Spotkania Zespołów Zadaniowych ds. ewaluacji tematycznych

Spotkania Zespołów Zadaniowych ds. ewaluacji tematycznych

Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów oraz podejście do realizacji zasad równościowych w ramach FEO 2021-2027

Pierwsze spotkanie poświęcone realizacji badania pn. “Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów oraz podejście do realizacji zasad równościowych w ramach FEO 2021-2027”

 

5 stycznia 2024 roku odbyło się pierwsze robocze spotkanie poświęcone realizacji badania pn. Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów oraz podejście do realizacji zasad równościowych w ramach FEO 2021-2027, w którym wzięli udział m.in. członkowie Zespołu Zadaniowego ds. przedmiotowej ewaluacji. W skład ww. Zespołu Zadaniowego powołani zostali przedstawiciele GSEiM, tj. Departamentu Programowania Funduszy Europejskich oraz Jednostki Ewaluacyjnej w UMWO, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Badanie zostało wskazane w Wytycznych dotyczących ewaluacji polityki spójności na lata 2021-2027 jako ewaluacja obowiązkowa do uruchomienia nie później niż dwa lata od decyzji KE o zatwierdzeniu programu.

Spotkanie prowadziła i moderowała Pani Jagoda Sokołowska (Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego). W trakcie zebrania, wspólnie z przedstawicielami UMWO (Departamentu Programowania Funduszy Europejskich, Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu omówiono zakres i metodologię ewaluacji. Podczas dyskusji w szczególności skoncentrowano się na poniższych zagadnieniach:

  • cel ewaluacji i obszary problemowe (Po co chcemy prowadzić ewaluację? Jakie obszary są dla nas kluczowe i dlaczego? W jaki sposób wykorzystamy jej wyniki?);
  • zakres przedmiotowy ewaluacji (Jakie działania obejmuje ewaluacja? Jakie są nasze priorytety informacyjne?);
  • główne pytania ewaluacyjne;
  • odbiorcy ewaluacji (Kto wykorzysta wnioski i rekomendacje?);
  • metody i techniki badawcze (W jaki sposób będziemy gromadzić informacje? Od kogo powinniśmy pozyskać wiedzę?);
  • zasoby danych (Jakimi danymi dysponujemy?);
  • harmonogram badania (W jakim terminie potrzebne są wyniki ewaluacji? Jak umiejscowić produkty badawcze w czasie?).

Ożywiona debata pozwoliła na wypracowanie wstępnych założeń ewaluacji.

Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie.

Poniżej zdjęcia ze spotkania.

Spotkanie członków Zespołu Zadaniowego

Spotkanie członków Zespołu zadaniowego