Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-11-04
 

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

22 marca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1858/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.                                                                                                                          W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższych tabelach: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 8.2 Włączenie społeczne RPO WO 2014-2020 - resocjalizacja. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 8.2 Włączenie społeczne RPO WO 2014-2020 - pozostałe formy wsparcia. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 8.2 Włączenie społeczne RPO WO 2014-2020: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne RPO WO 2014-2020
 

WYNIKI NABORU

11 marca 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 14 projektów z zakresu pozostałych form wsparcia spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

2 projekty z zakresu resocjalizacja spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania).

Poniżej prezentujemy listy projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

Lista projektów do Działania 8.2 Włączenie społeczne z zakresu resocjalizacja, po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

Lista projektów do Działania 8.2 Włączenie społeczne z zakresu pozostałe formy wsparcia, po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

 

Komunikat

w nawiązaniu do opublikowanej listy projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej, informujemy o dokonaniu korekty w przedmiotowej liście. Z powodu błędu technicznego na stronie internetowej www.rpo.opolskie został zamieszczony nieprawidłowy plik zawierający niepełną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Właściwa lista projektów znajduje się poniżej:

Lista projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej

11 lutego 2016 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne RPO WO 2014-2020. 24 projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej


W dniach 28 października – 04 listopada 2015 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 38 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach działania 8.2 Włączenie Społeczne RPO WO 2014-2020. 15 stycznia 2016 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 30 wniosków o dofinansowanie projektów przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne.


Komunikat

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 28.09.2015 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2015 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia weryfikacji wymogów formalnych złożonych wniosków.

W związku z powyższym, weryfikacja wymogów formalnych zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia weryfikacja został wyznaczony do dnia 29 stycznia 2016 r.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

mający swoją siedzibę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna

I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania: 8.2 Włączenie społeczne.


Komunikat

o zmianie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020:

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 28.08.2015 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania w zakresie przesunięcia terminu naboru, tj. jego zmiany z 28.09.2015 r. – 05.10.2015 r. na 28.10.2015 r. – 04.11.2015 r. Decyzja IZ RPO WO 2014-2020 wynika z faktu, iż z powodu błędu technicznego na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w ramach naboru dla ww. działania został zamieszczony nieprawidłowy załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu tj.: Analiza sytuacji regionalnej    w zakresie wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332), który dotyczy działania 8.1. Biorąc pod uwagę powyższe, IZ RPO WO 2014-2020 informuje, iż w dniu 25.09.2015 r. został zamieszczony na stronach internetowych: www.rpo.opolskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl (w ramach naboru wniosków dla działania 8.2 Włączenie społeczne) Regulamin konkursu dotyczącego projektów złożonych do dofinansowania w ramach Osi VIII Integracja społeczna dla działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020, wersja 2, z datą obowiązywania od dnia 28.09.2015 r.


Szanowni Państwo,

W dniach 21-25.09.2015r. prowadzone będą konsultacje dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne

Konsultacje dotyczyć będą jedynie aspektów technicznych proponowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie, nie zaś treści merytorycznych poszczególnych części opisowych wniosków.

Konsultacje przeprowadzać będą pracownicy Referatu Przyjmowania Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Spotkania będą się odbywać po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i uzgodnieniu godziny pod numerem telefonu 0-77 54-16-213 lub 0-77 54-16-212.

Miejsce konsultacji:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl). Natomiast wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 na jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

- listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

- przesyłką kurierską,

- osobiście,

- przez posłańca ( dostarczyciel otrzyma dowód wpłynięcia przesyłki opatrzony      podpisem i datą)

W  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Punkcie Przyjmowania Wniosków (parter) Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

- podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej1,

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry   i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

1Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy przedsięwzięć w zakresie:

Kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej realizujących usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym  i zdrowotnym, obejmujących m.in. następujące formy wsparcia:

a) poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

b) poradnictwo prawne i obywatelskie1,

c) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

d) kursy i szkolenia2 umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy,

e) pracę socjalną3,

f) staże/praktyki, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy4,

g) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością; dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnościami,

h) usługi trenera pracy,

i) usługi asystenckie w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym.

Usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach CIS, KIS, w szczególności w zakresie:

a) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 Nr 43, poz. 225, z póź.zm.),

b) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 Nr 43, poz. 225, z póź.zm.),

Usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach ZAZ poprzez:

a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji,

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas zatrudnionych w ZAZ, nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c) tworzenia nowych ZAZ.

Usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach WTZ poprzez:

a) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ,

b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, a także praktyk lub staży dla uczestników WTZ,

c) tworzenia nowych WTZ.

Kompleksowej integracji dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji, m.in. poprzez:

a) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym  i społecznym,

b) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków.

1 Poradnictwo prawne i obywatelskie możliwe do realizacji wyłącznie jako element uzupełniający do kompleksowego wsparcia.

2 Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

3 Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie otrzymają dofinansowania.

4 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu:

- Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %;

- Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie  projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi:

- 85% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,

- 95% - pozostałe projekty.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

- 15% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,

- 5% - pozostałe projekty.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

1. resocjalizacja – 3,5 mln  PLN,

2. pozostały zakres wsparcia – 5 mln PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla działania 8.2 Włączenie społeczne wynosi w łącznej kwocie 5 588 236,00 Euro1 , (w tym na procedurę odwoławczą przeznacza się 558 825,00 Euro2 ), w tym:

1. Resocjalizacja – 1 955 883,00 Euro, w tym 1 750 000,00 Euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 205 883,00 Euro z Budżetu Państwa. Ponadto na procedurę odwoławczą przeznacza się 195 589,00 Euro, w tym 175 000,00 Euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i 20 589,00 Euro z Budżetu Państwa;

2. Pozostały zakres wsparcia – 3 632 353,00 Euro, w tym 3 250 000,00 Euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 382 353,00 Euro z Budżetu Państwa. Ponadto na procedurę odwoławczą przeznacza się 363 236,00 Euro, w tym 325 000,00 Euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i 38 236,00 Euro z Budżetu Państwa.

1Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 23 149 826,44 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.

2Co na dzień ogłoszenia naboru wynosi 2 314 988,44 PLN według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór.

Niezbędne dokumenty

 

Regulamin konkursu - wersja aktualna

Wykaz zmian

Załączniki do Regulaminu - aktualne

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach EFS

Załączniki do umowy

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach EFS - ryczałt

Załączniki do umowy - ryczałt

4. Kryteria wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020. Zakres: EFS.

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja 2.

6. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Analiza sytuacji regionalnej dotyczącej potrzeb i problemów w zakresie włączenia społecznego – Działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

8. REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020.

9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020.

10. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

Ponadto w ramach działania 8.2 obowiązują:

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 – zakres EFS. Wersja 2

Lista sprawdzająca do autokorekty w zakresie stosowania PZP

Dokumenty nieaktualne:

Regulamin konkursu Załączniki do Regulaminu :

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (EFS)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS)

3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach EFS

Załączniki do umowy

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach EFS - ryczałt

Załączniki do umowy - ryczałt

4. Kryteria wyboru projektów dla działania 8.2 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WO 2014-2020. Zakres: EFS

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja 2

6. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego

7. Analiza sytuacji regionalnej w zakresie wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz. 332)

8. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020

9. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020

10. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA

Ponadto w ramach działania 8.2 obowiązują:

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

Podręcznik dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 – zakres EFS. Wersja 2

Lista sprawdzająca do autokorekty w zakresie stosowania PZP

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień regulaminu  IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki Często zadawane pytania na stronie

- E – maila: info@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722

Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

Ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2015-08-28