Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 – zakres EFRR

Komunikat

Informujemy, że 2 września 2015 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zrezygnowała z dalszej aktualizacji i stosowania Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020.

Powyższe wynika z faktu, iż charakter wiążący względem wnioskodawców mogą mieć jedynie akty prawa powszechnie obowiązującego oraz w przypadku naboru wniosków
o dofinansowanie przyjmowanych w trybie konkursowym – regulamin konkursu.

Natomiast w przypadku wniosków składanych w trybie pozakonkursowym wszystkie wymogi zostaną zawarte w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Archiwum Podręcznika (wersje 1-3)

Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 – zakres EFRR (wersja nr 3)


Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie (EFRR)

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców

Załącznik nr 4 – Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców
Biznesplan dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie

Wersja edytowalna: Biznesplan dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie

Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Wersja edytowalna: Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Zestawienie zakupywanego sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wersja edytowalna: Zestawienie zakupywanego sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Wersja edytowalna: Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej

Wersja edytowalna: Oświadczenie o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej

Wersja edytowalna: Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej Pomocy Publicznej

Wersja edytowalna: Oświadczenie o niezaliczaniu się do przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji

Wersja edytowalna: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wersja edytowalna: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o Pomoc De Minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym  

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę

Wersja edytowalna: Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę

Oświadczenie weryfikujące status przedsiębiorcy

Wersja edytowalna: Oświadczenie weryfikujące status przedsiębiorcy

Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności

Wersja edytowalna: Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności

Załącznik nr 5 – Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców

Załącznik nr 6 – Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców

Studium Wykonalności Inwestycji wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WO 2014 – 2020

Wersja edytowalna: Studium Wykonalności Inwestycji wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WO 2014 – 2020 (xls)

Załącznik 1 do SWI Analizy metoda standardowa

Wersja edytowalna: Analizy metoda standardowa (xls)

Załącznik 2 do SWI Analizy metoda złożona

Wersja edytowalna: Analizy metoda złożona (xls)

Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Wersja edytowalna: Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (doc)

Zestawienie zakupywanego sprzętu

Wersja edytowalna:
Zestawienie zakupywanego sprzętu (doc)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

Wersja edytowalna:
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (doc)

Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności projektu z pomocą publiczną

Wersja edytowalna:
Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności projektu z pomocą publiczną (doc)

Wersja edytowalna: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx)

Wersja edytowalna:
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (xlsx)

Wersja edytowalna:
Oświadczenie wnioskodawcy o niezaliczeniu się do grupy przedsiębiorstw zagrożonych (doc)

Oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach kontraktu z NFZ w zakresie realizowanego projektu

Wersja edytowalna:
Oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach kontraktu z NFZ w zakresie realizowanego projektu (doc)

Wykaz zmian w wersji 3

Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 – zakres EFRR (wersja nr 2)


Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie (EFRR)

Załącznik nr 3 – Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców [W OPRACOWANIU]

Załącznik nr 4 – Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców [W OPRACOWANIU]

Załącznik nr 5 – Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców

Załącznik nr 6 – Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców

Studium Wykonalności Inwestycji wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WO 2014 – 2020

Wersja edytowalna: Studium Wykonalności Inwestycji wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WO 2014 – 2020 (xls)

Załącznik 1 do SWI Analizy metoda standardowa

Wersja edytowalna: Analizy metoda standardowa (xls)

Załącznik 2 do SWI Analizy metoda złożona

Wersja edytowalna: Analizy metoda złożona (xls)

Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Wersja edytowalna: Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (doc)

Zestawienie zakupywanego sprzętu

Wersja edytowalna: Zestawienie zakupywanego sprzętu (doc)

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

Wersja edytowalna: Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (doc)

Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności projektu z pomocą publiczną

Wersja edytowalna: Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności projektu z pomocą publiczną (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wersja edytowalna: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

Wersja edytowalna: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (xlsx)

Oświadczenie wnioskodawcy o niezaliczeniu się do grupy przedsiębiorstw zagrożonych

Wersja edytowalna: Oświadczenie wnioskodawcy o niezaliczeniu się do grupy przedsiębiorstw zagrożonych (doc)

Oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach kontraktu z NFZ w zakresie realizowanego projektu

Wersja edytowalna: Oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach kontraktu z NFZ w zakresie realizowanego projektu (doc)

Wykaz zmian w wersji 2

[Wersja 1]