Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2022-08-08

4 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 8607/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 8344/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą nr 8345/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2022 r., zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020  (II aktualizacja)


28 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 8344/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020

Jednocześnie, 28 listopada 2022 r. po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 8345/2022 zwiększył alokację dla przedmiotowego naboru i dokonał zmiany Listy ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 (aktualizacja)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020


22 listopada 2022 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/22 w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020. Spośród 5 wniosków o dofinansowanie projektu podlegających ocenie, cztery zakwalifikowały się do rozstrzygnięcia konkursu, natomiast 1 projekt został odrzucony.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


28 września 2022 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/22 w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020. Spośród złożonych w ramach naboru 5 wniosków o dofinansowanie projektu, wszystkie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny, tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


W terminie od 01 sierpnia do 08 sierpnia 2022 r., do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR, w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Lista projektów złożonych w ramach procedury konkursowej do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2023 r.

Miejsce składania wniosków

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego       

Sekretariat Departamentu Funduszy Europejskich

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, III piętro),

45-075 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa[1],
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r.w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Jako przedsiębiorstwo rozumie się także przedsiębiorstwo społeczne, definiowane w oparciu o Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest jeden typ projektów określony dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 tj.:

Budowa, rozbudowa modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty dotyczące PSZOK zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi – nie więcej niż 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi:

1 800 000,00 PLN

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 53)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 21)
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 15. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 16. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 17. Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy funduszowej IOK może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełninie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej. Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) oraz w art. 18 Ustawy funduszowej (dopuszczającym dodatkowe możliwości dla wnioskodawcy w związku z wystąpieniem COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2022-07-01