Badania ewaluacyjne zaplanowane do realizacji w ramach FEO 2021-2027

Badania ewaluacyjne zaplanowane do realizacji w ramach FEO 2021-2027

Tytuł badania ewaluacyjnego

Założenia badania

Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów oraz ocena podejścia do realizacji zasad równościowych w ramach FEO 2021-2027
typ: procesowa, on-going

zakres: wszystkie Priorytety: 1–11 FEO 2021-2027 oraz doświadczenia perspektywy 2014-2020

cel badania: ocena kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji FEO 2021-2027

Analiza wskaźników rezultatu RPO WO 2014-2020 dot. trwałości nowoutworzonych miejsc opieki żłobkowej i wychowania przedszkolnego (drugi pomiar)
typ: wpływu, ex post

zakres: Oś Priorytetowa (OP) VII: 7.6; OP IX: 9.1.3 i 9.1.4 RPO WO 2014-2020

cel badania: ocena trwałości utworzonych w ramach podejmowanych działań miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wychowania przedszkolnego

Konkurencyjność miejsc pracy w regionie wraz z oszacowaniem wskaźnika rezultatu długoterminowego FEO 2021-2027 
typ: wpływu, ex post

zakres: Priorytet 5-8 FEO 2021-2027; OP VII RPO WO 2014-2020

cel badania: ocena konkurencyjności miejsc pracy w regionie oraz wpływu wsparcia udzielonego z EFS+ w ramach FEO 2021-2027, poprzez oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Programu oraz zidentyfikowanie form wsparcia mających największy wpływ na zmianę sytuacji uczestników projektów na rynku pracy.

Inicjatywy społeczne wspierane w ramach funduszy europejskich w województwie opolskim
typ: wpływu, on-going

zakres: Priorytet 2: 2.2 i 2.3; Priorytet 8: 8.1 i 8.2; Priorytet 10: 10.3 i 10.6 FEO 20212027 oraz OP 9: 9.4 RPO WO 2014-2020

cel badania: ocena wpływu inicjatyw społecznych w województwie opolskim oraz analiza aktywności NGO w tym zakresie

Zastosowanie instrumentów finansowych w województwie opolskim w ramach nowej perspektywy unijnej po 2027 roku 
typ: on-going/ex ante

zakres: wszystkie Priorytety: 1-11 FEO 2021-2027

cel badania: ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w kolejnym okresie programowania po 2027 roku w regionie

Efekty wsparcia w zakresie inwestycji gospodarczych w województwie opolskim 
typ: wpływu, on-going, ex ante

zakres: Priorytet 1: 1.1-1.11 FEO 2021-2027

cel badania: ocena wpływu interwencji w zakresie inwestycji gospodarczych w województwie opolskim

Edukacja włączająca w województwie opolskim – stan realizacji i potrzeby na przyszłość
typ: wpływu, ex post, ex ante

zakres: Priorytet 5: 5.6, 5.7, 5.9 i 5.10; Priorytet 9: 9.1 FEO 2021-2027

cel badania: ocena działań związanych z edukacją włączającą zrealizowanych w województwie opolskim i programowanie interwencji na perspektywę 2027+

Efekty wsparcia w zakresie inwestycji środowiskowych w województwie opolskim 
typ: wpływu, ex post

zakres: Priorytet 2: 2.1, 2.3-2.7 FEO 2021-2027

cel badania: ocena wpływu interwencji w zakresie inwestycji środowiskowych w województwie opolskim

Oszacowanie liczby osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu FEO 2021-2027 (drugi pomiar wskaźnika)
typ: wpływu, ex post

zakres: Priorytet 5-8 FEO 2021-2027

cel badania: poprzez oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu Programu oraz zidentyfikowanie form wsparcia mających największy wpływ na zmianę sytuacji uczestników projektów na rynku pracy.

Dostępność komunikacyjna oraz zrównoważony transport miejski województwa opolskiego
typ: wpływu, ex post

zakres: Priorytet 3: 3.1 i 3.2; Priorytet 4: 4.1-4.3 FEO 2021-2027

cel badania: ocena wpływu inwestycji transportowych na dostępność komunikacyjną i zrównoważony transport miejski w województwie opolskim

Ewaluacja Regionalnych Programów Zdrowotnych funkcjonujących w perspektywie 2021-2027 w województwie opolskim
typ: wpływu, ex post

zakres: Priorytet 5: 5.4; Priorytet 7: 7.1

cel badania: analiza efektów zdrowotnych uzyskanych i utrzymujących się po zakończeniu programów