Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-06-19

28 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 279/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr 66/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/18 dla subregionu brzeskiego w ramach Osi III Gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą  nr 67/2018  Zarządu  Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/18 dla subregionu brzeskiego do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014 – 2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/18 dla subregionu brzeskiego do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014 – 2020 -  aktualizacja


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Dnia 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 66/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/18 dla subregionu brzeskiego w ramach Osi III Gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/18 dla subregionu brzeskiego do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014 – 2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/18 dla subregionu brzeskiego do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014 – 2020.

Jednocześnie, po rozstrzygnięciu konkursu w dniu 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 67/2018 dokonał zmiany Listy ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/18 dla subregionu brzeskiego do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014 – 2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/18 dla subregionu brzeskiego do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014 – 2020 (aktualizacja).

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu brzeskiego RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu brzeskiego RPO WO 2014-2020.


28 listopada 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu brzeskiego RPO WO 2014 – 2020.

3 projekty pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały przekazane do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów przekazanych do rozstrzygnięcia konkursu


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z Ogłoszeniem o konkursie dotyczących projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu brzeskiego RPO WO 2014-2020

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru  do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu brzeskiego RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia oceny merytorycznej został wyznaczony na 30 listopada 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że wydłużenie oceny merytorycznej wpłynęło na pierwotnie planowany termin rozstrzygnięcia konkursu. W związku z tym konieczne było wprowadzenie zmiany zapisów w tym zakresie w Regulaminie konkursu.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 29 października 2018 r. Uchwałą nr 6308/2018 dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu brzeskiego RPO WO 2014-2020. Zmianie uległ termin rozstrzygnięcia konkursu, określony w Regulaminu konkursu wraz w Ogłoszeniu o konkursie, tj. z listopada 2018 r. na grudzień 2018 r.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


14 września 2018 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu brzeskiego RPO WO 2014 – 2020.

Złożone projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny tj. oceny merytorycznej


W terminie od 12 do 19 czerwca 2018 r. do Instytucji Organizującej Konkurs w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach naboru do  poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu brzeskiego RPO WO 2014 – 2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do I etapu oceny, tj. oceny formalnej


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

OGŁASZA

w ramach Osi priorytetowej

III Gospodarka niskoemisyjna

nabór wniosków o dofinansowanie projektów

określonych dla poddziałania

3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę)

45-075 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy);

- papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- jednostki sektora finansów publicznych,

- jednostki naukowe,

- szkoły wyższe,

- przedsiębiorstwa[1],

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- organizacje pozarządowe,

- przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partner jednego z ww. podmiotów.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt w subregionie brzeskim, w skład którego wchodzą następujące gminy: Brzeg, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:

1. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna[1] budynków użyteczności publicznej[2] wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w tym m.in.:

a) ocieplenie obiektu,

b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

2. Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.

[1] Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

[2] Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 85%.

Projekty państwowych jednostek budżetowych - 100 %.

Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1363).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla naboru do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu brzeskiego wynosi 1 400 000,00 PLN pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja 2)

Wykaz zmian

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 28)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1363)
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Wytyczne  Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 11. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 12. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 12)
 15. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Archiwum:

Regulamin konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1460 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl

- Telefonu: +48 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722 oraz 77 54 16 202

- Faksu: +48 77 44 04 721

- Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku – wejście przez bramę),

45-075 Opole

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2018-05-10