Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-01-30

27 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3128/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.05.04.00-IZ.00-16-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa  zatwierdził  Listę ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020 w podziale na typy projektu dot. sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020 w podziale na typy projektu dot. sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa  RPO WO 2014-2020


21 lipca 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.04.00-IZ.00-16-001/20 w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020.

Spośród 6 wniosków o dofinansowanie projektu podlegających ocenie, 5 zostało zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu. Natomiast 1 projekt uzyskał negatywną ocenę merytoryczną.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu

 


29 maja 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.05.04.00-IZ.00-16-001/20 w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020. Spośród złożonych w ramach naboru 6 wniosków o dofinansowanie projektu wszystkie zostały zakwalifikowane do dalszej oceny, tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


Komunikat o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 27 kwietnia 2020 r. Uchwałą nr 2620/2020 wydłużył termin zakończenia oceny formalnej do 30 maja 2020 r. Wydłużenie oceny formalnej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu i tym samym nie wymaga zmiany Regulaminu konkursu.


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Marszałek Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 przekazuje poniższą informację dotyczącą trwających i planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, które mogą mieć wpływ na trwające i planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, co następuje.

Wszelkie sprawy związane z realizacją konkursu, przykładowo konieczność wydłużenia terminu naboru lub etapu oceny, będą rozpatrywane indywidualnie i na bieżąco przez IZ RPO WO 2014-2020. Uwzględniać będziemy potrzeby i wnioski zainteresowanych podmiotów. Prosimy śledzić stronę internetową IZ RPO WO 2014-2020 oraz ogłoszenia i regulaminy konkursów.

 Niniejsza informacja obowiązuje do odwołania i może ulegać zmianom, o czym IZ RPO WO 2014-2020 będzie informować poprzez stronę internetową rpo.opolskie.pl.


Komunikat specjalny

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – funkcjonowanie

Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO

 

W trosce o zdrowie mieszkańców regionu apelujemy, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO  telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne ogranicza się dostępność budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO dla klientów.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wyznaczono punkt, w którym Wnioskodawcy mogą składać dokumenty – to Kancelaria Ogólna UMWO (na Ostrówku) ul. Piastowska 14 45-082 Opole.


W terminie od 23 do 30 stycznia 2020 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla działania

5.4  Gospodarka wodno-ściekowa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa[1];
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja urządzeń do odprowadzania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) tj. sieci kanalizacji sanitarnej.
 2. Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja urządzeń do oczyszczania ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) w tym:

a. oczyszczalnie ścieków, w tym inwestycje w zakresie instalacji służących do odwadniania osadów ściekowych,

b.  inne urządzenia do gromadzenia, oczyszczania, i odprowadzania ścieków (tzw.  przydomowe oczyszczalnie ścieków).

UWAGA!

Z uwagi na wydzielone odrębne alokacje, w ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu nie ma możliwości łączenia typu projektu dotyczącego sieci sanitarnej zgodnie z pkt 1 z typem projektu dot. oczyszczalni ścieków zgodnie z pkt. 2.

Realizacja obu zakresów wsparcia jest możliwa poprzez złożenie odrębnych wniosków o dofinansowanie projektu tj. wniosku na typ projektu nr 1 i odrębnego na typ projektu nr 2.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z zasadami dotyczącymi rekompensat z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym – nie więcej niż 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014 - 2020 dla naboru do działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa wynosi ogółem 24 688 451,00 PLN, w tym:

Sieci kanalizacji sanitarnej: 12 650 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Oczyszczalnie ścieków: 12 038 451,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

UWAGA!

Z uwagi na wydzielone odrębne alokacje, w ramach jednego wniosku o dofinansowanie projektu nie ma możliwości łączenia typu projektu dotyczącego sieci sanitarnej zgodnie z pkt 1 z typem projektu dot. oczyszczalni ścieków zgodnie z pkt. 2.

Realizacja obu zakresów wsparcia jest możliwa poprzez złożenie odrębnych wniosków o dofinansowanie projektu tj. wniosku na typ projektu nr 1 i odrębnego na typ projektu nr 2.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WO 2014-2020
 9. Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 39)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 11. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 12. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 13. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 16)
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 15. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 16. Wyjaśnienie dotyczące pomocy publicznej
 17. Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (Pzp) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.

Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz na Portalu Funduszy Europejskich

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2019-12-19