Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2024-03-28

Komunikat o zmianie terminu oceny formalnej 

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021 – 2027 w dniu 15 maja 2024 r. Uchwałą nr 63/2024 dokonał wydłużenia terminu przeprowadzenia oceny formalnej projektów złożonych w ramach naborów nr: FEOP.02.03-IZ.00-001/24, FEOP.02.03-IZ.00-002/24, FEOP.02.03-IZ.00-003/24, FEOP.02.03-IZ.00-004/24, FEOP.02.03-IZ.00-005/24 w ramach Priorytetu FEO 2021-2027 02 - Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim, dla działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021 – 2027.

Termin przeprowadzenia oceny formalnej uległ wydłużeniu do 28 czerwca 2024 r.


28 marca 2024 r. zakończyliśmy nabory: FEOP.02.03-IZ.00-001/24, FEOP.02.03-IZ.00-002/24, FEOP.02.03-IZ.00-003/24, FEOP.02.03-IZ.00-004/24, FEOP.02.03-IZ.00-005/24 w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021 – 2027. Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęło łącznie 25 wniosków o dofinansowanie projektu, które zostały przekazane do oceny formalnej.

Lista projektów złożonych w ramach naborów FEOP.02.03-IZ.00-001/24, FEOP.02.03-IZ.00-002/24,  FEOP.02.03-IZ.00-003/24, FEOP.02.03-IZ.00-004/24, FEOP.02.03-IZ.00-005/24  do działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021 – 2027, zakwalifikowanych do I etapu oceny, tj. oceny formalnej.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach alokacji: 50 294 117,65 PLN w tym: 45 000 000,00 PLN środki EFRR oraz 5 294 117,65 PLN środki Budżetu Państwa

Kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków: 54 827 028,09 PLN w tym: 51 227 381,40 PLN środki EFRR oraz 3 599 646,69 PLN środki Budżetu Państwa

Szczegółowy wykaz alokacji wg poszczególnych naborów 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami są składane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027 (nie ma możliwości składania wersji papierowej).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku). Pismo przewodnie nie jest wymagane na etapie składania pierwotnej wersji wniosku.

Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl

Generator wniosków umożliwia złożenie załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ beneficjenta ogólny:

 1. Administracja Publiczna
 2. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 3. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 4. Służby publiczne

Typ beneficjenta szczegółowy:

 1. Administracja rządowa
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 3. Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska
 4. Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe
 5. Organizacje pozarządowe
 6. Lokalne Grupy Działania
 7. Policja, [1]straż pożarna i służby ratownicze
 8. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 9. Spółki wodne
 10. Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS
 11. Kościoły i związki wyznaniowe
[1] Ze względu na demarkację wsparcia kraj – region, policja nie może być beneficjentem w niniejszym naborze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru są następujące typy projektu określone dla działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021 - 2027:

1.  Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu poprzez opracowanie planów adaptacji miast do zmian klimatu.

2. Projekty z zakresu retencjonowania wody, w tym małej retencji, retencji przydomowej wód opadowych zwłaszcza przy zastosowaniu rozwiązań opartych na naturalnych i półnaturalnych ekosystemach z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury.

3. Rozwój zielonej oraz zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.

4. Niezbędne działania w zakresie urządzeń wodnych i infrastruktury hydrotechnicznej służących zmniejszaniu skutków powodzi lub suszy (w szczególności zbiorniki suche, poldery przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe), jeśli naturalne mechanizmy ekosystemowe są niewystarczające, a podjęcie tych działań nie zwiększy zagrożenia w sytuacjach nadzwyczajnych.

5. Działania edukacyjne i informacyjne związane z klimatem i ochroną zasobów wodnych.

8. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub awarii chemiczno-ekologicznych, czy też sanitarno-epidemiologicznych.

9. Rozwój infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową, w tym lasów, zwłaszcza związanej z magazynowaniem wody oraz systemami obserwacyjno-alarmowymi.

* Numeracja typów projektów zgodna z zapisami SZOP

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • 95% w tym maksymalnie 10% z BP
 • 85%, w przypadku gdy beneficjentem będzie samorząd województwa, wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna lub podmiot, dla którego samorząd województwa jest organem założycielskim lub prowadzącym, lub posiada udziały większościowe, brak wsparcia z BP.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji dostępna w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021 - 2027:

wynosi: 50 294 117,65 PLN, w tym:

45 000 000,00 PLN środki EFRR

5 294 117,65 PLN środki BP

w tym dla naboru:

Aglomeracja Opolska: 14 855 764,71 PLN,

w tym: 13 292 000,00 PLN EFRR

1 563 764,71 PLN BP

Subregion Brzeski:  3 954 235,29 PLN,

w tym:   3 538 000,00 PLN EFRR

416 235,29 PLN BP

Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki: 7 585 470,59 PLN,

w tym:  6 787 000,00 PLN EFRR

798 470,59 PLN BP

Subregion Południowy: 12 633 882,35 PLN,

w tym: 11 304 000,00 PLN EFRR

1 329 882,35 PLN BP

Subregion Północny: 11 264 764,71 PLN,

w tym: 10 079 000,00 PLN EFRR

1 185 764,71 PLN BP

Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów

Załączniki:

 1. Procedura oceny projektów
 2. Instrukcja obsługi Panelu wnioskodawcy FEO 2021-2027
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie (zakres EFRR)
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFRR)
 5. Wzory załączników
 6. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 7. Wzór umowy o dofinansowanie/decyzja o dofinansowaniu projektu dla działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021-2027
 8. Kryteria wyboru projektów dla działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym  ze zmianą klimatu FEO 2021-2027
 9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu FEO 2021-2027

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
 2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
 4. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 5. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r.
 6. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
 7. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z 19 kwietnia 2023 r.
 8. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 9. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 z 25 stycznia 2023 r.
 10. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 11. Wytyczne dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 z 5 marca 2023 r.
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.
 13. Podział subregionalny w województwie opolskim – mapa.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze), złożyć pisemny protest do IZ na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich,

Krakowska 38, 45-075 Opole.

Protest może zostać również złożony w formie elektronicznej z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 72 ust. 2 ustawy.

Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w danym naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru, IZ FEO 2021-2027 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji, odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IZ FEO 2021-2027 można kierować za pośrednictwem Głównego Punktu Informacyjnego:

E-mailapife.opole@opolskie.pl

Telefonu: 77/44-04-720, 77/44-04-721, 77/44-04-722

Linki

Zamieszczono w dniu: 2024-02-14