Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2022-10-22

30 stycznia 2023 r.  Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałami nr 8722/2023 i 8723/2023 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym dla naborów o numerach RPOP.12.02.01-IZ.00-16-003/22 i RPOP.12.02.01-IZ.00-16-004/22 w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020.

Lista z projektem wybranym do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-003/22 do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020

Lista z projektem wybranym do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPOP.12.02.01-IZ.00-16-004/22 do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020 dla naborów o numerach RPOP.12.02.01-IZ.00-16-003/22 i RPOP.12.02.01-IZ.00-16-004/22 


25 stycznia 2023 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym dla naborów o numerach RPOP.12.02.01-IZ.00-16-003/22 i RPOP.12.02.01-IZ.00-16-004/22 w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Złożone projekty uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną  i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Lista dot. projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU


14 grudnia 2022 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym dla naborów o numerach RPOP.12.02.01-IZ.00-16-003/22 i RPOP.12.02.01-IZ.00-16-004/22 w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Złożone projekty uzyskały pozytywną ocenę formalną  i zostały przekazane do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista dot. projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W ramach naborów trwających od 27 września do 21 października 2022 r. o numerach RPOP.12.02.01-IZ.00-16-003/22 i RPOP.12.02.01-IZ.00-16-004/22 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski o dofinansowanie projektów złożone przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. i Miasto Opole.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: