Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-11-16

22 marca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4443/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 4442/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi dla działań edukacyjno-informacyjnych zwiększył alokację dla przedmiotowego naboru i dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla działań edukacyjno-informacyjnych.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla działań edukacyjno-informacyjnych - AKTUALIZACJA


22 marca 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4442/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.02.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi dla działań edukacyjno-informacyjnych zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla działań edukacyjno-informacyjnych.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla działań edukacyjno-informacyjnych

 Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla działań edukacyjno-informacyjnych.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dla działań edukacyjno-informacyjnych


16 marca 2021 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów edukacyjno-informacyjnych złożonych w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020. Wszystkie 3 projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną oraz zostały przekazane do następnego etapu tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu


2 lutego 2021 r. zakończyła się ocena formalna projektów edukacyjno-informacyjnych w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020. Wszystkie 3 projekty otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz zostały przekazane do następnego etapu tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


W terminie od 23 września do 16 listopada 2020 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach naboru do działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020 dla projektów edukacyjno-informacyjnych.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 12 października 2020 r. Uchwałą nr 3573/2020 dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020. Zmiany obowiązują od 13 października 2020 r. i dotyczą wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów, który obowiązuje od 23 września do 16 listopada 2020 r. oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu na kwiecień 2021 r.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 22 września 2020 r. Uchwałą nr 3418/2020 dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie dotyczących terminu składania wniosków do dofinansowanie w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020. Zmiana dotyczy terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów, który obowiązuje od 23 września do 16 października 2020 r.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat specjalny

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – funkcjonowanie Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

W trosce o zdrowie mieszkańców regionu apelujemy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ogranicza się dostępność budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO dla klientów.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wyznaczono punkt, w którym Wnioskodawcy mogą składać dokumenty – to Kancelaria Ogólna UMWO (na Ostrówku) ul. Piastowska 14 45-082 Opole.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 07 września 2020 r. Uchwałą nr 3322/2020 dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie dotyczących miejsca składania wniosków do dofinansowanie w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Piastowska 14 

45-082 Opole

Kancelaria ogólna (na Ostrówku)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa[1],
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Jako przedsiębiorstwo rozumie się także przedsiębiorstwo społeczne, definiowane w oparciu o Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest jeden typ projektów określony dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 tj.:

Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty dotyczące działań informacyjno – edukacyjnych – 85%

W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych 100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi:

3 000 000,00 PLN

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja 4)

Wykaz zmian (wersja 4)

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 45).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694).
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 17).
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 15. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 16. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.

Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz Portalu Funduszy Europejskich.

Archiwum:

Regulamin konkursu (wersja 1)

Regulamin konkursu (wersja 2) oraz Wykaz zmian

Regulamin konkursu (wersja 3) oraz Wykaz zmian

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy funduszowej IOK może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełninie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej. Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) oraz w art. 18 Ustawy funduszowej (dopuszczającym dodatkowe możliwości dla wnioskodawcy w związku z wystąpieniem COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2020-08-21