Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 – zakres EFS

Komunikat

Informujemy, że 2 września 2015 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zrezygnowała z dalszej aktualizacji i stosowania Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020. Informacje ogólne oraz przygotowanie i wybór projektów ze środków EFS w ramach RPO WO 2014-2020.

Powyższe wynika z faktu, iż charakter wiążący względem wnioskodawców mogą mieć jedynie akty prawa powszechnie obowiązującego oraz w przypadku naboru wniosków
o dofinansowanie przyjmowanych w trybie konkursowym – regulamin konkursu.

Natomiast w przypadku wniosków składanych w trybie pozakonkursowym wszystkie wymogi zostaną zawarte w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Archiwum Podręcznika (wersje 1-2)

Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 – zakres EFS (wersja nr 2)


Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach RPO WO 2014-2020 (tryb pozakonkursowy)

Załącznik nr 3 – Sposób mierzenia kryterium efektywnośczatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 4 –  Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA

Załącznik nr 5 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Wykaz zmian

Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 – zakres EFS (wersja nr 1)