do końca 2029 roku. Wskazuje główne badania ewaluacyjne i działania rozwijające potencjał ewaluacyjny, zaplanowane do realizacji w okresie 2023-2029 oraz określa sposób organizacji procesu ewaluacji w województwie opolskim.

Niniejszy dokument określa i opisuje:

a) doświadczenia z realizacji procesu ewaluacji w województwie opolskim w okresie 2014-2020,

b) cele i zakres tematyczny procesu ewaluacji oraz przesłanki dla uruchomienia badań,

c) system instytucjonalny i organizacyjny procesu ewaluacji oraz rozwiązania w zakresie wymiany informacji pomiędzy interesariuszami procesu ewaluacji,

d) podejście do realizacji badań ewaluacyjnych,

e) działania rozwijające potencjał ewaluacyjny,

f) sposoby upowszechniania wiedzy o wynikach ewaluacji i gwarantujące ich wykorzystanie,

g) mechanizmy zapewniające wysoką jakość działań ewaluacyjnych,

h) zasoby niezbędne do realizacji procesu ewaluacji w regionie,

i) planowane do realizacji badania ewaluacyjne.

Plan ewaluacji FEO 2021-2027 został pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Jednostkę Ewaluacji (w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz przedstawicieli Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem (m.in. przez Departament Programowania Funduszy Europejskich i Departament Wdrażania Funduszy Europejskich w UMWO, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolskie Centrum Edukacji, a także Urząd Statystyczny w Opolu.

Ostatecznie Plan ewaluacji FEO 2021-2027 został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego (uchwała 10479/2023 z dnia 23 października 2023 r.) oraz Komitet Monitorujący FEO 2021-2027 (uchwała 77/2023 z dnia 26 października 2023 r.).

Plan ewaluacji FEO 2021-2027

Plan ewaluacji FEO 2021-2027 – wersja dostępna cyfrowo

Wszystkie opisane w Planie działania wynikają z zapisów dokumentów krajowych i unijnych, gdzie ewaluacja zajmuje kluczowe miejsce przy ocenie efektów wsparcia UE:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (zobacz więcej)
  • Commission Staff Working Document. Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027 (zobacz więcej)
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa (zobacz więcej)
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (zobacz więcej)
  • Wytyczne dotyczące ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027 (zobacz więcej)
  • Plan ewaluacji Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (zobacz więcej)