Szanowni Państwo,

chcemy zaangażować/włączyć wszystkich zainteresowanych w wypracowywanie optymalnych rozwiązań przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Wierzymy, że Państwa pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności realizacji programów operacyjnych. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju Polski. Dlatego zachęcamy Państwa do przedstawienia nam swoich propozycji usprawnień, a także przekazywania informacji o zidentyfikowaniu ewentualnych utrudnień w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy podmiot np. wnioskodawca lub beneficjent.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 • pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
 • listownie na adres

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Piastowska 14, 45-082 Opole

 • poprzez doręczenie do kancelarii urzędu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30 na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Piastowska 14, 45-082 Opole

 • elektronicznie, na adres e-mail rzecznikfunduszy@opolskie.pl
 • osobiście w Biurze Rzecznika Funduszy w godzinach pracy Biura po uprzednim umówieniu telefonicznym +48 504 825 581 od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00.

Adres Biura: ul. Krakowska 38 pok. 4, 45-075 Opole

 • telefonicznie pod numerem +48 504 825 581 od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00.

Wymagania dotyczące zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze rozpatrzenie Państwa zgłoszenia.

W związku z tym koniecznie należy podać:

 1. imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 2. dane do kontaktu,
 3. opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

RFE udziela odpowiedzi w formie w jakiej otrzymał zgłoszenie. Jednocześnie zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi między innymi postępowań:

 • administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;
 • prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) (procedura odwoławcza);
 • o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

Ważne: Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Ponadto do kompetencji Rzecznika Funduszy Europejskich nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce. Dane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl


RAPORT z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za rok 2021

RAPORT z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za rok 2020

RAPORT z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za rok 2019

RAPORT z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za rok 2018

RAPORT z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za rok 2017