Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-06-29

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 4 maja 2018 r. III nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego. W terminie od 08.06.2018 r. do 29.06.2018 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 738 lub 77 44 16 827).


[22.07.2019 r.]

Ostateczne zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach  Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego


[29.04.2019 r.]

23 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 688/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 124/2018 z dnia 17 grudnia 2018  zatwierdził wyniki  oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


[26.04.2019 r.]

23 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 688/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 124/2018 z dnia 17 grudnia 2018  zatwierdził wyniki  oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


[24.04.2019 r.]

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria merytoryczne tj. zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 z uwzględnieniem projektu ponownie ocenionego w ramach procedury odwoławczej

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego 24 kwietnia 2019 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ponowną ocenę merytoryczną projektu złożonego w trybie konkursowym w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020.


[10.04.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego


[22.03.2019 r.]

22 marca 2019 r. zakończono etap negocjacji projektu złożonego w trybie konkursowym w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, do którego został skierowany po rozstrzygnięciu konkursu w wyniku odstąpienia od podpisania umowy przez Wnioskodawcę wybranego do dofinansowania w ramach niniejszego konkursu. W wyniku negocjacji dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli


[28.02.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.


[19.12.2018 r.]

17 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 124/2018, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


[22.03.2019 r.]

22 marca 2019 r. zakończono etap negocjacji projektu złożonego w trybie konkursowym w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, do którego został skierowany po rozstrzygnięciu konkursu w wyniku odstąpienia od podpisania umowy przez Wnioskodawcę wybranego do dofinansowania w ramach niniejszego konkursu. W wyniku negocjacji dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli

[30.11.2018 r.]

30 listopada 2018 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:


KOMUNIKAT z dnia 19.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 04.05.2018r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 19 listopada br. wyraził zgodę na wydłużenie etapu negocjacji złożonych projektów o 11 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu negocjacji zostaje przedłużony do dnia 30 listopada 2018 r.


WYNIKI NABORU

[05.10.2018 r.]

05 października 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 16 projektów ocenionych merytorycznie do III etapu, tj. negocjacji przekazano 15 projektów, jednak z uwagi na ograniczoną kwotę alokacji dostępną w konkursie, negocjacje zostaną najpierw przeprowadzone z 7 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały największą liczbę punktów na ocenie merytorycznej  (o warunkach przystąpienia do procedury negocjacyjnej Wnioskodawcy indywidualnie zostaną poinformowani odrębnymi pismami). W przypadku niewykorzystania całej kwoty alokacji kolejni Wnioskodawcy będą zapraszani do negocjacji.


[13.08.2018 r.]

13 sierpnia 2018 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 16 wniosków, które wpłynęły w ramach naboru, pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


[05.07.2018 r.]

W dniach 08 czerwca – 29 czerwca 2018 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.


KOMUNIKAT z dnia 14.06.2018 r.

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Oś VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór III z dnia 04.05.2018 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania.

Zmianę Regulaminu konkursu zaakceptował Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 5650/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5407/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór III. Zakres zmian obejmuje:

 • Wydłużenie terminu naboru z 08.06. - 15.06.2018 r. na 08.06. – 29.06.2018 r. ze względu na konieczność przekazania potencjalnym wnioskodawcom szczegółowych wyjaśnień dotyczących działań możliwych do realizacji w ramach I typu projektu  tj. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (…) z uwzględnieniem ich komplementarności z resortowym Programem Maluch + oraz poddziałaniem 10.1.2 RPO WO 2014-2020 Infrastruktura usług społecznych (szczegóły poniżej);
 • Zmianę Regulaminu konkursu w zakresie wskazanej powyżej zmiany terminu naboru;
 • Zmianę załącznika nr 1 pn. Procedura konkursu (EFS) w zakresie wskazanej powyżej zmiany terminu naboru;

Regulamin konkursu 7.6 - wersja aktualna

Załącznik nr 1 - Procedura konkursu EFS - wersja aktualna

Uzasadnienie wydłużenia naboru wniosków o dofinansowanie:

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez Państwa do Instytucji Organizującej Konkurs w zakresie spełnienia limitu określonego w Regulaminie Konkursu dla działania 7.6 RPO WO Godzenie życia prywatnego i zawodowego  w brzmieniu: Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Powyższy warunek nie ma zastosowania w  przypadku dostosowania istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w sytuacji kiedy Wnioskodawca zakupił i/ lub dostosował całość lub znaczną część infrastruktury i/lub wyposażenia miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia ze środków resortowego Programu Maluch + lub w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych poniżej przedstawiam stanowisko IOK w w/w zakresie (stanowisko opracowane w konsultacji z Instytucją Zarządzającą RPO WO).

Beneficjenci, którzy decydują się na realizację typu projektu nr 1: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (…) mogą skorzystać z całego katalogu działań określonych w Standardach jakościowych i zasadach realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020, w tym m.in. związanych z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania nowo utworzonego miejsca opieki. Jednocześnie wsparcie to musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. W związku z powyższym dla uznania, że w ramach projektu realizowanego w działaniu 7.6 powstało nowe miejsce opieki nie ma znaczenia, jaki zakres niezbędnych działań zostanie sfinansowany ze środków EFS, a jaki z innych źródeł, takich jak EFRR lub Program „Maluch +". Co więcej finansowanie jego utworzenia z różnych źródeł zapewni komplementarność wsparcia, która w przypadku Programu „Maluch +" stanowi kryterium punktowane. Istotne jest jednak, aby w powyższym przypadku nie doszło do podwójnego finansowania, stąd wnioskodawca ma obowiązek przedstawić we wniosku szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia zawierający informacje na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków.

Ponadto aplikowanie o środki na realizację  ww. przedsięwzięć musi następować w zbliżonym czasie, tak aby można było zidentyfikować, że w każdym projekcie celem jest sfinansowanie tych samych miejsc opieki, z zastrzeżeniem, że różnego typu są wydatki prowadzące do ich utworzenia. Tym samym nie może dojść do sytuacji, gdy po zrealizowaniu działań sfinansowanych z innych niż EFS źródeł, w wyniku, których powstały nowe miejsca opieki, wnioskodawca złożył projekt w ramach działania 7.6, w ramach którego finansowane będzie ich bieżące utrzymanie.

UWAGA:

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy w ramach przedmiotowego konkursu złożą wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w terminie do dnia 15.06.2018r. mają możliwość jego wycofania i ponownego złożenia w terminie do dnia 29.06.2018r. na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.

W tym celu, w przypadku gdy wniosek został już złożony/ przekazany przez Wnioskodawcę   (zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu pn. Procedura Konkursu) Wnioskodawca kieruje do IOK pismo, w którym deklaruje chęć wycofania złożonego wniosku (w piśmie należy podać sumę kontrolną wycofanego wniosku).

Wniosek złożony wyłącznie w LSI SYZYF może zostać wycofany zgodnie zapisami załącznika  4  do Regulaminu Konkursu Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).

Ponowne złożenie wniosku następuje w terminie do dnia 29.06.2018r. na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu oraz w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu pn. Procedura konkursu.

W przypadku pytań pod numerami telefonów wskazanymi w pkt. 25 Regulaminu konkursu tj.  77 44 16 754, 77 44 16 827.


KOMUNIKAT z dnia 21.05.2018r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 04.05.2018 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 05.06.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 28.05.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.trusz@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.trusz@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 08.06-29.06.2018 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru wniosków o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru zostanie ogłoszony w komunikacje zamieszczonym na:

UWAGA!

Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)[1].

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009, z późn. zm.).

UWAGA:

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.


[1] Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w ustawie, a także na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020:

1) Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)[3], w tym m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

2) W przedmiotowym konkursie wyłączono możliwość finansowania wynagrodzenia niani.

3) Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 lub kosztów wynagrodzenia niani[4]ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

4) Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

5) Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3[5], w tym m.in.

a) pośrednictwo pracy,

b) poradnictwo zawodowe,

c) szkolenia,

d) staże,

e) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,

f) subsydiowanie zatrudnienia,

g) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.).

UWAGA!

W przypadku opiekunów prawnych/ rodziców pozostających poza rynkiem pracy, stanowiących grupę osób bezrobotnych i biernych zawodowo wskazanych w pkt 4 ppkt 1 Regulaminu konkursu należy obligatoryjnie zapewnić realizację typu projektu 4.


[3] Dotyczy również żłobków przyzakładowych.

[4] W przedmiotowym konkursie wyłączono możliwość finansowania tej formy opieki.

[5] Możliwa do realizacji wyłącznie jako element projektu wskazanego w pozostałych typach projektu. Nie dotyczy osób pracujących (definicja osoby pracującej została wskazana w dokumencie pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego wynosi łącznie:

 • 5 721 954,00 PLN, w tym:
 • 5 404 068,00 PLN pochodzące z EFS
 • 317 886,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty


Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 wersja 26
 2. Taryfikator maksymalnych dopuszczalnych cen towarow i uslug typowych dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów (...)
 3. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja 8
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 2018 r.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępn. dla osób z niepełnospr. (...) z dnia 05 kwietnia 2018 r.
 6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r.
 7. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
 9. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2018r.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (...)
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030  w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c

45-315 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2018-05-04