Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-04-30

08 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4242/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 3357/2020 z 14 września 2020 r. dot. rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.02.02.01-IZ.00-16-001/20 w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka, poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych zatwierdził aktualizację Listy ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnychaktualizacja po procedurze odwoławczej

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach procedury odwoławczej do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych  RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020 (procedura odwoławcza)


 

27 stycznia 2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną w ramach procedury odwoławczej projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.02.02.01-IZ.00-16-001/20 w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Ocenie podlegał 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do wyboru do dofinansowania.

Lista projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie (procedura odwoławcza)


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

14 września 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3357/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.02.02.01-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki, Poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach Poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Ocenie merytorycznej został poddany jeden projekt, który wziął udział w realizowanym konkursie. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał co najmniej 50% maksymalnej podstawowej liczby punktów możliwej do uzyskania, jednakże nie spełnił wszystkich kryteriów merytorycznych uniwersalnych bezwzględnych, w wyniku czego projekt został negatywnie oceniony i nie zaklasyfikował się do możliwości otrzymania dofinansowania.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020


3 września 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.02.02.01-IZ.00-16-001/20 w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020. 1 wniosek o dofinansowanie projektu, który podlegał ocenie merytorycznej uzyskał ocenę negatywną.


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 18 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 3207/2020 wydłużył termin zakończenia oceny merytorycznej do dnia 03 września 2020 r. Wydłużenie oceny merytorycznej nie wpłynie na termin rozstrzygnięcia konkursu i tym samym nie wymaga zmiany Regulaminu konkursu.


24 czerwca 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.02.02.01-IZ.00-16-001/20 w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020. Złożony projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do dalszej oceny, tj. oceny merytorycznej.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do II etapu procedury konkursowej, tj. oceny merytorycznej


W terminie od 19 marca do 30 kwietnia 2020 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

 Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dot. projektów złożonych w ramach poddziałania 2.2.1

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 23 marca 2020 r. Uchwałą nr 2417/2020 dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie dotyczących terminu składania wniosków do dofinansowanie i terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dot. projektów złożonych w ramach poddziałania 2.2.1

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 16 marca 2020 r. Uchwałą nr 2382/2020 dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie dotyczących miejsca składania wniosków do dofinansowanie w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 przekazuje poniższą informację dotyczącą trwających i planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, które mogą mieć wpływ na trwające i planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, co następuje.

Wszelkie sprawy związane z realizacją konkursu, przykładowo konieczność wydłużenia terminu naboru lub etapu oceny, będą rozpatrywane indywidualnie i na bieżąco przez IZ RPO WO 2014-2020. Uwzględniać będziemy potrzeby i wnioski zainteresowanych podmiotów. Prosimy śledzić stronę internetową IZ RPO WO 2014-2020 oraz ogłoszenia i regulaminy konkursów.

 Niniejsza informacja obowiązuje do odwołania i może ulegać zmianom, o czym IZ RPO WO 2014-2020 będzie informować poprzez stronę internetową rpo.opolskie.pl.


Komunikat specjalny

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – funkcjonowanie Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

W trosce o zdrowie mieszkańców regionu apelujemy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ogranicza się dostępność budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO dla klientów.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wyznaczono punkt, w którym Wnioskodawcy mogą składać dokumenty – to Kancelaria Ogólna UMWO (na Ostrówku) ul. Piastowska 14 45-082 Opole.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

OGŁASZA

w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II Konkurencyjna gospodarka

RPO WO 2014-2020

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla Poddziałania

2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

WRZESIEŃ 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Kancelaria ogólna (na Ostrówku)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • inne podmioty publiczne zarządzające terminami inwestycyjnymi, w tym powojskowymi, poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi;
 • instytucje otoczenia biznesu.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. Inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media;
 2. Rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania terenu inwestycyjnego, jedynie jako element projektu;
 3. Rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 % - projekty nieobjęte pomocą publiczną;

70 % - projekty objęte pomocą de minimis.

Projekty objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208).

Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:

55 % - mikro i małe przedsiębiorstwa;

45 % - średnie przedsiębiorstwa;

35 % - pozostałe przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014 - 2020 dla naboru do poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych wynosi ogółem 2 400 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu wersja 3

Wykaz zmian wersja 3

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020.
 9. Metodologia obliczania poziomu dofinansowania infrastruktury tranzytowej dla poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych  RPO WO 2014-2020.

Inne niezbędne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 40).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 11. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 12. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 13. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 16).
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 15. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020(Dz.U. z 2018 poz.1623).
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1208).
 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz.488).
 19. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznający niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 20. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020.

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (Pzp) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.

Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz na Portalu Funduszy Europejskich

Archiwum

Regulamin konkursu wersja 2

Wykaz zmian wersja 2

Regulamin konkursu wersja 1

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2020-02-14