Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-09-02

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 25 lipca 2019 r. IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

W terminie od 26.08.2019 r. do 02.09.2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax:  77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 827).


[06.10.2020 r.]


[02.06.2020 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.


[05.05.2020 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego


[26.02.2020 r.]

24 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego  w drodze uchwały nr 2273/2020 podjął decyzję o zmianie uchwały nr 2271/2020 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, Nabór IV (..).

Zmiana, o której mowa powyżej wynika z uzyskania przez Instytucję Zarządzającą zgody Ministra Finansów na nadkontraktację w działaniu 7.6 RPO WO Godzenie życia prywatnego  i zawodowego. Dlatego też  możliwe było dokonanie wyboru do dofinansowania 9 projektów ujętych w tabeli poniżej:


[26.02.2020 r.]

24 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 2271/2020, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach IV naboru wniosków  do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach IV naboru wniosków do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego  i zawodowego  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


[14.02.2020 r.]

14 lutego 2020 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane projekty ujęte w poniższej tabeli:


[22.01.2020 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 25.07.2019r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia br. przyjął uchwałę nr 2065/2020 w sprawie wydłużenia etapu negocjacji złożonych projektów o 22 dni kalendarzowe.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu negocjacji zostaje przedłużony do dnia 14 lutego 2020 r.


[10.12.2019 r.]

10 grudnia 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ocenie merytorycznej podlegało 16 projektów, spośród których 12 zostało ocenionych pozytywnie, z czego 11 projektów skierowano do etapu negocjacji. 4 projekty zostały zweryfikowane negatywnie na etapie oceny merytorycznej.

Wyodrębniona na konkurs alokacja w wysokości 4 551 364,00 zł pozwala na przeprowadzenie negocjacji  7 z 8 najwyżej ocenionych projektów (1 projekt skierowany został bezpośrednio do rozstrzygnięcia konkursu). Ponadto zapisy §12 ust. 10 Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów (wersja nr 9) pozwalają na skierowanie do negocjacji 3 kolejnych projektów. Jednakże dofinansowanie tych projektów będzie możliwe np. w sytuacji, gdy w ramach dostępnej alokacji uwolnią się środki finansowe. Ewentualne skierowanie do negocjacji projektu, który uzyskał najniższą punktację w ramach oceny merytorycznej będzie możliwe w sytuacji, gdy np. zaistnieje możliwość zwiększenia alokacji na przedmiotowy konkurs.

O warunkach przystąpienia do procedury negocjacyjnej Wnioskodawcy zostaną poinformowani odrębnymi pismami.


[16.10.2019 r.]

16 października 2019 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego (Nabór IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 16 złożonych wniosków, które wpłynęły w ramach naboru, wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


[10.09.2019 r.]

W dniach 26 sierpnia – 2 września 2019 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.


[22.08.2019 r.]


[26.07.2019 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 25.07.2019 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 13.08.2019 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 5.08.2019 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:k.godlewska@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl


[14.08.2019 r.]

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich. Konkurs nie został podzielony na rundy. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 26.08-02.09.2019 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30. UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)1.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego2.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009, z późn. zm.).

UWAGA: Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.


1) Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w ustawie, a także na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
2) Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020:

1) Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)3, w tym m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

2) Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 lub kosztów wynagrodzenia niani4 ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

3) Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

4) Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 5, w tym m.in.

a) pośrednictwo pracy,

b) poradnictwo zawodowe,

c) szkolenia,

d) staże,

e) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,

f) subsydiowanie zatrudnienia,

g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040).

UWAGA!

W przypadku opiekunów prawnych/ rodziców pozostających poza rynkiem pracy, stanowiących grupę osób bezrobotnych i biernych zawodowo 6  wskazanych w pkt 4 ppkt 1 niniejszego regulaminu należy obligatoryjnie zapewnić realizację 4 typu projektu. Dobór poszczególnych form wsparcia powinien nastąpić po sporządzeniu Indywidualnego Planu Działania (lub dokumentu pełniącego analogiczną rolę) dla danego uczestnika projektu.


3) Dotyczy również żłobków przyzakładowych.

4) W przedmiotowym konkursie wyłączono możliwość finansowania tej formy opieki.

5 Możliwa do realizacji wyłącznie jako element projektu wskazanego w pozostałych typach projektu. Nie dotyczy osób pracujących (definicja osoby pracującej została wskazana w dokumencie pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS).

6) Z wyłączeniem osób przebywających na urlopie wychowawczym, w sytuacji gdy ich powrót na rynek pracy nie wymaga zastosowania instrumentów aktywizacji zawodowej (np. uczestnik projektu powraca na dotychczasowe stanowisko pracy, więc nie jest konieczne zastosowanie w stosunku do niego instrumentów wymienionych w 4 typie projektu).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego wynosi:

 • 4 551 364 PLN, w tym:
  • 4 298 510 PLN środki EFS,
  • 252 854 PLN środki Budżetu Państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty


Inne dokumenty obowiązujące w naborze


Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. Ustawa jest dostępna m.in. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
 • Poczty elektronicznej: punktefs@wup.opole.pl
 • Faksu: 77 44 16 599,
 • Telefonu: 77 44 16 754, 77 44 17 454, 77 44 16 827
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c

45-315 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2019-07-25