Dział, w którym się znajdujesz, może Tobie pomóc w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W przypadku, gdy nie znajdziesz tu odpowiedzi na interesujący Cię temat prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.

Kategoria pytań - Wdrażanie

 • Pomoc publiczna

  Pytanie:
  W jaki sposób, ustalić  wysokość maksymalnego dofinansowania UE w ramach projektów objętych reżimem pomocy publicznej?  
  Odpowiedź:
  Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju z dnia 9 sierpnia 2017 r., należy przyjąć nowe podejście w kwestii ustalania maksymalnego poziomu dofinansowania UE w ramach projektów objętych reżimem pomocy publicznej. Poniżej przedstawiamy stanowisko MR w przedmiotowej kwestii: W celu umożliwienia przyspieszenia absorpcji funduszy UE oraz zwiększenia wartości dofinansowania przekazywanego beneficjentom ze środków unijnych, DKF MR podjął z KE dialog mający na celu potwierdzenie dopuszczalności wprowadzenia korzystniejszych, niż powszechnie stosowane przez IZ, rozwiązań w zakresie ustalania wartości maksymalnego dofinansowania UE w ramach projektów finansowanych w ramach polityki spójności. Zgodnie z utrwaloną praktyką, w przypadku projektów objętych reżimem pomocy publicznej, w celu określenia maksymalnego poziomu wsparcia projektu ze środków UE, w pierwszej kolejności ustala się katalog kosztów kwalifikowalnych zgodny z zasadami „funduszowymi” i dopiero do tak ustalonego katalogu stosuje się maksymalną intensywność wsparcia wynikającą z zasad pomocy publicznej. Stosowanie powyższego rozwiązania prowadzi do sytuacji, w której wszelkie ograniczenia wpływające na katalog kosztów kwalifikowalnych, mające swe źródło w regułach funduszowych a niewynikające z zasad pomocy publicznej, często bardzo istotnie ograniczają wartość dofinansowania uzyskiwanego przez wnioskodawcę względem wartości, którą mógłby uzyskać w świetle obowiązujących przepisów prawa pomocy publicznej (w szczególności ograniczenie to dotyczy zakupu gruntu zabudowanego lub niezabudowanego). Zastosowanie powyższej metodyki można zilustrować następującym przykładem:
  • całkowite koszty inwestycji = 250 000 €, w tym grunt zabudowany (70 000 €) + inne koszty (180 000 €)
  • jako że wydatek zawiązany z zakupem gruntu nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów
  • kwalifikowalnych: całkowite “funduszowe” koszty kwalifikowalne = 200 000 €1
  • intensywność pomocy publicznej dla danego projektu = 50%
  • maksymalna dopuszczalna wartość wsparcia przyznanego ze środków UE = 50% * 200 000 = 100 000 €.
  Natomiast zgodnie z nowo proponowanym rozwiązaniem, którego prawidłowość została potwierdzona przez KE, katalog „pomocowych” kosztów kwalifikowanych będzie określany niezależnie od „funduszowego” katalogu kosztów, w oparciu o przepisy prawa pomocy publicznej. Następnie kwota dopuszczalnej pomocy wynikająca np. z dozwolonej intensywności wsparcia będzie liczona w oparciu o „pomocowy” katalog przedmiotowych kosztów. Równolegle, w oparciu o „funduszowy” katalog kosztów kwalifikowalnych będzie liczone maksymalne dopuszczalne wsparcie wynikające z zasad określonych w przepisach regulujących wdrażanie funduszy UE. Ostatecznie, maksymalna dopuszczalna wartość współfinansowania UE będzie równa niższej z obu kwot. Zastosowanie przedmiotowej metodyki można zilustrować następującym przykładem:
  • całkowite koszty inwestycji = 250 000 €, w tym grunt zabudowany (70 000 €) + inne koszty (180 000 €)
  • intensywność pomocy publicznej dla przedmiotowego projektu = 50%
  • maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej = 50% * 250 000 = 125 000 €
  • jako że wydatek zawiązany z zakupem gruntu nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych: całkowite “funduszowe” koszty kwalifikowalne = 200 000 €
  • wysokość współfinansowania UE dla danej osi priorytetowej = 85%
  • maksymalna wartość wsparcia wynikającego z zasad „funduszowych” = 85% * 200 000 € = 170 000 €
  • 170 000 € > 125 000 €, zatem maksymalna dopuszczalna wartość wsparcia przyznanego ze środków UE= 125 000 €.
  Wykorzystanie powyższej metodyki pozwoli, w przypadku wielu projektów objętych pomocą publiczną, na osiągnięcie następujących korzyści:
  • zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej kwoty wsparcia ze środków unijnych dla przedsiębiorcy (beneficjenta),
  • możliwość zwiększenia tempa wykorzystania alokacji środków unijnych w ramach poszczególnych programów operacyjnych.
 • 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem)


  1.Zagadnienie:
  Procedura zakupu szczepionek w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych w kilku etapach w czasie trwania realizacji projektu
  Odpowiedź:
  Szacowanie wartości zamówienia powinno zostać dokonane z należytą starannością, zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Tym samym, jeżeli planowane usługi (konsultacje) są tożsame rodzajowo, możliwe jest udzielenie zamówienia w jednym czasie i możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę, wartość zamówienia należy oszacować łącznie, niezależnie od zadań wyszczególnianych w projekcie. Oszacowana łączna wartość zamówienia determinuje wybór trybu udzielenia zamówienia.
  2.Zagadnienie:
  Zapewnienie odrębnego pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu
  Odpowiedź:
  W programie nie przewidziano konieczności zapewnienia odrębnego pomieszczenia na potrzeby jego realizacji. Podmioty realizujące program (w roli lidera lub partnera) powinny natomiast posiadać kompetencje w zakresie opieki okołoporodowej, odpowiednie zasoby kadrowe oraz infrastrukturę, które zapewnią jego efektywną realizację. Na czas trwania projektu dopuszczalne jest, by realizator nawiązał dodatkową współpracę, z innymi osobami lub podmiotami, które posiadają przygotowanie niezbędne do realizacji działań przewidzianych w programie. Podmioty powinny dysponować odpowiednim zapleczem do realizacji programu, warunkującym uzyskanie założonych celów i wskaźników programu oraz poszczególnych etapów. Obowiązkiem podmiotów realizujących program jest zapewnienie bezpieczeństwa planowanych interwencji, pod względem zgodności postępowania ze sztuką lekarską, jak również w zakresie poszanowania praw pacjenta, w tym w szczególności w odniesieniu do ochrony danych osobowych i tajemnicy lekarskiej.
  3.Zagadnienie:
  Zmiany dawek szczepień
  Odpowiedź:
  Celem programu jest zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej oraz poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym. Intencją zapisu programu „Do programu zostaną zaproszone dzieci do 2 roku życia zamieszkałe na terenie województwa opolskiego, które nie zostały wcześniej zaszczepione przeciw pneumokokom” było zaproszenie do programu wszystkich dzieci, które nie ukończyły serii szczepień i nie uzyskały pełnej ochrony  przeciw zakażeniom pneumokokowym. W celu zapewnienia pełnej i skutecznej dawki wszczepialności dzieci na pneumokoki, możliwym jest podanie dziecku kolejnej dawki szczepionki, celem zapewnienia mu odpowiedniej ochrony. Liczba podanych dziecku dawek szczepionki nie może sumarycznie przekraczać liczby dawek rekomendowanych. Dodatkowym warunkiem jest brak kwalifikacji dziecka do szczepienia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
  4.Zagadnienie:
  Możliwość zakupu sprzętu przekraczającego stawki określone w taryfikatorze
  Odpowiedź:
  W przypadku zakupu towaru/usługi obowiązują stawki określone w Taryfikatorze maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego. W sytuacji, gdy kwota danego towaru/usługi przekracza wartości wykazane w Taryfikatorze Beneficjent ponosi „nadwyżkę” z własnych środków.
  5.Zagadnienie:
  Rozliczanie wynagrodzeń personelu projektu zaangażowanego do realizacji projektu
  Odpowiedź:
  Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „w przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem Beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła. Jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np. na ½ etatu, ¼ etatu w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są kwalifikowalne, o ile:
  1. zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy
  2. zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika,
  3. wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada proporcji, o której mowa w lit. b, chyba że zakres odpowiedzialności, złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.
  Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) lub premie, o ile są spełnione łącznie następujące warunki:
  1. nagrody lub premie zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji, lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
  2. nagrody lub premie zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  3. nagrody lub premie potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
  4. nagrody lub premie przyznawane są w związku z realizacją zadań w ramach projektu na podstawie stosunku pracy.
  W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu.

  Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  1. możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
  2. dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
  3. dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
  4. dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
  5. dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
  6. wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.
  Dodatki, o których mowa w pkt 6 i 7, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego”.
  6. Zagadnienie:
  Kwestia objęcia wsparciem w ramach programu cudzoziemców
  Odpowiedź:
  Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 t.j. z dnia 2016.11.02) i zgodnie z zakresem podmiotowym ustawy ujętym w art.  2:

  1.Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

  1) osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi",

  2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,

  3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18 roku życia:

  1. posiadające obywatelstwo polskie lub
  2. które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  4) inne niż wymienione w pkt 1-3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:

  1. posiadające obywatelstwo polskie lub
  2. które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - zwane dalej "świadczeniobiorcami".

  2.Osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, innym niż świadczeniobiorcy, świadczenia zdrowotne udzielane są na zasadach określonych w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych.”

  Jeżeli cudzoziemiec przebywa legalnie na terytorium RP i spełnia kryteria uczestnika projektu określone w regulaminie konkursu, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz pozostałych dokumentów dotyczących działania 8.1, to może być uczestnikiem projektu.
  7. Zagadnienie:
  Kwestia dotycząca korzystania mieszkańców regionu z programu, ale z innych obszarów działania
  Odpowiedź:
  Z programu mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Opolszczyzny. Z punktu widzenia realizacji programu nie ma wskazań do tego, aby ograniczać mieszkańcom województwa opolskiego dostęp do działań w ramach programu, ponieważ w programie nie został ujęty żaden podział na subregiony. Wskazany podział wynika z zapisów dokumentacji konkursowej. Zgodnie z zapisami ujętymi w „Regulaminie konkursu”: „W celu efektywnego wydatkowania środków województwo opolskie zostało podzielone na 3 obszary, dla których została wyodrębniona pula alokacji (…). W świetle powyższego realizacja projektu może wyłącznie objąć terytorium jednego z obszarów:
  • obszaru północnego (powiat: kluczborski, brzeski, namysłowski, oleski),
  • obszaru środkowego (powiaty: opolski, grodzki-miasto Opole, nyski, prudnicki),
  • obszaru południowego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki).”
  W związku z powyższym brak jest możliwości by w ramach danego projektu mogli korzystać mieszkańcy z innego regionu niż objęci projektem.
  8. Zagadnienie:
  Zmiana szczepionki PCV13 wskazanej w programie
  Odpowiedź:
  W sprawie wyboru dostawcy innej szczepionki (10 walentnej), nie ma możliwości zmiany szczepionki PCV13 na inną, o mniejszym pokryciu serologicznym. W ramach programu przewiduje się szczepienie szczepionką PCV13, która zawiera 13 serotypów bakterii Streptococcus pneumoniae, co daje największe 88% pokrycie serologiczne.
  9. Zagadnienie:
  Kwestia kosztu kwalifikacji lekarskiej w przypadku szczepień ochronnych przeciw pneumokokom
  Odpowiedź:
  Zgodnie z kosztorysem, jaki został ujęty w „Programie poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku”, koszt serwisu szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci do 2 roku życia, to koszt podania szczepienia przez pielęgniarkę oraz zużycie sprzętu i materiałów jednorazowego użytku, utylizacja zużytego sprzętu medycznego i materiałów. Podczas opracowywania Regionalnego Programu Zdrowotnego zakładano, że szczepienia przeciwko pneumokokom będą zlecone przez realizatorów, podmiotom świadczącym usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, które świadczą usługi pediatryczne w ramach kontraktów z NFZ. Natomiast jeśli szczepienie wymaga dodatkowego badania, które nie będzie finansowane ze środków publicznych, to koszt taki zostanie uznany za kwalifikowalny w ramach programu.

Kategoria pytań Nabory

 • Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi – nabór 8-15 maja 2019 r.

 • 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

  Wnioskodawca posiada obowiązujący PGN z pozytywną opinią NFOŚiGW. Dokument ten przewiduje realizację zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych" jednakże nie zawiera wyliczenia efektów ekologicznych. Wnioskodawca zakłada realizację w ramach projektu 3.1.1 części ww. zadania (dla wybranych ścieżek) dla których posiada osobne wyliczenia efektów. Czy zapisy PGN powinny wykazać całościowy efekt dla zadania "Budowa ścieżek rowerowych", czy wystarczające będzie przedstawienie metodologii wyliczenia efektu właściwego dla zakresu projektu bez konieczności umieszczenia dodatkowych zapisów w PGN?   Dokumentacja konkursowa, w tym definicja kryterium bezwzględnego merytorycznego szczegółowego pn. Inwestycja wynikająca z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie określają dokładnego zakresu danych, jaki powinien zostać zawarty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Sprawdzenia poprawności sporządzenia Planu dokonują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego pozytywną opinię już Państwo otrzymali. W opisanej przez Pana sytuacji nie ma konieczności zmiany PGN, jednakże proszę mieć na uwadze, że zadania realizowane w ramach projektów w poddziałaniu 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nie mogą swoim zakresem wykraczać poza Plan. Oceny metodologii przyjętej przez Państwo do wyliczenia efektu dla planowanego do realizacji zadania dokona Komisja Oceny Projektów. Regulamin konkursu wraz z załącznikami nie określa preferowanego sposobu wyliczenia efektu ekologicznego Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii w kontekście spełnienia kryteriów bezwzględnych pn. „Inwestycja wynikająca z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń”: Wnioskodawca posiada w PGN przedsięwzięcie o nazwie „Budowa ścieżek rowerowych” i wyliczonej redukcji emisji CO2 np. na poziomie 100 Mg/rok. W ramach wniosku 3.1.1 zamierza wybudować część z planowanych ścieżek tylko na ul. X. W związku z tym planuje wyliczyć efekt ekologiczny wyłącznie dotyczący budowy ścieżki na ul. X, który będzie stanowił ułamek całkowitej wartości 100 Mg/rok. W związku z powyższym czy:
  1. Inwestycja budowy ścieżki na ul. X powinna stanowić odrębne przedsięwzięcie w PGN z własnym efektem ekologicznym?
  2. Wystarczające będzie przedstawienie w SWI lub jako zał. dodatkowy wyliczenia (metodologii) efektu ekologicznego dla budowy ścieżki na ul. X, bez konieczności wydzielania go w PGN jako odrębnego przedsięwzięcia (mając szczególnie na względzie zapis z definicji kryterium pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń”: Analizie poddane zostaną dane wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej)?
    Ad. 1. Dokumentacja konkursowa nie wskazuje, aby projekt planowany do realizacji w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 musiał stanowić osobne zadanie w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Ad. 2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami nie określa preferowanego sposobu wyliczenia efektu ekologicznego w opisanym przez Państwa przypadku. Oceny, czy wystarczające będzie przedstawienie zastosowanej metodologii do SWI dokona Komisja Oceny Projektu. Przedmiotem projektu będzie dworzec autobusowy,  na terenie którego z platform/peronów będzie mógł korzystać (nieodpłatne) przewoźnik realizujący usługi transportu publicznego w ramach umowy wykonawczej z gminą oraz przewoźnicy komercyjni, którzy ponosić będą opłaty za korzystanie z tych miejsc. Czy w powyższej sytuacji  powierzchnia, która będzie wykorzystywana przez tych przewoźników: - może być kosztem kwalifikowanym bez pomocy, - czy powinna być objęta pomocą publiczną zgodnie z wytycznymi dot. transportu publicznego, - czy z uwagi na to że korzystać będą z niej również przewoźnicy komercyjni należy te elementy wyłączyć z kosztów kwalifikowanych i uznać za koszty niekwalifikowane w projekcie z uwagi na to, że nie przewiduje się innego rodzaju pomocy w naborze.   W sytuacji, w których dofinansowana infrastruktura jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym za prowadzenie działalności gospodarczej należy uznać w szczególności wykorzystywanie infrastruktury do świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, jak również udostępnianie jej za opłatą, wnioskodawca powinien stosować zapisy Wytycznych Ministra Infrastruktury i Transportu w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Proszę zwrócić uwagę szczególnie na podrozdział 7.7 Rekompensata (punkty od 120). Wnioskodawca sam musi określić, na korzyść ilu podmiotów będą świadczone usługi i na ile te usługi będą usługami publicznymi. Dlatego też ocena projektu pod kątem występowania pomocy publicznej możliwa jest wyłącznie na podstawie gruntownej wiedzy na temat założeń projektu i mającego go realizować podmiotu, w związku z czym powinna być dokonana przez podmiot planujący aplikować o wsparcie. Pomocne mogą być tzw. kryteria Altmark, do których nawiązuje jeden z obowiązujących beneficjenta dokumentów - Wytyczne MIiR w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z dnia 19 października 2015 r. W tym celu wnioskodawca powinien odpowiedzieć na 4 poniższe pytania. Rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art.107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z uwagi na brak korzyści dla przedsiębiorstwa jedynie w przypadku łącznego spełniania czterech kryteriów:
  • przedsiębiorstwo będące beneficjentem powinno być rzeczywiście obciążone wykonaniem zobowiązań do świadczenia usług publicznych i zobowiązania te powinny być jasno określone
  • parametry, na których podstawie obliczona jest rekompensata, muszą być wcześniej ustalone w obiektywny i przejrzysty sposób, tak aby nie powodowała ona powstania dodatkowej korzyści ekonomicznej
  • rekompensata nie może przekraczać kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów  poniesionych w celu wykonania usług publicznych, przy uwzględnieniu związanych z nimi przychodów oraz rozsądnego zysku
  • jeżeli wybór przedsiębiorstwa, któremu ma zostać powierzone wykonywanie zobowiązań do świadczenia usług publicznych, nie został w danym przypadku dokonany w ramach procedury udzielania zamówień publicznych, pozwalającej na wyłonienie kandydata zdolnego do świadczenia tych usług po najniższym koszcie dla społeczności, poziom koniecznej rekompensaty powinien zostać ustalony na podstawie analizy kosztów, jakie przeciętne przedsiębiorstwo, prawidłowo zarządzane i wyposażone w środki transportu odpowiednio do tego, by móc uczynić zadość wymogom stawianym usługom publicznym, poniosłoby na wykonanie takich zobowiązań, przy uwzględnieniu związanych z nimi przychodów oraz rozsądnego zysku osiąganego przy wypełnianiu tych zobowiązań.
  W przypadku, gdy wsparcie ze środków funduszy UE, nie będzie spełniać kryteriów Altmark, będzie stanowić pomoc publiczną, i nie ma konieczności stosowania tzw. „metodyki luki finansowej”. Pomoc udzielona zgodnie z zasadami opisanymi w ww. Wytycznych stanowi zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc publiczną w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (dofinansowanie ze środków funduszy UE uwzględnione w kwocie rekompensaty określonej dla całego okresu powierzenia – stosowne wyliczenie, potwierdzające, że rekompensata w całym okresie powierzenia, po uwzględnieniu dofinansowania ze środków funduszy UE, nie będzie przekraczać różnicy pomiędzy kosztami i przychodami związanymi z wykonywaniem usług publicznych powiększonej o rozsądny zysk, należy uznać za indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania w rozumieniu art. 61 ust. 8 lit. c rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013). W przypadku, gdy wsparcie ze środków funduszy UE spełnia cztery powyższe kryteria Altmark - nie będzie stanowić pomocy publicznej i należy zastosować tzw. „metodykę luki finansowej”. W takim wypadku niezależnie od obliczania rekompensaty wartość dofinansowania podlega limitom. W przypadku zbiegu limitów należy przyjąć niższy poziom (kwotę) dofinansowania. Dopuszcza się wyłączenie z kosztów kwalifikowalnych ww. inwestycji, jednakże poprawność obliczenia dofinansowania będzie badana przez KOP na etapie oceny merytorycznej. Czy w projekcie partnerskim można kalkulować lukę odrębnie dla każdego z partnerów np. w przypadku osiągania  przychodów tylko przez jednego z nich? Czy może należy lukę rozpatrywać w kontekście całego projektu i niezależnie od tego czy tylko jeden partner osiąga przychody powodujące obniżenie dofinansowania należy je odnieść do dofinansowania każdego z partnerów? Ustalanie poziomu dofinansowania UE projektu metodą luki finansowej ma zastosowanie w odniesieniu do projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem. W celu obliczenia wskaźnika luki w finansowaniu trzeba odnieść się do przepływów pieniężnych na poziomie całego projektu. Gdy wskaźnik luki w finansowaniu jest < 100 %, należy odpowiednio pomniejszyć dofinansowanie o wartość generowanego przez projekt dochodu. Warunki wspólnej realizacji projektu partnerskiego, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej), określają porozumienie lub umowa partnerska bądź odrębne przepisy. Jednym z obligatoryjnych elementów ww. dokumentu jest kwestia finansowania wspólnego przedsięwzięcia. W sytuacji gdy projekt generuje dochód wypracowany przez partnera projektu, możliwe jest obniżenie dofinansowania jedynie u niego. Kluczowym pozostaje, by poziom dofinansowania całego projektu wynikał z obliczonego wskaźnika luki w finansowaniu. Należy jednak pamiętać, aby w umowie partnerskiej zawrzeć odpowiednie zapisy w tym zakresie, które powinny być spójne z zapisami pozostałej dokumentacji projektowej. Ostatecznej weryfikacji wartości dofinansowania w projekcie dokona KOPna etapie oceny merytorycznej na podstawie faktycznie złożonego wniosku o dofinansowanie.   W jaki sposób będzie badana zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. - czy zakres projektu literalnie musi wynikać z PGN (każde działanie musi być w nim wskazane), - czy zakres projektu może być szerszy, bądź węższy niż wskazany w PGN? Czy w ramach działania kwalifikowalna może być budowa nowego budynku dworca (wyburzenie istniejącego i budowa nowego), jeżeli wynika ona z PGN?   Kryterium bezwzględne merytoryczne szczegółowe pn. Inwestycja wynikająca z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej określa, że: Wsparcie otrzymają projekty wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) obszaru, na którym realizowany jest projekt dotyczące w szczególności infrastruktury transportu publicznego, tj. planów zrównoważonej mobilności miejskiej. Oznacza to, że zakres działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być ujęty w PGN. Dopuszczone jest realizowanie przedsięwzięć o zakresie węższym, niż wskazany w PGN, jednakże nie mogą one wykraczać poza zakres Planu. Dokumentacja konkursowa, dostępna na stronie internetowej: https://rpo.opolskie.pl/?p=32150 nie wyłącza możliwości budowy nowej infrastruktury (dworca). Proszę mieć na uwadze, że kwalifikowalne są koszty, które są niezbędne do realizacji projektu, wydatkowane racjonalnie oraz prowadzą do realizacji celów w ramach poddziałania. Ostatecznej oceny wniosku o dofinansowanie dokona Komisja Oceny Projektów. Czy jeśli na piętrze budynku dworca planowane jest przygotowanie strefy pod wynajem np. kawiarenkę lub sklepik (pomieszczenia usługowe), to można proporcjonalnie do powierzchni całego budynku wyłączyć te pomieszczenia z kosztów kwalifikowanych? Katalog rodzajów pomocy w regulaminie nie przewiduje  innej pomocy niż ta wymieniona w wytycznych dot. transportu zbiorowego zatem wyłączenie do niekwalifikowanych wydaje się najlepszym rozwiązaniem. W sytuacji, w których dofinansowana infrastruktura jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym za prowadzenie działalności gospodarczej należy uznać w szczególności wykorzystywanie infrastruktury do świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, jak również udostępnianie jej za opłatą, wnioskodawca powinien stosować zapisy Wytycznych Ministra Infrastruktury i Transportu w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Jak najbardziej dopuszcza się wyłączenie wskazanej inwestycji z kosztów kwalifikowalnych projektu jeśli założy się, że dochody uzyskane z funkcjonowania sklepiku/kawiarenki będą na tyle wysokie, że po zastosowaniu analizy finansowej zwiększą lukę finansową. Czy odpłatne toalety również spowodują wystąpienie pomocy w projekcie? Czy z uwagi na to, że dopuszczalna pomoc dotyczy jedynie  kwestii transportu toalety muszą być bezpłatne lub jeśli będą płatne muszą być wyłączone proporcjonalnie z kosztów kwalifikowanych projektu. Jeśli przewidziane toalety będą ogólnodostępne oraz bezpłatne, mogą wpisać się w koszty kwalifikowalne. Aby uzasadnić włączenie płatnych toalet do kosztów kwalifikowalnych projektu zastosować analizę finansową, w której Wnioskodawca uzasadni koszty obsługi i utrzymania tej inwestycji. W załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu pn. Instrukcja wypełniania załączników wyjaśniony jest cel analizy. Dla projektów generujących dochód, dla których istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem należy ustalić poziom dofinansowania projektu z funduszy UE w oparciu o „metodykę luki finansowej”. W razie jakichkolwiek wątpliwości Komisja Oceny projektu może wezwać Wnioskodawcę w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień. Zapis z załącznika nr 6 do SZOOP dotyczący poddziałania 3.1.1: "Wydatki podlegające limitom/warunki dodatkowe w ramach działania : - inwestycje w drogi lokalne i regionalne możliwe są jedynie jako niezbędny i uzupełniający element projektu dot. systemu zrównoważonej mobilności miejskiej zgodnie z zasadami określonymi poniżej. - inne wydatki nierozerwalnie związane z realizacją projektu do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem ich zgodności z wytycznymi" Czy oznacza to. że wydatki na drogi lokalne i regionalne należą do kategorii innych wydatków i trzeba je ujmować w limicie 10%? Czy oznacza to również, że wydatki dotyczące dróg lokalnych i regionalnych wymienione w "Przykładach projektów dotyczących infrastruktury transportu publicznego w ramach Pl 4e" w punkcie 4c np. odcinki dróg zapewniające dostęp do miejskich centrów przesiadkowych, odcinki dróg służące uruchomieniu transportu publicznego  na obszarach wcześniej nieobsługiwanych należy ująć w limicie 10%, czy jednak jeśli mówimy o limicie mniejszości to koszty takich elementów mogą wynosić do 49% kosztów kwalifikowanych? Czy limit mniejszości można zatem traktować jako 49% kosztów kwalifikowanych czy całkowitych, czy może limit mniejszości to jakaś inna wartość procentowa? Czy są jakieś uszczegółowienia, które dotyczą tego elementu? Do limitu 10% na inne wydatki nierozerwalnie związane z projektem zalicza się wszystkie pozostałe wydatki niekwalifikujące się jako infrastruktura i tabor transportu publicznego, w tym infrastruktura drogowa i elementy dróg (np. kosze na śmieci przy drodze). Tym samym wymienione przez Panią wydatki na zadania związane z inwestycjami w drogi lokalne i regionalne, możliwe do realizacji jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczący systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, znalazłyby się poza limitem 10%, byłyby natomiast ujęte w limicie mniejszości do 49% kosztów kwalifikowalnych. W razie wątpliwości zachęcam do zapoznania się z zapisami załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu pn. Warunki, na jakich elementy drogowe będące częścią zintegrowanych projektów mogą być uznane za infrastrukturę transportu publicznego w ramach PI 4e określone w dokumencie uzgodnionym przez MR z KE i przekazane do stosowania przez Instytucje Zarządzające, gdzie szczegółowo przedstawiono zakres prac wchodzących w limity większości i mniejszości dla priorytetu inwestycyjnego 4e. Ostatecznej weryfikacji przedmiotu operacji i dokonanego podziału kosztów dokona KOP na etapie oceny merytorycznej na podstawie faktycznie złożonego wniosku o dofinansowanie.   Projekty obejmujące zakresem drogi o charakterze wewnętrznym (wg definicji z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych) nie będą podlegać ocenie wg kryterium "Elementy dotyczące dróg lokalnych i regionalnych (jeśli dotyczy)".   Przedmiotowe kryterium dotyczy dróg lokalnych i regionalnych. Dla tych elementów, jeżeli występują w projekcie dokonuje się oceny w ramach tego kryterium, a także bada się spełnienie warunków które zostały określone w załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Droga wewnętrzna będzie mogła zostać zakwalifikowana, jeżeli stanowić będzie niezbędny i uzupełniający element infrastruktury, która wpisuje się w typ projektu określony dla poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Należy podkreślić, iż zadanie takie musi wynikać z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, natomiast oceny prawidłowości dokona Komisja Oceny Projektów na podstawie przedłożonej w ramach wniosku dokumentacji.   Którą metodologią Wnioskodawca powinien się posłużyć, jeśli planuje się w ramach budowanego dworca powierzchnię przeznaczoną na wynajem (kawiarnie, sklepiki). Objęcie projektu pomocą publiczną związane jest z transportem zbiorowym, którego nie dotyczą powierzchnie wynajmowane. Czy dopuszczalne jest w tym przypadku kwalifikowanie wydatków inwestycyjnych na powierzchnię wynajmowaną dworca przy jednoczesnym uwzględnieniu generowanych z tego tytułu przychodów i kosztów w kalkulacji luki w finansowaniu (obniżeniu przysługującej dotacji o dochody generowane przez projekt) lub czy w takim przypadku konieczne jest wyłączenie z kosztów kwalifikowanych stosowną proporcją powierzchni budynku przeznaczonej pod wynajem.   W sytuacji, gdy w objętym projektem powstającym budynku dworca wynajmowane będą powierzchnie pod działalność gospodarczą (kawiarnie, sklepiki), Wnioskodawca powinien z całkowitej powierzchni użytkowej obiektu wydzielić powierzchnię pomieszczeń generujących dochód z tytułu najmu. Następnie, proporcjonalnie do stosunku wynajmowanej powierzchni użytkowej do powierzchni użytkowej całości obiektu, należy dokonać podziału kosztów na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w projekcie. W ramach przedmiotowego poddziałania wydatki inwestycyjne na powierzchnię użytkową związaną z wynajmowanymi lokalami stanowić będzie w projekcie koszt niekwalifikowalny, natomiast pozostała powierzchnia użytkowa obiektu będzie wydatkiem kwalifikowalnym. W Studium Wykonalności Inwestycji (załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie) należy dokonać opisu zastosowanej metodologii podziału kosztów w projekcie na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Zwraca się uwagę, iż szczegółowa analiza zakresu rzeczowo-finansowego projektu oraz ocena kwalifikowalności wydatków dokonywane są przez KOP na etapie oceny merytorycznej.   Jakiego rodzaju działania kryją się pod elementem pn. "budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast"?   Pod pojęciem budowy/przebudowy infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast kryją się elementy infrastruktury przyczyniające się do poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego w mieście, które w szerszym kontekście zostały ujęte w definicji przedmiotowego kryterium, tj. m.in.
  • węzły przesiadkowe przy wybranych przystankach i stacjach kolejowych,
  • parking, park&ride oraz bike&ride;
  • strefy uspokojonego ruchu w miastach;
  • zatoki i pętle dla komunikacji publicznej.
    Czy istnieje definicja parkingów park&ride, którą oceniający kierują się podczas oceny projektu? Czy parking park&ride ma służyć określonemu rodzajowi pojazdów (np. wyłącznie samochody osobowe), czy też może być on wykorzystywane również przez autobusy i pojazdy ciężarowe?   Parkingi park&ride umożliwiają osobom skorzystanie z transportu zbiorowego. Usytuowane w pobliżu peryferyjnych przystanków, przeznaczone są dla samochodów osobowych, których użytkownicy, po pozostawieniu pojazdów w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują drogę do centrum miasta.      
 • 5.5 Ochrona powietrza

  Pytania i odpowiedzi znajdują się pod linkiem: https://rpo.opolskie.pl/?p=31858  
 • Działanie 5.1 Ochrona bioróżnorodności biologicznej

   
  1. Proszę o wyjaśnienie, podanie definicji określenia „uzupełniający element projektu”, czy IZ RPO WO 2014-2020 wprowadza ograniczenie w zakresie udziału „elementów infrastruktury, w tym turystycznej” w wartości projektu.
  Elementy infrastruktury powinny być jedynie elementami uzupełniającymi w ramach realizowanego projektu. Nie mogą one stanowić głównej części projektu. Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WO 2014-2020 nie wprowadziła w przedmiotowym zakresie żadnych ograniczeń ani definicji. Jednakże należy zwrócić uwagę, że o uzupełnieniu mówi się zawsze w kontekście „dołożenia/ dodania” czegoś do tego co już istnieje, jakiegoś niewielkiego brakującego elementu. Oznacza to, że powyższy warunek będzie spełniony jeśli elementy infrastruktury będą stanowić w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu mniej niż 50%.  
  1. W odniesieniu do warunku szczegółowego:
  „Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody.” Jak będzie się to miało do typów projektów nr 2,3,4, które są typowo infrastrukturalne? Do czego wówczas mają stanowić element uzupełniający? Czy infrastruktura będąca elementem uzupełniającym projektu będzie w jakiś sposób ograniczona (kwotowo/procentowo)? Elementy infrastruktury powinny być jedynie elementami uzupełniającymi w ramach realizowanego projektu. Nie mogą one stanowić głównego przedmiotu projektu w żadnym z typów projektu. Jednakże należy zwrócić uwagę, że o uzupełnieniu mówi się zawsze w kontekście „dołożenia/ dodania” czegoś do tego co już istnieje, jakiegoś niewielkiego brakującego elementu. Oznacza to, że powyższy warunek będzie spełniony jeśli elementy infrastruktury będą stanowić w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu mniej niż 50%.   Typy projektów 2 tj. Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime oraz 4 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody nie są typami wyłącznie infrastrukturalnymi i elementy infrastruktury mogą, ale nie muszą się tutaj pojawić. Natomiast w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej infrastruktura ma stanowić element uzupełniający do realizacji zadań z zakresu różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej. Oba zakresy zadań w ww. typie muszą być jednocześnie realizowane oraz stanowić większość w projekcie.
  1. Co będzie infrastrukturą towarzyszącą? Czy jest jakaś definicja? Czy infrastruktura towarzysząca będzie miała jakiś limit kosztów?
  Infrastruktura towarzysząca, o której mowa w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej to infrastruktura niezbędna do funkcjonowania danego obiektu oraz bezpośrednio z nim związana. Regulamin konkursu nie przewiduje limitów kosztów na ww. infrastrukturę. Należy mieć jednak na uwadze, że do wydatków kwalifikowanych mogą być zaliczone wyłącznie koszty poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków.
  1. Jaka jest definicja kampanii ogólnopolskich? Czy jest jakiś wykaz kampanii ogólnopolskich? W jaki sposób weryfikowany będzie warunek dot. komplementarności działań edukacyjno-informacyjnych realizowanych w projekcie do kampanii ogólnopolskich? Co w przypadku gdy realizowana będzie kampania europejska/światowa, w której uczestniczyć będzie Polska czy w projekcie może być odniesienie do niej (np. Światowy Dzień Ziemi, Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej itp.)?
  IZ  RPO 2014 – 2020 nie określa definicji kampanii ogólnopolskich. Informacje ogólne dotyczące komplementarności oraz sposoby Identyfikacji projektów komplementarnych zostały przedstawione w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.  Wnioskodawca ma obowiązek wskazać we wniosku do jakiego projektu dotyczącego kampanii ogólnopolskiej  realizowany projekt będzie komplementarny.
  1. Czy jeśli projekt zakłada jedynie inwentaryzację wymagane jest dołączenie do wniosku Studium Wykonalności Inwestycji (SWI)?
  Tak, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, SWI jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku.
  1. Kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 1 w typie projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz inne działania związane z formami ochrony przyrody lub związane z edukacją ekologiczną i tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (w oparciu o gatunki rodzime).
  Czy doświadczenie beneficjenta/partnera w zakresie realizacji podobnych projektów może obejmować tylko projekty zakończone, czy również takie, które nadal są realizowane? Czy muszą to być projekty finansowane ze środków unijnych lub  krajowych? Z treści kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 1 w typie projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz inne działania związane z formami ochrony przyrody lub związane z edukacja ekologiczną i tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (w oparciu o gatunki rodzime) nie wynikają żadne dodatkowe obostrzenia, więc należałoby przyjąć, że punkty zostaną przyznane zarówno za realizację podobnych projektów, które nie zostały jeszcze zakończone i trwające, jak i za doświadczenie w realizowaniu projektów finansowanych ze środków innych niż krajowe lub unijne. Dokładne zasady oceny kryterium zostaną ustalone przez ekspertów merytorycznych na etapie oceny merytorycznej.
  1. Dotyczy kryterium merytorycznego szczegółowego nr 2 w typie projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz inne działania związane z formami ochrony przyrody lub związane z edukacja ekologiczną i tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich (w oparciu o gatunki rodzime).
    W jakim czasie należy zakończyć proces nadawania nowego statusu objętemu projektem obszarowi proponowanemu do ochrony? Nadawanie nowego statusu obszarowi objętemu projektem związane jest z jego realizacją. Okres realizacji projektu regulują zapisy umowy o Dofinansowanie. Należy mieć na uwadze, że niektóre formy ochrony prawnej ujęte są w typie nr 6. Jeśli o takich mowa, to należy także ten typ wykazać jako dodatkowy.  
  1. Czy partner musi partycypować kosztowo w projekcie? Czy musi wnosić wkład finansowy?
  Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, w celu wspólnej realizacji projektu mogą być tworzone partnerstwa przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Należy mieć na uwadze, że aby uznać zawiązane partnerstwo za zasadne i racjonalne niezbędne jest korzystanie przez partnerów projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla partnerów w budżecie projektu, w powiązaniu z zadaniami, które mają do wykonania
  1. Czy logo sponsora może znaleźć się na materiałach promocyjnych i tablicach?
  W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z wyjątkiem tablic informacyjnych i pamiątkowych) oraz na dokumentach można umieścić swoje logo jako beneficjenta. Można umieścić logo partnera projektu, logo projektu, czy logo instytucji pośredniczącej lub wdrażającej. Nie można umieszczać natomiast znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami. Inne znaki, jeśli są potrzebne, możesz umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE).    
  1. „Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody”
    Proszę o wyjaśnienie pojęcia „element infrastruktury” – czy zapis ten odnosi się do wszelkiej infrastruktury (czyli np. również do budowy nowego obiektu wskazanego w typie nr 3 projektu oraz budowy/modernizacji bazy technicznej parków krajobrazowych) czy też zapis ten odnosi się wyłącznie do tzw. infrastruktury towarzyszącej? Czy „stanowienie elementu uzupełniającego” przez elementy infrastruktury należy rozumieć kwotowo (tzn. wydatki na infrastrukturę muszą stanowić mniej niż 50% wszystkich wydatków w projekcie) czy też raczej funkcjonalnie - tj. sformułowanie to odnosi się do podporządkowania funkcjonalnego infrastruktury promocji różnorodności biologicznej i ochronie przyrody – i w tym sensie stanowi element uzupełniający? Pragnę zauważyć, że jeśli należałoby zapis ten rozumieć kwotowo (wartość infrastruktury stanowiąca mniej niż 50% wydatków) niemożliwa byłaby realizacja projektu wpisującego się tyko i wyłącznie w typ 4. podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz praktycznie niemożliwa realizacja projektów wpisujących się wyłącznie w typ 3 „budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej” – gdyż trudno aby koszt prac budowlanych związanych z budową lub rozbudową obiektu (koszt infrastrukturalny) był niższy od kosztu innych elementów projektu, takich jak. np. nasadzenia, prace pielęgnacyjne, zakup zwierząt, działania edukacyjne przekroczyły wartość prac budowlanych    „Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody” – określa, że elementy infrastruktury mogą zostać sfinansowane w ramach projektu tylko jako elementy uzupełniające. Regulamin oraz inne dokumenty programowe nie wyłączają spod pojęcia „infrastruktury” określonych typów budowli ani nie zawężają go tylko do tzw. infrastruktury towarzyszącej.   Regulamin konkursu nie określa elementów infrastruktury w kategorii kosztowej w stosunku do całości wydatków kwalifikowanych projektu. Nie mogą one stanowić głównej części projektu. Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WO 2014-2020 nie wprowadziła w przedmiotowym zakresie żadnych ograniczeń ani definicji. jednakże należy zwrócić uwagę, że o uzupełnieniu mówi się zawsze w kontekście „dołożenia/ dodania” czegoś do tego co już istnieje, jakiegoś niewielkiego brakującego elementu. Oznacza to, że powyższy warunek będzie spełniony jeśli elementy infrastruktury będą stanowić w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu mniej niż 50%.   Typy projektów 2 tj. Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime oraz 4 Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody nie są typami wyłącznie infrastrukturalnymi i elementy infrastruktury mogą, ale nie muszą się tutaj pojawić. Natomiast w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej infrastruktura, także ta nowo budowana, ma stanowić element uzupełniający do realizacji zadań z zakresu różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej (oba zakresy zadań w ww. typie muszą być jednocześnie realizowane).  
  1. Czy koszt wynagrodzenia artystów, zaangażowanych w realizację projektu (część edukacyjna projektu będzie uatrakcyjniona koncertami) może być kosztem kwalifikowanym? Jeśli tak, jaki rodzaj umowy będzie akceptowany (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło?).
    Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 zakres EFRR do kosztów niekwalifikowalnych w projekcie zalicza się „koszty związane z realizacją umów z artystami biorącymi udział w imprezie (m.in. koszty noclegu, transportu, wyposażenia garderoby, itp.)”. Z tego zapisu można wnioskować, że samo wynagrodzenie artystów wpisuje się w koszty kwalifikowalne w projekcie, lecz koszty dodatkowe, związane z ich zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – już nie. Rodzaj umowy oraz zasady, warunki, na jakich umowy te mogą być zawierane, określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.\  
  1. Czy koszty ogólne/pośrednie, rozliczane ryczałtem, projektu mogą stanowić 15% kosztów kwalifikowanych, czy mają być naliczane tylko od części kosztów kwalifikowanych dot. wynagrodzeń?
    Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku, gdy realizacja projektu prowadzi do powstania kosztów pośrednich, możliwe jest zastosowanie stawki ryczałtowej w wysokości do 15 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu – bez konieczności udokumentowania jej wyliczenia.
  1. Czy występowanie danego gatunku w naturze na terenie Opolszczyzny jest konieczne, aby jego hodowla mogła być elementem zakresu projektu czy też wystarczające jest, aby gatunek był gatunkiem rodzimym dla terenu Polski?
  Projekt wpisywałby się w typ projektu: "budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej" lub - pod warunkiem, iż przez "gatunki rodzime" rozumie się nie tyle gatunki występujące stricte na danym obszarze co gatunki rodzime polskie:  “Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime". Występowanie danego gatunku w naturze na terenie Opolszczyzny nie jest warunkiem koniecznym, aby jego hodowla mogła być elementem zakresu projektu sfinansowanego w ramach podziałania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Wystarczające jest, aby gatunek był gatunkiem rodzimym dla terenu Polski. Należy mieć jednak na uwadze, że dany gatunek musi się jasno wpisywać w cele i rezultaty, jakie zostały określone w projekcie. W Regulaminie konkursu oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 brak jest zapisów które zabraniały by ponoszenia kosztów hodowli zwierząt w celu realizacji projektów typu:
  • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime,
  • budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.
  Jednocześnie należy zauważyć, że to po stronie potencjalnego beneficjenta leży udowodnienie, iż poniesione przez niego wydatki są niezbędne dla realizacji celu operacji, wydatki zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektu.
  1. Czy w ramach typu działania "Reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody"  można dokonać reintrodukcji gatunku, który nie jest gatunkiem zagrożonym a jedynie gatunkiem rzadkim (zakres projektu obejmie również ochronę gatunku zagrożonego).
  W przypadku, gdy projekt obejmuje także ochronę gatunku zagrożonego,  kryterium merytoryczne szczegółowe bezwzględne (TAK/NIE) dla w/w typu działania:Projekt dotyczy zagrożonego siedliska przyrodniczego lub/i Projekt dotyczy gatunku zagrożonego lub/i Projekt dotyczy ograniczania presji na środowisko naturalne wywołane przez obce gatunki roślin i zwierząt” zostanie spełnione. Natomiast po stronie beneficjenta leży udowodnienie, iż wydatki związane z reintrodukcją przedmiotowego gatunku rzadkiego są niezbędne dla realizacji celu projektu, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego, czy wydatki związane z reintrodukcją takiego gatunku są kosztem kwalifikowalnym, należy do Komisji Oceny Projektów.  
  1. W przypadku tworzenia centrum edukacji ekologicznej, koszty takie jak zakup sprzętu multimedialnego do realizacji zajęć z zakresu edukacji ekologicznej (tablice multimedialne, tablety do gier ekologicznych) będą uznane za działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej czy stanowić będą element infrastruktury towarzyszącej?
  Czy w ramach tworzenia centrum edukacji ekologicznej, kwalifikowane będą koszty przedsięwzięć takich jak konkursy ekologiczne, tworzenie filmów przyrodniczych, wystawa fotograficzna, terenowa gra ekologiczna, plener malarski/rzeźbiarski?   Infrastruktura towarzysząca, o której mowa w typie 3 tj. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej to infrastruktura niezbędna do funkcjonowania danego obiektu oraz bezpośrednio z nim związana. Wprawdzie Regulamin konkursu nie przewiduje limitów kosztów na infrastrukturę jednakże należy mieć na uwadze, że „Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowić mogą uzupełniający element projektu i wspierane będą tylko wówczas, gdy istnieć będzie ich bezpośredni związek z promocją różnorodności biologicznej i ochroną przyrody”. Ponadto należy zwrócić uwagę, że o uzupełnieniu mówi się zawsze w kontekście „dołożenia/ dodania” czegoś do tego co już istnieje, jakiegoś niewielkiego brakującego elementu. Oznacza to, że powyższy warunek będzie spełniony jeśli elementy infrastruktury będą stanowić w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu mniej niż 50%.   Należy mieć również na pamiętać, że do wydatków kwalifikowalnych mogą być zaliczone wyłącznie koszty poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   W Regulaminie konkursu oraz w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków brak jest zapisów, które zabraniałyby ponoszenia kosztów w rodzaju: organizowanie konkursów plastycznych, urządzenia multimedialne, tworzenie filmów przyrodniczych. Jednocześnie należy zauważyć, że to po stronie potencjalnego beneficjenta leży udowodnienie, iż poniesione przez niego wydatki są niezbędne dla realizacji celu operacji, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i Regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektów.
 • Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja – nabór I 2018

  Pytanie:
  Czy można w ramach pomocy de minimis finansować usługi doradcze i udział w targach, tj. na poziomie 70%, czy należy obowiązkowo traktować, jako Pomoc publiczna i przyjąć poziom dofinansowania 50%?
  Odpowiedź:
  Wnioskodawca w ramach realizacji projektu może skorzystać z jednego z dwóch źródeł pomocy:
  • pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488), gdzie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% (Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) lub
  • pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417), gdzie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% (Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)
  W przypadku, gdy Wnioskodawca na dzień składania wniosku wykorzystał przysługujący mu limit pomocy  de minimis, może skorzystać z pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach (intensywność pomocy 50%). W ramach projektu nie jest dopuszczalne łączenie pomocy  de minimis z pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach.
  Pytanie:
  Jednym z kryteriów oceny wniosku jest "Ocena jakości i wykonalności strategii/modelu biznesowego", czy to oznacza, że strategię/model należy dołączyć do wniosku?
  Odpowiedź:
  Tak, dokument podlega ocenie i musi być złożony wraz z wnioskiem i pozostałą dokumentacją aplikacyjną, gdyż m.in. koszty dotyczące promocji przedsiębiorstwa, w tym udziału w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych muszą znaleźć uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.
  Pytanie:
  Jeśli tak, to w jaki sposób możemy sfinansować zakup usługi stworzenia wymaganego dokumentu przez firmę doradczą, jeśli w Regulaminie konkursu i SZOOP jest zapis: "W przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze, udział w targach oraz pomocą de minimis kwalifikowalność wydatków liczona jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu."?
  Odpowiedź:
  Koszt usługi musi być poniesiony po dniu złożenia wniosku w IOK, tzn. faktura za w/w usługę musi być wystawiona i opłacona nie wcześniej, niż w momencie złożenia wniosku. Przypominamy jednak, iż to Wnioskodawca ponosi ryzyko finansowe w przypadku rozpoczęcia projektu przed jego wyborem do dofinansowania. Jednocześnie wiele z firm posiada już opracowaną strategię/model biznesowy, która może być dołączona do wniosku i będzie podlegać ocenie i z której m.in. wynikają zaplanowane koszty dotyczące promocji przedsiębiorstwa, w tym udziału w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, a jednocześnie w ramach projektu planują stworzyć nowe/inne modele biznesowe, które mogą kwalifikować się do współfinansowania.
  Pytanie:
  Kiedy i w jaki sposób należy przeprowadzić procedurę konkursu ofert i wyboru wykonawcy usługi doradczej stworzenia strategii za maksymalnie 30 tys. zł, jeśli kwalifikowalność tego wydatku jest dopiero po złożeniu wniosku, a jednocześnie musi być załącznikiem do wniosku?
  Odpowiedź:
  Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020 objęte jest uproszczoną formą rozliczania wydatków za pomocą kwot ryczałtowych. Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu. Do wydatków rozliczanych metodą uproszczoną (ryczałt) zasady konkurencyjności nie stosuje się. Jednocześnie wiele z firm posiada już opracowaną strategię/model biznesowy, która może być dołączona do wniosku i będzie podlegać ocenie i z której m.in. wynikają zaplanowane koszty dotyczące promocji przedsiębiorstwa, w tym udziału w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, a jednocześnie w ramach projektu planują stworzyć nowe/inne modele biznesowe, które mogą kwalifikować się do współfinansowania.
  Pytanie:
  Na czym polegają "typy projektu"? Jakie zadania, działania lub koszty należy przypisać do poszczególnych typów projektów, aby prawidłowo wykazać, że dany typ projektu zostanie zrealizowany?
  Odpowiedź:
  Typy projektów wymienione są w punkcie nr 2 Regulaminu, tj. „Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu”.
  • W I typie mieszczą się koszty związane z opracowaniem dla przedsiębiorstwa lub aktualizacją modelu biznesowego/strategii,
  • w II typie – koszty związane głównie z poszukiwaniem nowych partnerów handlowych oraz wyjazdami na misje gospodarcze, np. delegacje, transport, koszty przygotowania oferty handlowej dot. nowego produktu, koszty niezbędnych wiz oraz związane z ubezpieczeniem osób uczestniczących w realizacji projektu, zakwaterowanie itd.;
  • w III typie – koszty związane z uczestnictwem w imprezach targowych, np. opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz związane z ubezpieczeniem osób uczestniczących w realizacji projektu, delegacje, transport, zakwaterowanie, spedycja eksponatów, wynajem stosika targowego, koszty obsługi technicznej stoiska wystawowego, zakup biletów wstępu, koszt zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji, koszty obsługi technicznej stoiska wystawowego, działania informacyjno-promocyjne integralnie związane z realizacją projektu oraz nowym produktem,
  Zgodnie z punktem 8 Regulaminu, Koszty pośrednie w ramach przedmiotowego konkursu są niekwalifikowalne. Wszystkie zaplanowane koszty muszą być zgodne z limitami i ograniczeniami obowiązującymi dla działania wskazanymi m.in. w pkt 4 Regulaminu, tj. „Szczegółowe warunki konkursu” oraz nie mogą dotyczyć tzw. „niedozwolonej pomocy wywozowej” (patrz: Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu). Nie ma zamkniętego katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach tego konkursu, jednakże należy mieć na uwadze, że zaplanowane w projekcie wydatki powinny być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, odpowiadające realizowanym typom projektu, racjonalne i adekwatne do planowanego do osiągnięcia w projekcie celu.
   Pytanie:
  Pytanie odnośnie zapisu w "Szczegółowym budżecie projektu z opisem metodologii oszacowania kwot ryczałtowych":
  a) Jeśli diety, noclegi i komunikacja miejska zostały oszacowane na podstawie "Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej", to czy mamy podać jakieś drugie źródło oszacowania kosztu?
  Nie. Koszty oszacowane na podstawie Rozporządzeń należy stosownie rozpisać, ale nie trzeba podawać drugiego źródła szacowania.
  b) Jeśli koszt został oszacowany na podstawie porównywarki internetowej, to czy należy szukać drugiego źródła szacowania kosztu? Czy może to być druga porównywarka internetowa?
  Porównywarka internetowa również odnosi się do konkretnych ofert cenowych. Należy przedstawić co najmniej dwie takie oferty.
  c) Jakie dowody należy przedstawić, żeby udowodnić, że usługa np. wynajęcia miejsca wystawowego na targach jest świadczona przez jednego dostawcę?
  Sytuacja taka ma miejsce przeważnie w przypadku wynajęcia miejsca targowego bezpośrednio od biura targów. Jeśli Wnioskodawca decyduje się na usługi przedstawiciela targów powinien przedstawić co najmniej dwie oferty cenowe takich przedstawicieli, z wyszczególnieniem cenowym i merytorycznym, co wchodzi w skład zakupywanych usług. Jeśli wyłącznie jeden przedstawiciel świadczy takie usługi należy to jasno wskazać w dokumentacji projektowej. Powyższe weryfikowane będzie na etapie oceny projektu.
  Pytanie:
  W "Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu" na str. 33 jest zapis, jak należy opisać wskaźniki przy kosztach ryczałtowych: "W kolumnie Nazwa wskaźnika i Wartość wskaźnika dla poszczególnych kwot ryczałtowych należy ująć wszystkie adekwatne w ramach danej kwoty ryczałtowej wskaźniki produktu i rezultatu wskazane w tabelach pkt 4.1 i pkt 4.2 wniosku o dofinansowanie. Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu i ich wartości wskazane w tabelach pkt 4.1 i pkt 4.2 powinny mieć odzwierciedlenie w tabelach w Sekcji V wniosku o dofinansowanie. Ponadto można dodać inne wskaźniki produktu i rezultatu niezbędne dla opisania realizacji poszczególnych kwot ryczałtowych." Jakie należy przypisać wskaźniki np. do materiałów promocyjnych, jeśli nie ma bezpośrednich wskaźników w pkt. 4.1 i 4.2?
  Odpowiedź:
  Sekcja V wniosku o dofinansowanie projektu powinna prezentować ogólnie realizowane w ramach projektu zadania. Zadania powinny odpowiadać realizowanym typom projektu (I i/lub II i/lub III). Zadań może być jedno lub kilka w ramach realizowanego typu projektu. Na przykład w ramach typu projektu nr III (Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza cześć projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych), można w każdym zadaniu ująć inny wyjazd na targi:
  • Zadanie nr 1 - Targiodzieży i przyrządów sportowych ISPO 2018 w Monachium – październik 2018
  • Zadanie nr 2 - Targiodzieży i przyrządów sportowych ISPO 2020 w Monachium – październik 2020
  itd. Koszty szczegółowe planowane do poniesienia w ramach tych targów należy wskazać w Opisie działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań, a szczegółowo zaprezentować oraz opisać metody oszacowania/obliczenia każdej planowanej wartości kosztu w Załączniku nr 16 Metodologii szacowania kosztów ryczałtowych, zgodnie z instrukcją wypełniania zaprezentowaną w tym załączniku. gen1 Prosimy, aby w ramach jednego zadania ogólnie określać jedną kwotę ryczałtową i przypisać jej jeden opisujący ją wskaźnik, który w całości opisze realizowane zadanie. Przykład poniżej. 22rpoprzykład2 Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu, dlatego tak istotne jest odpowiednie zaprezentowanie ww. kosztów. Miejscem, w którym dokładnie przedstawia się sposób oszacowania wartości poszczególnych zadań oraz dowodów ich realizacji, czyli spełnienia przyjętych kwot ryczałtowych jest Załącznik nr 16 Metodologia szacowania kosztów ryczałtowych.
  ZAPYTANIE DOTYCZĄCE NOWEGO RYNKU W WYMIARZE PRODUKTOWYM
  Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/20131 oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/20142, które wyłącza możliwość udzielania pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej (nazywanej dalej pomocą wywozową albo pomocą eksportową), pomoc w ramach ww. konkursu, może być udzielona na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach handlowych bądź kosztów badań lub usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim. Jeżeli po weryfikacji okaże się, że planowane do poniesienia koszty będą również służyły już oferowanemu na danym rynku produktowi – wówczas działalność taka będzie związana z wywozem i udzielenie pomocy będzie niedozwolone. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo eksportuje na dany rynek zagraniczny swoje produkty/usługi, a w ramach projektu planuje ekspansję na ten sam rynek (w ujęciu geograficznym), jednakże z nową ofertą dotyczącą produktów/usług dotychczas nie oferowanych na tym rynku i w strategii rozwoju przedsiębiorstwa przedstawi argumenty potwierdzające zasadność uznania działań zaplanowanych we wniosku, jako związanych z nowym rynkiem (w ujęciu innym, niż aspekt geograficzny), powyższe podlegać będzie szczegółowej weryfikacji (w kontekście dotychczas prowadzonej działalności na tym rynku, np. przedmiotu dotychczasowej i nowej oferty) w celu weryfikacji czy rynek zbytu dla nowego produktu/usługi może być potraktowany jako nowy. W sposób wyczerpujący kwestie właściwej delimitacji rynku zostały poruszone w Obwieszczeniu Komisji w sprawie definicji rynku właściwego dla celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 97/C 372/03), którym organ krajowy może posiłkować się dokonując delimitacji rynku właściwego w prowadzonych przez siebie sprawach. W powyższym dokumencie Komisja Europejska wskazała, że właściwy rynek właściwy produktowo to rynek produktów lub usług charakteryzujących się całkowitą lub o wysokim stopniu zastępowalnością, a więc takich, które można uznać za substytuty ze względu na ich przeznaczenie, zamierzone zastosowanie, cenę, właściwości oraz jakość. Określenie rynku właściwego pod względem produktowym powinno zawsze poprzedzać wyznaczenie jego geograficznego wymiaru. Obwieszczenie wylicza kryteria, które są pomocne dla wyznaczenia rynku właściwego. Jest to substytucyjność popytu, substytucyjność podaży oraz potencjalna konkurencja, przy czym – jak sama Komisja wskazała – największe znaczenie ma pierwsze z nich. Pozostałe są mniej bezpośrednie i w każdym przypadku wymagają analizy dodatkowych czynników. Substytucyjność popytu to określenie zakresu towarów, które są przez konsumenta postrzegane jako substytuty. Komisja uznaje, że substytucyjność popytu jest punktem wyjścia badania asortymentowego rynku właściwego. W obręb jednego rynku właściwego pod względem produktowym wchodzą wszystkie produkty, które ze względu na cel zastosowania, cenę, jakość, serwis itp. są do siebie zbliżone i które są przez klientów traktowane jako w małym stopniu zamienne dla zaspokojenia niezmiennego zapotrzebowania (koncepcja rynku zapotrzebowania). Zatem jeżeli produkty są wymienialne, to należy je włączyć w obszar jednego rynku i na odwrót – produkty, które nie są wymienialne, albo są wymienialne jedynie w niewielkim zakresie nie tworzą tego samego rynku. Ważnym elementem badania pod kątem wymienialności produktów jest określenie modelowego odbiorcy danego dobra, który to odbiorca oceniałby, co jest jego substytutem, a co nim nie jest. Przyjmuje się, że niedopuszczalna byłaby ocena substytucyjności z punktu widzenia „rozsądnego konsumenta”. Decydujące są rzeczywiste zachowania rynkowe, nawet wtedy, gdy są nieracjonalne. Nazywane jest to niekiedy zasadą subiektywnej ekwiwalencji. Właściwości towarów to ich cechy dominujące. Jednak w różnych przypadkach różne cechy danego produktu mogą mieć znaczenie pierwszo- bądź drugorzędne. Określenie zamierzonego zastosowania produktu należy oprzeć na obserwacjach empirycznych. Może być tak, że dany produkt ma kilka różnych zastosowań, co również należy wziąć pod uwagę podczas definiowania rynku, np. wyrok ETSu w sprawie 85/76 Hoffman-La Roche, w którym Trybunał stwierdził, że witaminy C i E mogą być wykorzystywane zarówno przy produkcji jedzenia, jak i pasz dla zwierząt, jednak nadal pozostają to dwa odrębne rynki. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi służących zebraniu stosownych informacji jest test hipotetycznego monopolisty. Polega on na określeniu rynku właściwego przez odwołanie się do znanej z nauk ekonomicznych elastyczności krzyżowej popytu, czyli zbadaniu jak zmienia się popyt na dobro B, gdy cena dobra A nieznacznie, lecz na sposób stały wzrasta. Zgodnie z Obwieszczeniem Komisji chodzi tu o niewielki wzrost rzędu 5-10%. Jeżeli substytucja jest na tyle duża, że przedsiębiorca wytwarzający dobro A nie odniósł korzyści ze wzrostu jego ceny, gdyż spadła sprzedaż, to należy w obszar rynku włączyć również produkt B, który był dla tego dobra substytucyjny. Substytucyjność podaży może być wzięta pod uwagę, gdy jej skutki są równoważne skutkom substytucyjności popytowej pod względem skuteczności i natychmiastowości. Punktem wyjścia dla idei substytucyjności podaży jest założenie, że procesy rynkowe zachodzą nie tylko między aktualnymi konkurentami, ale również między potencjalnymi, którzy są w stanie wywoływać skuteczną presję konkurencyjną. W pkt 20 Obwieszczenia Komisja wyjaśniła, kiedy mamy do czynienia z substytucyjnością podaży. Ma ona miejsce, gdy „dostawcy są w stanie przestawić produkcję na odpowiednie produkty oraz obrót nimi w krótkim okresie czasu bez występujących dodatkowych znacznych kosztów lub zagrożeń, w odpowiedzi na małe, ale stałe zmiany cen względnych”, przy czym krótki okres czasu to taki, który nie pociąga za sobą znaczących dostosowań materialnych i niematerialnych. Substytucyjność podażowa zachodzi zazwyczaj, gdy dane przedsiębiorstwo produkuje szeroką paletę wersji danego produktu w różnej jakości. Mimo że poszczególne wersje danego dobra nie są względem siebie substytucyjne, to przez możliwość ich produkcji (produkt o różnych parametrach) zaliczane są do jednego rynku. Jako tradycyjny przykład podaje się tutaj papiernie i możliwość produkowania w nich papieru o różnej jakości w zależności od potrzeb rynkowych, bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów. Potencjalna konkurencja zasadniczo nie jest uwzględniana przy definiowaniu rynku. W miarę potrzeb, analiza ta przeprowadzana jest jedynie na dalszym etapie w momencie, gdy pozycja przedsiębiorstw na rynku właściwym została już potwierdzona oraz jeśli taka pozycja budzi obawy z punktu widzenia konkurencji. W postępowaniu Komisja dopuszcza wszystkie dowody empiryczne – zezwala na wykorzystanie wszystkich informacji, które mogą pomóc w prawidłowym wyznaczeniu rynku. Poszczególne dowody nie mają też ustalonej hierarchii ważności. Obwieszczenie dzieli dowody na następujące rodzaje: dowody substytucyjności z niedawnej przeszłości, badania ilościowe, opinie klientów i konkurentów, preferencje konsumentów, bariery oraz koszty związane z przestawieniem popytu na potencjalne substytuty oraz zróżnicowanie grup klientów i dyskryminację cenową. Ocena, czy dany produkt bądź usługa stanowią nowy rynek w wymiarze produktowym dokonywana zawsze będzie indywidualnie w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa. To na Wnioskodawcy leży ciężar udowodnienia, że dany produkt/usługa stanowią nowy rynek w wymiarze produktowym.
  ZAPYTANIE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI NA DANYM RYNKU W ZNACZENIU GEOGRAFICZNYM
  Poprzez wkroczenie na nowe rynki należy rozumieć oferowanie produktów/usług na rynku zagranicznym, na którym przedsiębiorstwo dotychczas nie oferowało swoich produktów/usług. Jeśli firma na danym rynku zagranicznym ma zawarty kontrakt handlowy/umowę/zamówienie lub realizuje na tym rynku dostawy, oznacza to, że firma prowadziła działalność na danym rynku i sprzedawała na nim swoje produkty/usługi. Przypadek, w którym firma w dłuższej perspektywie czasowej nie odnotowała sprzedaży na danym rynku zagranicznym można uznać za brak obecności na tym rynku, w związku z tym może być on potraktowany jako nowy rynek, a działania zaplanowane w celu ekspansji na ten rynek mogą być przedmiotem wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków określonych w regulaminie konkursu. Przypadek wystąpienia incydentalnej sprzedaży na danym rynku zagranicznym, charakteryzującej się ponadto znikomą wartością, może być uznany za brak obecności firmy na tym rynku, a działania zaplanowane w celu ekspansji na ten rynek mogą być przedmiotem wniosku o dofinansowanie, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków określonych w regulaminie konkursu. W świetle orzecznictwa ETS dane transakcje mogą być określone jako transakcje sporadyczne (incydentalne), gdy przychody z tych transakcji nie stanowią bezpośredniej, stałej i koniecznej konsekwencji zasadniczej działalności przedsiębiorcy – realizacja tych transakcji wymaga jedynie znikomego zaangażowania zasobów majątkowych firmy. Jako dodatkowe kryterium ETS wskazuje na skalę przychodów uzyskiwanych z danych transakcji w stosunku do przychodów z podstawowej działalności podatnika (m.in. Rozstrzygnięcie ETS w sprawie C-306/94 pomiędzy Regie Dauphinoise-Cabinet A. Forest SARL, a Ministre du Budget, Francja). Sprzedaż taka powinna nie przekraczać 5% ogólnych przychodów ze sprzedaży w przeciągu ostatnich 3 lat obrotowych. Wskazana wielkość i wartość przychodów ze sprzedaży deklarowana jest przez Wnioskodawcę, jednakże należy mieć na uwadze, że może ona stanowić przedmiot weryfikacji i kontroli.  
  ZAPYTANIE DOTYCZĄCE BEZWZGLĘDNEGO KRYTERIUM MERYTORYCZNEGO SZCZEGÓŁOWEGO – „POMOC NIE JEST ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ PROJEKTU DOTYCZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ”
  Jednym z bezwzględnych kryteriów merytorycznych szczegółowych obowiązujących dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja, przyjętych 16 kwietnia br. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego jest kryterium pn. „Pomoc nie jest związana z realizacją projektu dotyczącego działalności handlowej”. Kryterium to (którego powielenie wymieniono również w ramach szczegółowych warunków konkursu w pkt 4 ppkt 15 regulaminu konkursu) weryfikowane jest na podstawie przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji projektowej. Definicja tego kryterium wskazuje, iż „Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami)”. Jak sama nazwa wskazuje, weryfikacja odnosi się do przedmiotu projektu – cyt. „realizacja projektu”. W związku z powyższym, kluczowa podczas weryfikacji jest analiza zadań, które Wnioskodawca przedstawi w ramach składanego do konkursu projektu. Ważne jest, aby działania, które zamierza dofinansować Wnioskodawca nie wiązały się ze wsparciem, które przeznaczone będzie na dofinansowanie kosztów związanych z handlem obcymi wyrobami lub obcymi usługami. Wsparcie adresowane jest do producentów: wytwórców czy bezpośrednich wykonawców usług. Wobec braku dedykowanej dla konkursu definicji producenta należy odwołać się do powszechnie obowiązującego prawa i praktyki gospodarczej. Producent wg ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów to przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie (…) i tym samym bierze za dany produkt odpowiedzialność. Natomiast dystrybutor to każdy, kto pośredniczy w drodze produktu od wytwórcy do konsumenta. Cechą różniącą go od producenta jest to, że jego działalność nie wpływa na właściwości towaru związane z bezpieczeństwem. Takim dystrybutorem jest sprzedawca. Sprzedawca może być producentem w rozumieniu ww. ustawy, gdy dokonuje pewnych zmian mających wpływ na bezpieczeństwo produktu. Zatem sprzedawca to podmiot, który dokonuje (sprzedaży) zbycia określonej rzeczy na rzecz innego podmiotu nie ingerując we właściwości sprzedawanej rzeczy, która ma znaczenie dla jej bezpieczeństwa. Podsumowując, cechą, która różni pośrednika / dystrybutora od producenta jest przez analogię to, że jego działalność nie wpływa na właściwości towaru np. związane z jakością, właściwościami, bezpieczeństwem, czy dostosowaniem produktu do wymogów danego rynku. Producent może zlecić fizyczną produkcję podmiotowi zewnętrznemu i nadal będzie pozostawał producentem tego produktu, o ile produkcja jest realizowana na jego zlecenie, wg jego projektu, pod jego marką, znakiem firmowym i bierze za ten produkt odpowiedzialność. W związku z powyższym taka firma może przystąpić do konkursu, z tym, że powinna dokładnie opisać swoją rolę w procesie produkcyjnym oraz posiadane prawa ochronne na znak towarowy. Jak już wcześniej wskazano, kluczową kwestią jest, czy zadania zaplanowane do dofinansowania i związane z nimi koszty dotyczyć będą wsparcia w zakresie handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami. Powyższe odnosi się również do usług doradztwa, instalacji, serwisu, transportu, itp. jeśli związane są one z handlem obcymi wyrobami lub obcymi usługami.
 • Definicja kryterium merytorycznego uniwersalnego pn. Termin realizacji projektu

  Pytanie:
  W załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 (zakres EFRR), znajduje się kryterium merytoryczne uniwersalne pn. Termin realizacji projektu. Zgodnie z definicją przedmiotowego kryterium termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza 24 miesiące od orientacyjnej daty rozstrzygnięcia konkursu, a Beneficjent zostanie w umowie o dofinansowanie zobowiązany do złożenia wniosku o płatność końcową w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta ZWO może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WO 2014-2020 może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na złożenie wniosku o płatność końcową.
  Kiedy Wnioskodawca/Beneficjent może wystąpić do ZWO o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu?
  Odpowiedź:
  Wnioskodawca/Beneficjent może wystąpić do ZWO o zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu, od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu. W tej sytuacji należy mieć na uwadze, iż w piśmie przewodnim do ww. wniosku należy odpowiednio (szczegółowo) uargumentować swoją prośbę. Wnioskodawca/Beneficjent może wystąpić do ZWO o zgodę również podczas późniejszych etapów konkursu, jak również w okresie realizacji projektu. Na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę/ Beneficjenta uzasadnienia IZ RPO WO 2014-2020 (Zarząd Województwa Opolskiego) podejmie decyzję w przedmiotowej kwestii. O decyzji ZWO Wnioskodawca/Beneficjent zostanie pisemnie poinformowany.
 • Działanie 8.1 (w zakresie usług społecznych wsparcia osób niesamodzielnych)

  Pytanie:

  Czy istnieje możliwość finansowania usług w ramach projektu w dziennym domu opieki o liczbie miejsc większej niż 30 osób? Odpowiedź:

  Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl jednym z dokumentów obowiązujących w naborze do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych są Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięćw obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Zgodnie z umieszczonym we wspomnianym dokumencie załączniku nr 1 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej liczba miejsc w Dziennym Domu Pomocy (DDP)  w przypadku DDP, dla których założono możliwość finansowania usług nie może być większa niż 30. Tym samym należy podkreślić, że nie ma możliwości finansowania usług w ramach projektu w dziennym domu opieki o liczbie miejsc większej niż 30. Pytanie:

  Czy istnieje możliwość finansowania usług w ramach projektu w ośrodkach wsparcia całodobowego, które w okresie realizacji projektu nie przekraczają 30 miejsc, jednakże po jego zakończeniu planują zwiększenie liczby osób? Odpowiedź:

  W przypadku projektów wdrażanych w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych realizowane działania muszą wspierać proces deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych. Deinstytucjonalizacja usług to proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej. Proces ten realizuje się w oparciu o Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. Wymaga on z jednej strony rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, z drugiej natomiast stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej zgodnie z określonym w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu bezwzględnym kryterium merytorycznym szczegółowym nr 4 o brzmieniu: W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniona deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych świadczonych dla osób niesamodzielnych (za wyjątkiem dzieci do lat 3). Zgodnie z definicją przywołanego kryterium realizowane projekty przewidują wyłącznie rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki społecznej nad osobami niesamodzielnymi, a integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług jest profilaktyka, mająca zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej. Ponadto, zgodnie z bezwzględnym kryterium merytorycznym szczegółowym nr 5 o brzmieniu: W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniony wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, wsparcie dla usług opiekuńczych musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta poprzez wzrost liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania lub tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej w następujących formach:
  1. stały lub krótkookresowy pobyt dzienny;
  2. stały lub krótkookresowy pobyt całodobowy.
  Należy wreszcie podkreślić, że zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (pkt 12, warunek szczegółowy 16, 17 oraz 18):
  • w ramach działania 8.1 nie można tworzyć nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w ramach opieki instytucjonalnej, jak również nie można utrzymywać dotychczas istniejących miejsc świadczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej,
  • możliwe jest wsparcie dla osób będących w opiece instytucjonalnej, w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w społeczności lokalnej,
  • podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną mogą otrzymać wsparcie wyłącznie na działania pozwalające na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w  społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej.
  Z uwagi na przytoczone powyżej zapisy dokumentacji konkursowej finansowanie usług w ramach projektu w ośrodkach wsparcia całodobowego (przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków), które w okresie realizacji projektu nie przekraczają 30 miejsc, jednakże po jego zakończeniu planują zwiększenie liczby osób nie jest możliwe. Założenia deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych wskazują jasno, iż proces ten ma prowadzić do trwałego zmniejszenia liczby instytucjonalnych miejsc opieki, tj. nie tylko w okresie realizacji projektu, ale również po jego zakończeniu. Pytanie:

  Czy podmiot prowadzący głównie działalność handlową (w obszarze osób zależnych), jednakże posiadający w swoim statucie zapisy o prowadzeniu działalności związanej z opieką nad osobami niesamodzielnymi, może ubiegać się o dofinansowanie? Odpowiedź:

  Regulamin konkursu, dostępny na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl dopuszcza jako potencjalnych Beneficjentów środków przewidzianych na realizację ww. działania podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi. Poprzez podmioty realizujące zadania związane z opieką nad osobami niesamodzielnymi rozumie się:
  • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi opieki nad osobami niesamodzielnymi i/lub
  • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub
  • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w opieki nad osobami niesamodzielnymi.
  Z opisu wynika, że przywołany podmiot wpisuje się w typ beneficjenta przewidziany w Regulaminie. Proszę mieć na uwadze, że aby otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu do działania 8.1 RPO WO 2014-2020 należy ponadto spełniać inne warunki szczegółowe wynikające z dokumentacji konkursowej, m.in. w kryteriach wyboru projektów.  
 • Działanie 5.2 (projekty informacyjno-edukacyjne)

  Py

  Pytanie: Czy w ramach prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej możliwe jest zakupienie pojemników do poszczególnych odpadów segregowanych, zawierających elementy informacyjno-promocyjne, jako uzupełnienie ww. kampanii? Należy przy tym podkreślić, iż planowana jest szeroka kampania o zasięgu minimum lokalnym (telewizja, prasa, materiały drukowane), promująca właściwy sposób postępowania z odpadami. Odpowiedź: W Regulaminie konkursu oraz w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków brak jest zapisów, które zabraniałyby ponoszenia kosztów związanych z zakupem pojemników na których zamieszczone zostaną informacje dotyczące segregacji odpadów, jako element uzupełniający prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Jednocześnie należy zauważyć, że to po stronie potencjalnego beneficjenta leży udowodnienie, iż poniesione przez niego wydatki są niezbędne dla realizacji celu operacji, zostały poniesione racjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi prawem, wytycznymi i Regulaminem konkursu. Ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektów. Proszę mieć na uwadze treść kryterium merytorycznego szczegółowego nr 3 Zastosowana forma przekazu (https://rpo.opolskie.pl/?p=26139):   Punkty będą przyznawane w zależności od rodzaju zastosowanej formy: 3 pkt. - imprezy informacyjno-edukacyjne (konferencje, wizyty oficjalne, zebrania mieszkańców, imprezy specjalne tj. festiwale, akcje, konkursy, warsztaty, seminaria) 3 pkt. - materiały audiowizualne (pokazy przezroczy, ogłoszenia w radiu i telewizji, filmy, wystawy) 1 pkt - materiały drukowane (ulotki, broszury, publikacje, plakaty, materiały szkoleniowe) Punkty sumuje się.   Aby zdobyć punkty w ramach w/w kryterium należy realizować działania, które będą wpisywać się w jedną z przewidzianych w jego definicji form działań edukacyjno-informacyjnych.       Pytanie: Jeżeli możliwe jest uwzględnienie w kosztach kwalifikowanych pojemników na odpady segregowane, to czy w ramach konkursu przewiduje się jakiekolwiek limity na ten element (np. informacja, że zakupy mogą stanowić do X% kosztów kwalifikowanych)? Jeżeli możliwe jest uwzględnienie w kosztach kwalifikowanych pojemników na odpady segregowane, to czy można wyposażyć w takie pojemniki tylko budynki użyteczności publicznej (szkoły, urzędy), czy możliwe jest również ustawienie ich w innych miejscach licznie odwiedzanych przez społeczność. We wszystkich miejscach, gdzie ustawione miałyby być pojemniki, będą również dostępne informacje dot. hierarchii postępowania z odpadami. Odpowiedź: Z dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie  https://rpo.opolskie.pl/?p=26139 oraz z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFRR wersja 24 https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/SZOOP_EFRR_-wersja-24.pdf nie wynika aby ponoszenie tego typu kosztów podlegało limitom. Ponadto nie wskazano również  miejsc, w których wspomniane przez Panią pojemniki mogą być umieszczone. Podsumowując, informuję że, ostateczna decyzja co do tego czy poniesiony wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny należy do Komisji Oceny Projektów.     Pytanie: Czy w ramach konkursu wnioskodawca będzie miał możliwość uzyskania punktów w ramach kryterium Projekt realizuje wskaźnik z ram wykonania i czy w związku z tym podstawą do obliczenia 50 % wymaganych punktów będzie ogólna liczba punktów 50 czy 44? Odpowiedź: Ten typ projektu nie realizuje wskaźnika z ram wykonania dot. PSZOK, dlatego każdy z wnioskodawców uzyska w ramach przedmiotowego kryterium zero punktów. Pytanie: W ramach kryterium "Kompleksowość projektu" można uzyskać dodatkowe 2 pkt, jeśli projekt uwzględnia temat racjonalizacji gospodarki odpadami poprzez zapobieganie/zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. W związku z powyższym bardzo prosiłabym o informację czy konieczne jest dodanie we wniosku o dofinansowanie wskaźnika wyznaczającego szacowaną ilość zmniejszenia wytwarzanych odpadów?  Analizując listę wskaźników do działania 5.2 nie ma wyznaczonego wskaźnika odnoszącego się do   powyższych informacji. Czy we wniosku o dofinansowanie można stworzyć/dodać własny wskaźnik? Czy możliwe jest uzyskanie 2 pkt tylko poprzez zagwarantowanie we wniosku zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz podanie konkretnego uzasadnienie bez wskazywania wskaźników liczbowych?  Odpowiedź: Konkurs dotyczy informacji i edukacji. Aby Wnioskodawca uzyskał dodatkowe 2 punkty w kryterium Kompleksowość projektu musi w kampanii uwzględniać temat racjonalizacji gospodarki odpadami poprzez zapobieganie/zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów. Wnioskodawca nie deklaruje wskaźnikowo żadnych ilości ograniczania odpadów, bo to jest projekt edukacyjny. W związku z powyższym nie ma potrzeby, aby tworzyli Państwo własny wskaźnik. Należy w kampanii tworzonej przez Państwa odnieść się do tego tematu. Pytanie: W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu w ramach działania 5.2 (typ projektu: Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami) oraz po rozmowie telefonicznej z konsultantem bardzo bym prosiła o rozstrzygnięcie rozbieżności pomiędzy zapisami w zał. nr 5 z Ustawą wdrożeniową dotyczące umów partnerskich. Mianowicie: W zał. 5 (Instrukcja wypełnienia załączników) na stronie 85 podany jest następujący zapis: "Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06 2014, str. 1) . Podmioty, które zostały wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania, nie mogą być stroną porozumienia czy umowy o partnerstwie." Z kolei w Ustawie Wdrożeniowej (po nowelizacji, dostępnej na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl ) podana jest następująca informacja o uchyleniu zapisu dot. braku możliwości podjęcia partnerstwa z podmiotem powiązanym (strona 40 Ustawy Wdrożeniowej).   Odpowiedź:   W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że wskutek przeoczenia nie zmieniono zapisów Instrukcji wypełniania załączników, jednakże w zakresie procedury naboru będą stosowane przepisy ustawy wdrożeniowej po nowelizacji czyli w wersji obowiązującej od 2 września 2017 r. W opinii  IZ RPO WO 2014-2020, biorąc pod uwagę termin składania wniosków powyższe przeoczenie nie wymaga zmiany terminu (wydłużenia). Nabór nie dotyczy pomocy publicznej, a więc ewentualne ograniczenia zawierania umów partnerstwa nie mają tu zastosowania. Ponadto zmiana art. 33 ust. 2 będzie skutkowała oceną projektu złożonego w ramach partnerstwa dopiero po jego złożeniu, a więc nie można uznać, że brak aktualizacji Instrukcji miał jakikolwiek wpływ na ocenę projektu w szczególności na nierówne traktowanie danego wnioskodawcy w porównaniu do innych wnioskodawców w analogicznej sytuacji w ramach tego naboru. Podkreślić należy, że termin składania wniosków od 12 do 19 grudnia 2017 r. jest terminem wystarczającym aby umożliwić potencjalnym wnioskodawcom dostosowanie się do wyjaśnienia IOK w zakresie stosowania obowiązujących zapisów ustawowych, a nie nieaktualnych zapisów Instrukcji.
 • Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia outplacementowego

  Pytanie:

  Jeżeli w projekcie planowane jest objęcie wsparciem osób odchodzących z rolnictwa, to do jakiej grupy docelowej będą one się kwalifikować (tabelka w pkt. 3.5 wniosku): osób pracujących, bezrobotnych, biernych zawodowo? Jeżeli w grupie docelowej wskazana została grupa osób odchodzących z rolnictwa, to czy można założyć iż te osoby objęte będą wskaźnikiem: Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie?  

  Odpowiedź:

  Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu osoby odchodzące z rolnictwa  to  „osoby (…)  posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem (tj. przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych)”.[1] Osoby odchodzące z rolnictwa mogą zostać zakwalifikowane na potrzeby projektu jako osoby pracujące. Wynika to z zapisów załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia outplacementowego RPO WO 2014-2020 (https://rpo.opolskie.pl/?p=24143, s.8 – 9). W definicji wskaźnika produktu pn. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie wyjaśniono zakres pojęcia „osoba pracująca” funkcjonujący w projekcie: Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Aby móc określić status danej osoby w projekcie należy najpierw dokonać oceny jej sytuacji. Umieszczenie w grupie docelowej osób odchodzących z rolnictwa nie oznacza automatycznie, że będą one objęte wskaźnikiem Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie[1].  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020[2] określają kogo można uznać za osobę zagrożoną zwolnieniem oraz za zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy:
  • pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych[3] - w przypadku osób odchodzących z rolnictwa nie można mówić o „pracodawcy”, w związku z tym nie ma możliwości zaliczenia takich osób do kategorii osób zagrożonych zwolnieniem;
  • osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – utrata pracy z przyczyn niedotyczących pracownika jest pojęciem ściśle związanym ze stosunkiem pracy i nie ma zastosowania do osób podlegających ubezpieczeniu rolników (KRUS)[4].
  Zarówno określenie statusu uczestnika projektu, jak i objęcie go danym wskaźnikiem wymaga każdorazowej analizy sytuacji podmiotu. Mając na uwadze warunek szczegółowy nr 8, zgodnie z którym wartość docelowa wskaźnika produktu Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie, powinna być określona we Wniosku proporcjonalnie do wnioskowanej wartości wsparcia (w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika określonej dla całej alokacji), objęcie wsparciem w projekcie osób odchodzących z rolnictwa spowoduje, że osób tych nie wlicza się  do określenia, proporcjonalnej do wnioskowanego wsparcia, wartości docelowej wskaźnika. Z kolei wartość wsparcia związana z udziałem osób odchodzących z rolnictwa w projekcie musi być uwzględniona do wyliczenia proporcji, tym samym zmniejszając średni koszt udziału w projekcie osób z podstawowej grupy docelowej, tj. pracowników przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracowników. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie może ograniczyć wsparcia tylko do osób odchodzących z rolnictwa. 1) Regulamin konkursu dostępny pod linkiem: https://rpo.opolskie.pl/?p=24143. 2) Lista wskaźników dostępna pod adresem: https://rpo.opolskie.pl/?p=24143 3) Wytyczne (…) dostępne są pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21987/Wytyczne_28_06_2016.pdf 4) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21987/Wytyczne_28_06_2016.pdf, s. 6 5) Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21987/Wytyczne_28_06_2016.pdf, s. 5

  Pytanie:

  Czy  projekt musi obejmować wszystkie  formy wsparcia (w tym obligatoryjnie każdy UP będzie objęty IPD)? Czy też jest możliwość wskazania obligatoryjnie objęcia każdego UP IPD oraz fakultatywnie np. formy wsparcia w zależności od IPD od litery b) do e) ? Czy jest obligatoryjne zakładanie wszystkich form wsparcia w projekcie?

   Odpowiedź:

  Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 – 2020 (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21987/Wytyczne_28_06_2016.pdf): „Outplacement obejmuje  kompleksowy  zestaw  działań  dostosowanych  do indywidualnych   potrzeb   uczestników   projektu. Obligatoryjnym elementem outplacementu jest   doradztwo   zawodowe   połączone z   przygotowaniem Indywidualnego  Planu  Działania.  Inne  formy  wsparcia  dobierane są  indywidulnie w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika. Możliwe do realizacji są m.in.: a)poradnictwo psychologiczne; b)pośrednictwo pracy c)szkolenia, kursy, studia podyplomowe; d)staże, praktyki zawodowe; e)subsydiowanie zatrudnienia; f) dodatek relokacyjny; g)wsparcie  finansowe  na  rozpoczęcie  własnej  działalności  gospodarczej, w  formie zwrotnej lub  bezzwrotnej, połączone  ze  wsparciem pomostowym o charakterze doradczo - Szkoleniowym oraz w postaci finansowej.” Uczestnicy projektu powinni mieć możliwość skorzystania z kompleksowego zestawu działań. Po analizie potrzeb konkretnej osoby należy dobrać odpowiednie formy wsparcia, które pozwolą jej na przystosowanie się do zmian. Wybór form wsparcia, jakie będą realizowane w projekcie powinien odpowiadać potrzebom grupy docelowej. Osoby objęte IPD powinny mieć możliwość skorzystania ze wszystkich wymienionych form wsparcia, jeżeli zostanie zdiagnozowana taka potrzeba. Realizowany projekt powinien być odpowiedzią na potrzeby jego uczestników. Punktem wyjścia do założeń projektu powinny być potrzeby grupy docelowej. Bez jej skompletowania i opracowania IPD nie jest możliwe określenie które z form wsparcia zostaną zrealizowane w projekcie

  Pytanie:

  Kryterium merytoryczne szczegółowe nr 3 "Warunki udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego." jest wskazane jako bezwzględne i nie zakłada możliwości oceny "nie dotyczy" - czy zatem założenie wsparcia w postaci bezzwrotnych dotacji na utworzenie działalności gospodarczej i pomostowego wsparcia jest obligatoryjne?

   Odpowiedź:

  Outplacement obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Obligatoryjnym elementem outplacementu jest doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Inne formy wsparcia dobierane są indywidulnie w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika określonych w IPD.  Wybór form wsparcia, jakie będą realizowane w projekcie powinien odpowiadać potrzebom grupy docelowej. Osoby objęte IPD powinny mieć możliwość skorzystania ze wszystkich wymienionych form wsparcia, jeżeli zostanie zdiagnozowana taka potrzeba.  Wnioskodawca przygotowując wniosek o dofinansowanie musi zaplanować i opisać wszystkie formy wsparcia, w tym w szczególności sposób zapewnienia ich jakości oraz dokumentowania.  W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca musi przewidzieć otwarty katalog rodzajów wsparcia, a zastosowanie konkretnego wsparcia będzie uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestników. Aby móc uznać kryterium merytoryczne szczegółowe nr 3 Warunki udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego za spełnione w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu muszą znaleźć się zapisy wskazujące, że w przypadku jeśli zajdzie konieczność udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego będzie ono realizowane zgodnie z wymaganiami zapisanymi w definicji kryterium oraz w pozostałych dokumentach konkursowych.   Należy także pamiętać, że:
  • Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego lub osób odchodzących z rolnictwa.
  W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia, wsparcie w pierwszej kolejności powinno obejmować poradnictwo zawodowe, a także szkolenia i doradztwo przygotowujące do zmiany zawodu i zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Natomiast udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą pod kątem osiągnięcia finalnego efektu zastosowania instrumentu w kontekście realizacji zakładanych celów projektu, a także efektywności kosztowej udzielonego wsparcia.

  Pytanie:

  Zapisy regulaminu konkursu wskazują: "2. W ramach dostępnej alokacji dla wskaźnika produktu: Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie zakłada się osiągnięcie następującej wartości docelowej: 470 osób. W związku z powyższym  Wnioskodawca  powinien uwzględniać wartość docelową wskaźnika produktu proporcjonalnie do wnioskowanej wartości dofinansowania (w sytuacji gdy wartość projektu będzie równa kwocie alokacji Wnioskodawca musi założyć pełną realizację powyższego wskaźnika)- biorąc pod uwagę powyższe uśredniona wartość projektu/1 UP to zaledwie 9 511,89 zł. Oczywiście nie każdy UP będzie korzystał ze wszystkich form wsparcia, jednak mimo wszystko przy założeniu, że obligatoryjnie należy założyć dotacje jest to kryterium ograniczające inne formy wsparcia. Szczególnie dotyczy to przypadków projektów, w których potrzeba wsparcia w formie dotacji nie została zdiagnozowana czy tez projekt nie obejmuje wsparciem osób pozostających bez zatrudnienia.

  Odpowiedź:

  Podczas tworzenia założeń projektu Wnioskodawca opierając się na swoich doświadczeniach oraz na dostępnych danych dot. grupy docelowej powinien oszacować potencjalne wykorzystanie poszczególnych form wsparcia i na ich podstawie skonstruować budżet projektu. Należy pamiętać, że podczas realizacji projektu, kiedy znane będą już wyniki diagnozy uczestników w postaci Indywidualnych Planów Działania, za zgodą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 możliwe jest wprowadzanie zmian do projektu np. w postaci przesunięcia środków pochodzących z oszczędności w jednych zadaniach na rzecz innych. Warto także zwrócić uwagę, że kryterium merytoryczne szczegółowe nr 3 określa maksymalną wysokość bezzwrotnego wsparcia finansowego. Może to oznaczać, że ostateczny odbiorca wsparcia zakładając działalność gospodarczą może wykorzystać kwotę niższą niż wskazaną jako maksymna.    
 • Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa – drogi gminne i powiatowe

  Pytanie

  Czy do dofinansowania kwalifikuje się droga lokalna prowadząca do dopiero planowanego centrum logistycznego?

  Odpowiedź

  Zgodnie z opinią MR, teren na którym ma powstać centrum logistyczne można potraktować jako przyszły teren inwestycyjny. Jeżeli na tym terenie centrum logistyczne rozpocznie funkcjonowanie operacyjne, spełniony będzie warunek o utworzeniu (a jednocześnie zagospodarowaniu) terenu inwestycyjnego. W takim przypadku droga lokalna prowadząca do centrum logistycznego będzie kwalifikowalna. Jeśli zaś przedmiotowe centrum logistyczne nie powstanie, projekt dotyczący drogi lokalnej automatycznie staje się niekwalifikowalny. W  opinii MR zapisy Umowy Partnerstwa dopuszczają również projekt drogowy prowadzący do istniejącego centrum logistycznego. Projekt taki może być kwalifikowalny, jeżeli, na podstawie posiadanych dokumentów, wnioskodawca jest w stanie zagwarantować, że do czasu zakończenia projektu drogowego takie centrum powstanie. Ponadto informuję, iż centra logistyczne należy definiować zgodnie z definicją wskazaną w dok. pn. Słownik Pojęć Strategii Rozwoju Transportu do 2020 (z perspektywą do 2030) tj.: Centrum logistyczne jest to wyspecjalizowana struktura gospodarcza grupująca na zwartym obszarze duży zbiór podmiotów specjalizujących się w organizacji i fizycznym przepływie mas towarowych. Ma charakter publiczny. Stanowi punkt styku popytu i podaży usług logistycznych i transportowych. Centrum logistyczne jest zlokalizowane na skrzyżowaniu ważnych (międzynarodowych) arterii transportowych i stanowi punktowy element infrastruktury logistycznej o wysokim stopniu złożoności technicznej i organizacyjnej. Wyposażone jest w takie elementy jak: intermodalny węzeł transportowy, nowoczesne powierzchnie magazynowe, platformy przeładunkowe, nowoczesne obiekty biurowe, posterunek celny, system zaopatrzenia środków transportu w paliwo i energię, punkt technicznej obsługi i napraw środków transportu, infrastrukturę informatyczną, bank, placówkę poczty, biura ubezpieczycieli, obiekty hotelowo-gastronomiczne i inne.

  Pytanie

  Proszę o informację na temat kryterium merytoryczne szczegółowe (punktowane) nr 7 - Średnie dobowe natężenie ruchu. Przy definicji jest wskazane "Średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów dla danego odcinka (liczba pojazdów) w roku rozpoczęcia inwestycji:" Przez rok rozpoczęcia inwestycji rozumiem rozpoczęcie robót budowlanych, w związku z czym nie ma możliwości podania SDR dla nowo wybudowanego odcinka drogi. W związku z tym bardzo proszę o wyjaśnienie, jaką wartość należy przedstawić w przypadku nowej drogi - czy SDR dla pierwszego roku eksploatacji? W przypadku realizacji kilku odcinków, jakie wartości SDR będą brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji?

  Odpowiedź

  W przypadku, gdy projekt polega na wybudowaniu nowego odcinka drogi, należy podać średnie dobowe natężenie ruchu (ŚDNR), które będzie prognozą dla pierwszego roku po zakończeniu inwestycji. Należy wziąć przy tym pod uwagę, iż nowo wybudowana droga przejmie część ruchu z dotychczasowej sieci dróg. Można więc posiłkować się ŚDNR, jaki miały drogi, które będą odciążone dzięki zrealizowanej inwestycji.

  Pytanie

  Na jakiej zasadzie przewidziany jest udział Partnera w projekcie, czy koniecznym jest aby partner projektu również realizował inwestycję drogową, czy też może wyłącznie uczestniczyć na zasadzie wkładu pieniężnego lub wykonania dokumentacji np. elektrycznej dla naszego projektu na podstawie porozumienia/umowy partnerskiej?

  Odpowiedź

  W ramach przedmiotowego działania możliwa jest realizacja projektu partnerskiego. Należy jednak mieć na uwadze, iż partner musi wpisywać się w typ beneficjenta określony w dokumentacji konkursowej dla ww. działania. Dodatkowo realizacja projektu w partnerstwie musi być racjonalnie uzasadniona. Zawarta umowa partnerstwa powinna określać m.in. zakres współpracy i obowiązki stron (lidera i partnera/partnerów) realizujących projekt. Pełny zakres umowy partnerskiej określony jest w zapisach Załącznika nr 6 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców (Punkt 9. Kopia zawartej umowy/porozumienia na realizację wspólnego przedsięwzięcia). Ww. przykładowy załącznik znajduje się pod adresem: https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Zal_6_Instrukcja_wypelniania_zalacznikow_pozostali_wnioskodawcy.pdf O formie podpisania umowy partnerskiej decyduje beneficjent. Natomiast sama umowa powinna być podpisana przez kierownika beneficjenta. Ponadto, zgodnie z zapisami art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, podmiot dokonujący wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych jest zobowiązany w szczególności do:
  • ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
  • uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera  z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
  • podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.
  Należy przy tym pamiętać iż, wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.

  Pytanie

  Czy w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa są kwalifikowane działania promocyjne takie jak: ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, materiały filmowe, konferencje, spotkania?

  Odpowiedź

  W ramach przedmiotowego konkursu możliwe jest dofinansowanie kosztów działań promocyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Warszawa,19 września 2016 r. (Punkt 6.14 Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych, strona 71). Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż planowane do realizacji działania informacyjno-promocyjne powinny być dostosowane do rodzaju projektu, który ma podlegać ocenie.

  Pytanie

  Czy w przypadku kiedy projektem objęta jest budowa drogi gminnej, która łączyć się będzie z drogą krajową, to czy za koszt kwalifikowany można uznać skrzyżowanie łączące drogę gminną z krajową?

  Odpowiedź

  W ramach planowanego naboru wniosków, co do zasady realizowane są inwestycje mające miejsce na drogach lokalnych lub związane z budową nowego odcinka drogi takiej kategorii. Opisana inwestycja mogłaby podlegać dofinansowaniu, o ile beneficjent będzie posiadał wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenia od zarządcy drogi z którą krzyżowałaby się planowana inwestycja (w tym przypadku zapewne od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). Fakt ten powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem i przedstawiony na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie projektu należy jednoznacznie opisać sposób, w jaki zapewniona będzie trwałość inwestycji oraz który podmiot będzie odpowiadał za jej trwałość. Jednocześnie należy opisać, który podmiot będzie zobowiązany do bieżącego utrzymania powstałego skrzyżowania oraz ewentualnych napraw koniecznych w wyniku jego użytkowania. Ponadto informuję, iż co do zasady inwestycje prowadzone na drogach krajowych finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (PO IŚ 2014-2020) – przez zarządcę drogi. Należy pamiętać również, iż jednoznacznej oceny kwalifikowalności poszczególnych kosztów projektu może przeprowadzić dopiero komisja oceny projektów w ramach ww. działania – po przedstawieniu kompletnej dokumentacji projektowej.

  Pytanie

  Czy w ramach recyklingu można wykorzystać jako recyklingowe materiały pozostałe po innych inwestycjach? Dotyczy: Kryterium merytorycznego szczegółowego (punktowanego): Wykorzystanie elementów podlegających recyklingowi (elementy starej drogi, tłuczeń) w ramach realizowanej inwestycji drogowej

  Odpowiedź

  W ramach przedmiotowego kryterium można wliczyć również elementy pozostałe po inwestycjach innych niż ta, która będzie podlegała dofinansowaniu w ramach Działania 6.1 RPO WO 2014-2020. Należy ten fakt potwierdzić odpowiednim zapisem we wniosku o dofinansowanie projektu, dodatkowo można przedstawić jako załącznik wskazujące na to dokumenty (np. umowy, pisma itp.). Jednakże ostateczne uznanie ich i ewentualne wliczanie do limitu procentowego będzie należało do komisji oceniającej projekty.

  Pytanie

  Gdzie można znaleźć zalecenia IZ RPO WO, o których mowa w kryterium merytorycznym szczegółowym nr 4 dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 zakres: Drogi lokalne,  "Nakład jednostkowy 2: wydatki kwalifikowalne inwestycji/ liczba użytkowników", Definicja: Liczbę użytkowników należy określić na podstawie średniego dobowego natężenia ruchu SDR zgodnie z zaleceniami IZ RPO WO 2014-2020)?

  Odpowiedź

  W Instrukcji wypełniania załączników, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu, w sekcji Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora zazwyczaj wskazuje się ewentualne szczegółowe wytyczne. W przypadku dróg dla przygotowania i oceny projektów kluczowe znaczenie mają prognozy ruchu. Szczegółowe wytyczne i zasady przygotowania pomiarów ruchu i prognozowania ruchu pojazdów przedstawione są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad www.gddkia.gov.pl. W zakresie ustalenia wartości średniego dobowego natężenia ruchu (SDR) w przedmiotowym kryterium proponuje się również:
  • skorzystać z zapisów Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich. (Rozdział – Elementy rachunku efektywności ekonomicznej i kolejne kroki oceny ekonomicznej. Prognoza średniego dobowego ruchu), dostępnej pod linkiem: http://rpo2007-2013.opolskie.pl/docs/drogi.wojewodzki.pdf;
  • stosować się do zapisów Niebieskiej Księgi. Infrastruktura drogowa (Rozdział 1.8 Prognozy ruchu), dostępnej pod adresem:
  https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2015/04/Niebieska-Ksi%C4%99ga-Infrastruktura-drogowa.pdf.   Jeżeli chodzi o liczbę użytkowników, należy przyjąć wartość z ostatniego roku analizy prognozy ruchu (SDR). Za rok bazowy przyjąć rok złożenia wniosku o dofinansowanie i dokonać analizy prognozy ruchu dla horyzontu czasowego – 25 lat.

  Pytanie

  Zgodnie z pkt 4 podpunkt 5 regulaminu konkursu: „Realizacja inwestycji na drogach lokalnych (gminnych i powiatowych), możliwa będzie jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi”, zgodnie natomiast z pkt 4 podpunkt 6: „Możliwa będzie realizacja inwestycji na drogach lokalnych zapewniających konieczne bezpośrednie połączenia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi w ramach  projektów komplementarnych OP VI do projektów głównych związanych z terenami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach OP II, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa”. Czy możliwa jest realizacja inwestycji spełniającej warunek wynikający z zapisów pkt 4 podpunkt 6 regulaminu konkursu, przy jednoczesnym niespełnieniu warunku wynikającego z zapisów pkt 4 podpunkt 5 regulaminu konkursu?

  Odpowiedź

  W   ramach przedmiotowego naboru wniosku należy spełnić jeden z warunków dla drogi, która ma zostać objęta dofinansowaniem. Tylko taki projekt będzie mógł zostać zakwalifikowany do dofinansowania. Droga musi mieć połączenie z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi lub zapewniać konieczne bezpośrednie połączenie z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi. Ponadto informujmy, iż droga planowana do dofinansowania musi bezpośrednio prowadzić do już istniejącego lub planowanego do utworzenia terenu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem, że jeśli teren ten nie powstanie, koszty związane z dofinansowaną drogą staną się niekwalifikowalne.

 • Działanie 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020

  Pytanie:

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, wiersz nr 2: „Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym”. Proszę o wyjaśnienie – o dofinansowanie których dokładnie przedsięwzięć można ubiegać się w tym konkursie?

  Odpowiedź:

  Zestawienie projektów uzgodnionych i  wpisanych  do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego (załącznik 5b) dot. infrastruktury B+R możliwych do realizacji ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie – umieszczono je w „Innych dokumentach obowiązujących w naborze” pod pozycją nr 18.


   
 • Działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy

  Pytanie

  W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szkolenia kadry medycznej „Rehabilitacja Kardiologiczna w praktyce”. W „Programie rehabilitacji medycznej ułatwiającym powroty do pracy” na str. 62 podany jest koszt w/w 4-dniowego szkolenia wynoszący 1 800 zł. Proszę o informację, czy jest to kwota netto, czy brutto oraz co wliczone jest w tą kwotę (koszty wynagrodzenia trenera, wynajmu sali, wyżywienia, certyfikatu, materiałów itp.). Ponadto czy kwota ta dotyczy całości szkolenia, czy jednego uczestnika (lub określonej liczby uczestników).

  Odpowiedź

  Podane w Regionalnym Programie Zdrowotnym pt. „Program rehabilitacji medycznej ułatwiający powroty do pracy” koszty szkoleń z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji medycznej (tabela na s. 61-62) są szacunkowymi, uśrednionymi kosztami prezentującymi ceny rynkowe tych szkoleń, a zatem ceny brutto. Kwota 1800 zł za szkolenie „Rehabilitacja kardiologiczna w praktyce” jest całościowym kosztem udziału w szkoleniu 1 osoby (obejmuje wszystkie koszty składowe szkolenia). Należy jednocześnie pamiętać, że Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien przedstawić szczegółową kalkulację planowanych do poniesienia kosztów, które powinny być racjonalne i zgodne z cenami rynkowymi.

  Pytanie

  Czy kwoty określone w Taryfikatorze maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług… są to kwoty netto, czy brutto?

  Odpowiedź

  Podane w Taryfikatorze maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących)… maksymalne ceny są górnym limitem poszczególnych kosztów w budżecie projektu, niezależnie od tego czy budżet jest skonstruowany w cenach netto czy brutto. Wpływ na taką sytuację ma każdorazowo indywidualna sytuacja każdego Wnioskodawcy:
  • jeśli ma on możliwość uznania podatku VAT za wydatek kwalifikowalny, wtedy limit wskazany w Taryfikatorze  należy uznać za kwotę brutto,
  • jeśli nie ma on możliwości uznania podatku VAT za wydatek kwalifikowalny, wtedy limit wskazany w Taryfikatorze należy uznać za kwotę netto.
  Należy pamiętać, że w budżecie projektu nie można przekroczyć podanych w Taryfikatorze cen bez względu na to czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym czy nie.
 • Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

  Pytania

  W Regulaminie Konkursu dotyczącym Działania 7.5 RPO WO 2014 – 2020 pośród działań możliwych do realizacji w ramach kosztów bezpośrednich wskazano kampanie upowszechniające. Proszę o informację czy w ramach powyższej kategorii możliwe jest ponoszenie kosztów osobowych tzn. zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za bezpośrednią realizację działań świadomościowych, m.in. prowadzenie kampanii, spotkań, udział w konferencjach jako prelegent, doradztwo itp.?

  Odpowiedź

  W ramach kampanii upowszechniających nie jest możliwe zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za czynności techniczne związane z realizacją takich działań jak np. prowadzenie kampanii, spotkań, gdyż czynności te (np. przeprowadzenie postępowania prowadzącego do wyboru wykonawcy  kampanii radiowej lub telewizyjnej, zapewnienie sali, cateringu na spotkania, konferencje itp.) powinna wykonywać osoba stanowiąca personel projektu, która finansowana jest w ramach kosztów pośrednich projektu. Należy także pamiętać, że doradztwo jest jednym z przykładów usługi rozwojowej (obok szkoleń) i finansowane będzie w ramach kosztów usługi rozwojowej przewidzianych w katalogu kosztów bezpośrednich, w związku z czym nie wpisuje się w koszty związane z kampaniami upowszechniającymi. Możliwe z kolei jest sfinansowanie w ramach kosztów bezpośrednich wydatków osobowych związanych z ekspertami merytorycznymi w danej dziedzinie, np. wydatków związanych z prelegentami, którzy braliby udział w konferencjach organizowanych w ramach kampanii upowszechniających. Ponadto, planując budżet (koszty bezpośrednie) projektu trzeba mieć na uwadze: konieczność osiągnięcia wartości wskaźnika produktu, tj. w ramach projektu PSF wspartych powinno zostać 5 940 osób pracujących oraz wartość dofinansowania przewidzianego dla konkursu. Należy także pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu, pkt 12 Warunki szczegółowe, działania świadomościowe stanowiące zadanie merytoryczne (np. kampanie informacyjne i działania upowszechniające) możliwe są do finansowania tylko wtedy, gdy stanowią część projektu i uzupełniają działania o charakterze wdrożeniowym. Wszystkie działania przewidziane w projekcie muszą być zgodne z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami i innymi dokumentami obowiązującymi w naborze, w tym z:
  • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
  • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
  • Załącznikiem nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP), zakres Europejskiego Funduszu Społecznego, wersja 16.
  Jednocześnie należy pamiętać o tym, że dobór zadań do projektu, opis sposobu ich realizacji oraz kwalifikowalność wydatków (w tym ich niezbędność do realizacji celów projektu) podlegają ocenie Komisji Oceny Projektów (KOP), prowadzonej w oparciu o kryteria wyboru projektów (Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu). Ostateczną decyzję o kwalifikowalności danego kosztu podejmuje KOP na podstawie analizy zapisów całego wniosku o dofinansowanie projektu.  
 • Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi – nabór 8-15 maja 2017

  Pytanie

  Czy możliwy jest podział gminy na sektory np. na dwa sektory, z których każdy będzie liczył poniżej 20 000 mieszkańców i ubieganie się o dofinansowanie  na PSZOK oddzielnie dla każdego z tych dwóch sektorów (jeden PSZOK na jeden sektor czyli łącznie dwa PSZOKi) w ramach RPO WO?

  Odpowiedź

  Opisane przedsięwzięcie jest możliwe do realizacji, pod warunkiem spełnienia zapisów SZOOP RPO WO 2014-2020 EFRR  tj. złożenia odrębnych wniosków o dofinansowanie projektu dla każdego PSZOK-a. W sytuacji złożenia przez gminę, której liczba ludności według danych GUS przekracza 20 000 mieszkańców, więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie budowy PSZOK-ów, badanie dotyczące liczby ludności obsługiwanej przez poszczególne PSZOK-i będzie każdorazowo poddane indywidualnej analizie. W przypadku potwierdzenia przekroczenia limitów, dane wynikające z GUS dla gminy będą proporcjonalnie dzielone pomiędzy ilość PSZOK-ów zaplanowanych do utworzenia na jej terenie. W celu uwiarygodnienia faktycznej liczby mieszkańców przypadających na jeden PSZOK planowane do utworzenia sektory, na których powstaną PSZOK-i, powinny być wiarygodnie opisane pod względem zasięgu terytorialnego jak i  liczby mieszkańców, którzy będą obsługiwani przez dany PSZOK na podstawie rzetelnych danych pochodzących z odpowiednich rejestrów gminy.

  Pytanie

  Czy w ramach przedmiotowego konkursu możliwe będzie dofinansowanie budowy PSZOK, realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj", dla którego wnioskodawca na dzień złożenia wniosku (i ewentualnego podpisania umowy) nie uzyska pozwolenia na budowę, tylko opracuje program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację przetargową?

  Odpowiedź

  Dofinansowanie budowy PSZOK realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest możliwe w ramach przedmiotowego konkursu. Jednocześnie informuję, iż nie jest konieczne dostarczenie pozwolenia na budowę do momentu podpisania umowy. Wynika to ze specyfiki projektu realizowanego w przywołanej formule. W przypadku prowadzenia inwestycji w trybie innym niż „zaprojektuj i wybuduj” należy dostarczyć pełną dokumentację (pozwolenie na budowę, ostateczną decyzje itp.) do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

  Pytanie

  Nazwa kryterium: "Projekt realizuje wskaźnik z ram wykonania":
  • proszę o informację jaki "wskaźnik z ram wykonania" obowiązuje dla działania 5.2. i gdzie znajdę szczegółowe informację na ten temat.
  • w jaki sposób Wnioskodawca wykazać musi realizację ww. wskaźnika.

  Odpowiedź

  Dla działania 5.2 RPO WO 2014-2020 wskaźnikiem z Ram Wykonania będzie wskaźnik: Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obecnie listę wskaźników dla przedmiotowego działania można znaleźć w dokumencie pn.: Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFRR, listopad 2016 r. (dostępna na stronie www.rpo.opolskie.pl, zakładka: Pozostałe)

  Pytanie

  Nazwa kryterium: "Sposób zagospodarowania odpadów" - Punkty przyznaje się w zależności od zastosowanego w projekcie sposobu zagospodarowania odpadów (3 pkt. – recykling, w tym recykling organiczny selektywnie zebranych bioodpadów, 2 pkt. – selektywne zbieranie). Proszę o informację, czy wnioskodawca uzyska 3 pkt w przypadku realizacji PSZOK-u, lub systemu PSZOK-ów w ramach których:
  • nie będzie prowadzony recykling w instalacji, jednak Wnioskodawca przedstawi zobowiązania, listy intencyjne i inne dokumenty wskazujące, iż zbierane w PSZOK odpady, przekazywane będą bezpośrednio do instalacji ich recyklingu,
  • prowadzony będzie recykling bez użycia instalacji - w warsztacie - miejscu przygotowania odpadów do ponownego użycia, prowadzony będzie odzysk, w ramach którego odpady będą przetwarzane na materiały i substancje wykorzystywane w pierwotnym celu (np. cięcie cegieł rozbiórkowych do wykorzystania jako płytki do wykończenia wnętrz, odzysk elementów drewnianych, metalowych i tworzyw z odpadów wielkogabarytowych jako materiałów do dalszego wykorzystania etc.).

  Odpowiedź

  Maksymalna liczba punktów w ramach ww. kryterium może być przyznana w przypadku przedstawienia dokumentu, który potwierdzi przyjęcie odpadów do instalacji do ich recyklingu. Dokument taki powinien posiadać zapisy wskazujące sposób zagospodarowania odpadów przez daną instalację.

  Jednocześnie informuję, iż jednoznaczną ocenę spełnienia danego kryterium można przeprowadzić dopiero na etapie oceny złożonego wniosku o dofinansowanie.


  Pytanie

  Jaki jest poziom dofinansowania zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi? 85%?

  Odpowiedź

  Poziom dofinansowania wyliczany jest indywidualnie przez każdego beneficjenta zgodnie z zapisami Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi.   W wyżej wymienionym dokumencie sposób wyliczenia poziomu dofinansowania określa punkt 123): Zgodnie z zasadami prawidłowego zarządzania finansowego instytucje zarządzające programami operacyjnymi mają obowiązek zapewnić, że dofinansowanie jest  udzielane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji projektu (zasada proporcjonalności). W celu zweryfikowania zasadności udzielenia dofinansowania ze środków funduszy UE oraz jego wielkości należy wykorzystywać metodę kalkulacji rekompensaty. Kalkulacja rekompensaty powinna wykazać, że w wyniku  przyznania dofinansowania nie wystąpi nadmierne wynagrodzenie operatora (np. w sytuacji, gdy umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym została już 44 wcześniej zawarta). Oznacza to, że niezbędne jest wyliczenie wielkości rekompensaty dla całego okresu powierzenia z uwzględnieniem dofinansowania ze środków funduszy UE.  W przypadku, gdy udzielenie dofinansowania na maksymalnym pułapie spowoduje, że może wystąpić nadmierna  rekompensata, wówczas należy obniżyć wartość dofinansowania o wartość nadmiernej rekompensaty, która wystąpi w całym okresie umowy według wartości w ujęciu realnym. Alternatywnie można (o ile jest to wykonalne i zasadne) zmniejszyć wypłacaną operatorowi rekompensatę do dozwolonego poziomu. W przypadku, gdy wsparcie ze środków funduszy UE, o którym mowa w wytycznych, nie będzie spełniać kryteriów Altmark (będzie stanowić pomoc publiczną), zgodnie art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013, nie ma konieczności stosowania tzw. „metodyki luki finansowej”. Pomoc udzielona zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych stanowi pomoc de minimis lub zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc w formie rekompensaty z tytułu świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (dofinansowanie ze środków funduszy UE uwzględnione w kwocie rekompensaty określonej dla całego okresu powierzenia –stosowne wyliczenie, potwierdzające, że rekompensata w całym okresie powierzenia, po uwzględnieniu dofinansowania ze środków funduszy UE, nie będzie przekraczać różnicy pomiędzy kosztami i  przychodami związanymi z wykonywaniem usług w ogólnym interesie gospodarczym powiększonej o rozsądny zysk, należy uznać za indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania w rozumieniu art. 61 ust. 8 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013). W przypadku, gdy wsparcie ze środków funduszy UE ma stanowić element rekompensaty spełniającej kryteria Altmark (nie będzie stanowić pomocy publicznej) należy zastosować tzw. „metodykę luki finansowej”, o której mowa w art. 61 ust. 1 -7 rozporządzenia nr 1303/2013. W takim wypadku niezależnie od obliczania rekompensaty wartość dofinansowania podlega limitom wynikającym z zastosowania art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. W przypadku zbiegu limitów należy przyjąć niższy poziom (kwotę) dofinansowania. Reasumując powyższe maksymalny poziom dofinasowania wynika z obliczonej rekompensaty jednakże nie może przekroczyć 85 % kosztów kwalifikowanych projektu. Ocenę poprawności wyliczenia poziomu dofinansowania można przeprowadzić dopiero na etapie oceny złożonego wniosku o dofinansowanie.

  Pytanie

  Czy zmiana na obecnym etapie miejsca budowy PSZOK-u w stosunku do zapisów projektu Planu Inwestycyjnego będącego załącznikiem do Planu Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego może być przyczyną odrzucenia wniosku o dofinasowanie ze środków RPO WO 2015-2020 w ramach działania Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, który planowany jest na kwiecień 2017r. Wydaje nam się, że inne gminy nie precyzowały dokładnie  miejsca budowy PSZOK-ów z dokładnością do działki ewidencyjnej tylko do sołectwa, bądź dzielnicy. Informuję, że Gmina X zamierza nadal budować PSZOK w dzielnicy Y, tylko w znacznie lepszej lokalizacji, akceptowalnej społecznie, znacznie lepiej przygotowanej technicznie niż pierwotnie zgłoszona do Urzędu Marszałkowskiego.

  Odpowiedź

  Zmiana jednej planowanej lokalizacji PSZOK na inną jest dopuszczalna, pomimo ujęcia tej pierwotnej w Planie Inwestycyjnym będącym załącznikiem do Planu Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego, ponieważ nie zmieni się liczba ani obszar oddziaływania PSZOK. Nie będzie to miało wpływu na gospodarkę odpadami na terenie gminy. Zalecamy jednak dołączenie do wniosku o dofinansowanie pisma zawierającego szczegółowe wyjaśnienia przedmiotowej sytuacji (zmiany 1 lokalizacji PSZOK), np. rozbudowane wyjaśnienia przesłane w ww. zapytaniu.    
 • Działanie 8.2 Włączenie Społeczne – nabór 24-31 marca 2017 r.

  Pytanie

  Wnioskodawca zakłada typ projektu: 1. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS, w szczególności w zakresie:
  1. b) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.).
  Czy wnioskodawca zobligowany jest do utrzymania trwałości nowoutworzonych miejsc?  Jak wynika z kryterium merytorycznego szczegółowego nr 8 – Zachowanie trwałości podmiotów utworzonych ze środków EFS.  Wnioskodawca nie będzie tworzył podmiotów, a nowe miejsca reintegracji. Czy w związku z powyższym jest zobligowany do zachowania trwałości? Czy jest jakiś inny zapis dokumentacji konkursowej, który odnosi się do obowiązku zachowania trwałości?

  Odpowiedź

  Kwestia trwałości projektu w przypadku typu projektu dotyczącego CIS regulowana jest przede wszystkim następującymi zapisami dokumentacji konkursowej:
  • kryterium merytoryczne szczegółowe o charakterze bezwzględnym: Zachowanie trwałości podmiotów utworzonych ze środków EFS (bada się czy zapewniono zastosowanie mechanizmów gwarantujących trwałość podmiotów utworzonych ze środków EFS po zakończeniu realizacji projektu obejmującą co najmniej okres odpowiadający okresowi realizacji projektu);
  • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:
   • Podrozdział 5.1, pkt 12, zawierający zobowiązanie do zachowania trwałości podmiotów utworzonych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), np. nowo utworzonych CIS;
  • wzór umowy o dofinansowanie projektu, § 32, ust. 3 (w przypadku umowy na kwoty ryczałtowe – § 30, ust. 3), który mówi o obowiązku zachowania trwałości podmiotów utworzonych ze środków EFS, w tym nowo utworzonych CIS.
  Zgodnie z przytoczonymi zapisami, obowiązek zachowania trwałości dotyczy tylko podmiotów utworzonych ze środków EFS, a zatem nie dotyczy on miejsc utworzonych w istniejących już podmiotach.  

  Pytanie

  W ramach projektu zostanie utworzonych 10 miejsc reintegracji społecznej i zawodowej. Uczestnicy projektu będą zgodnie z ścieżką integracji objęci wsparciem – najpierw aktywna integracja o charakterze społecznym, następnie zawodowym. Uczestnicy rozpoczną wsparcie w CIS od momentu realizacji aktywnej integracji o charakterze społecznym. Dla każdego uczestnika zaplanowano udział w szkoleniu zawodowym – kurs kucharza – stanowiący element edukacyjny w reintegracji zawodowej (już na etapie uczestnictwa w CIS). I teraz moje pytanie: Czy uczestnikowi przysługuje:
  1. a)  Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zgodnie z wytycznymi w obszarze rynku pracy) 
  czy 
  1. b) świadczenie integracyjne.
  Szkolenie w wymiarze 240 h – w okresie 2 miesięcy (nie przekracza 150 h dziennie). Proszę o podpowiedź jak rozwiązać tę sytuację.

  Odpowiedź

  Należy zauważyć, że zgodnie z Regulaminem konkursu stypendium szkoleniowe dotyczy przede wszystkim typu projektu nr 1 (zgodnie z przypisem dolnym nr 2). W sytuacji tworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w ramach CIS (a zatem w sytuacji realizacji typu projektu nr 2) należy kierować się przede wszystkim przepisami prawa regulującymi funkcjonowanie CIS, tj. zwłaszcza ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Utworzone w ramach projektu nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej funkcjonować będą bowiem na tych samych zasadach (w rozumieniu prawnym), co miejsca tworzone bez udziału współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zatem jeśli udział w szkoleniach zawodowych jest elementem uczestnictwa w zajęciach w CIS, za które to uczestnictwo zgodnie z ww. ustawą (art. 15) uczestnik może otrzymać świadczenie integracyjne, a jednocześnie ww. ustawa nie przewiduje wypłacania uczestnikowi stypendium szkoleniowego – wówczas należy wypłacić uczestnikowi tylko świadczenie integracyjne. Dodatkowo należy zauważyć, że jednoczesne wypłacenie zarówno świadczenia integracyjnego, jak i stypendium szkoleniowego mogłoby naruszyć zakaz podwójnego finansowania wydatków. Ponadto, zgodnie z informacjami podanymi wcześniej, świadczenie integracyjne nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, jednak może stanowić wkład własny do projektu.


  Pytanie

  W odniesieniu do: W przypadku realizacji projektu przez podmiot inny niż OPS z uczestnikami projektu musi zostać podpisana umowa na wzór kontraktu socjalnego – czy może być to Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego – podpisywany przez CIS?

  Odpowiedź

  Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 6 pkt 6) kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Z kolei, zgodnie z delegacją zawartą w art. 108 ust. 4 ww. ustawy, wzór kontraktu socjalnego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego. Zatem Beneficjent zobowiązany będzie do podpisania z uczestnikami projektu umowy sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ww. Rozporządzenia. Jednak jeśli Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego  zawiera wszystkie elementy wzoru kontraktu socjalnego, określonego w niniejszym Rozporządzeniu, wówczas istnieje taka możliwość.

  Pytanie

  Mam pytanie dotyczące naboru RPOP.08.02.00-IZ.00-16-001/17, a konkretnie kwestii identyfikacji projektów komplementarnych i efektów synergii. Wobec jakiego obszaru terytorialnego powinnam wykazać komplementarność swojego projektu tj. wobec projektów/przedsięwzięć dotyczących określonej grupy docelowej i kwestii włączenia społecznego realizowanych w woj. opolskim czy też realizowanych w skali całego kraju?

  Odpowiedź

  Celem RPO WO 2014-2020 jest wspieranie osób i podmiotów z terenu województwa opolskiego, a projekty wskazywane jako komplementarne powinny być powiązane logicznie i tematycznie z projektem zgłaszanym do wsparcia lub stanowić łącznie z nim element szerszego przedsięwzięcia, być skierowane na osiągnięcie wspólnego lub tego samego celu, uzupełniać dany projekt oraz tworzyć łącznie z nim efekt synergii i wartość dodaną. Warunki te mogą spełnić projekty realizowane na terenie województwa opolskiego niezależnie od tego w ramach jakiego programu będą realizowane i z jakich źródeł będą finansowane. Projekty uznawane za komplementarne w stosunku do projektów współfinansowanych ze środków RPO WO 2014-2020 powinny przyczyniać się do podnoszenia efektów realizacji RPO WO 2014-2020 w województwie opolskim. Trudne byłoby wskazanie, w jaki sposób projekt realizowany poza województwem opolskim mógłby podnieść efekty realizacji projektu realizowanego w województwie opolskim. Mając powyższe na uwadze, w pkt. 3.10 wniosku o dofinansowanie należy wskazać tylko takie projekty, które pozytywnie mogą wpłynąć na efekty realizacji projektu zgłaszanego do wsparcia, tj. skierowanego do grup docelowych z województwa opolskiego.      

  Pytanie

  Projekt zakłada objęcie wsparciem: a) młodzież z ośrodków wychowawczych oraz b) dzieci/młodzież niepełnosprawną będącą podopiecznymi placówek wsparcia dziennego. Dla dzieci/młodzieży niepełnosprawnej (podobnie jak dla młodzieży z ośrodków wychowawczych) przewidziane są działania integracyjne i resocjalizacyjne w postaci zajęć grupowych oraz wycieczek weekendowych w trakcie których odbywać się będą działania zapewniające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających im funkcjonowanie w środowisku społecznym. Podczas wycieczek dla młodzieży z ośrodków wychowawczych przewidziano opiekę w postaci opiekunów (np. 1 opiekun na 10 osób), natomiast w przypadku dzieci/młodzieży niepełnosprawnej opiekunami podczas wycieczek muszą być i będą ich rodzice/opiekunowie prawni. Czy jeżeli na tych rodziców (dla których nie przewidziano żadnych działań integracyjnych czy też resocjalizacyjnych) zostaną poniesione koszty w postaci noclegu, wyżywienia, dojazdu itp. to należy ich uwzględniać jako uczestników projektu, czy powinni oni być traktowani jedynie jako opiekunowie tych dzieci niepełnosprawnych.

  Odpowiedź

  Zgodnie z Regulaminem konkursu grupą docelową projektów przedstawianych do dofinansowania w tym konkursie mogą być:
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, rozdział 3, punkt 18:
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (…).
  Zgodnie z pkt. 3.5 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS), w opisie grupy docelowej należy opisać osoby (i/lub instytucje), które objęte zostaną wsparciem w ramach projektu oraz uzasadnić – uwzględniając specyfikę objętej wsparciem grupy oraz założony cel projektu – wybór konkretnej grupy docelowej. Podsumowując powyższe, rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, którzy uzyskają wsparcie w ramach projektu w postaci sfinansowania noclegu, wyżywienia i dojazdu, powinni zostać wykazani w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu jako grupa docelowa, pomimo specyfiki realizowanego typu projektu: kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji,  w ramach którego wsparcie dedykowane jest następującym osobom:
  1. wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  3. przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
  Wyżej wskazane osoby będą wówczas bezpośrednimi uczestnikami projektu, natomiast rodzice dzieci z niepełnosprawnościami – pośrednimi. Jednocześnie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w odniesieniu do wskaźników produktu i rezultatu uczestnikami projektu będą jedynie osoby bezpośrednio korzystające z interwencji EFS (podrozdział 3.3.1). Podsumowując, wszystkich uczestników projektu (zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich) należy wskazać w pkt. 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast na potrzeby obliczania wskaźników należy brać pod uwagę tylko uczestników bezpośrednich. Należy jednocześnie pamiętać, że wsparcie w projekcie powinno odbywać się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb (zgodnie z pkt 12 Regulaminu konkursu). Dodatkowo proszę pamiętać, że prawidłowość doboru zadań i adekwatność działań w kontekście potrzeb grupy docelowej, a także kwalifikowalność wydatków projektu (np. wycieczek weekendowych) są przedmiotem oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów.

  Pytanie

  Mam pytanie dotyczące naboru RPOP.08.02.00-IZ.00-16-001/17, a konkretnie sposobu klasyfikacji kategorii kosztów w harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdyż Instrukcja wypełniania wniosku nie zawiera na ten temat informacji.
  1. Czy przypisanie wydatkom związanym z realizacją zadania polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu w celu określenia indywidualnej ścieżki reintegracji kategorii kosztu „inne wydatki związane z aktywizacją społeczno-zawodową" będzie prawidłowe?
  2. Czy przypisanie wydatkowi związanemu ze zwrotem kosztów dojazdu uczestnikowi projektu w ramach ich udziału szkoleniach zawodowych powinnam przypisać kategorię kosztu „koszty związane z realizacją kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy" czy też „inne wydatki związane z aktywizacją społeczno-zawodową"?

  Odpowiedź

  W przypadku pierwszego przykładu, przyporządkowanie wydatków: związanych z realizacją zadania polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu w celu określenia indywidualnej ścieżki reintegracji do kategorii kosztu:  inne koszty związane z aktywizacją społeczno-zawodową jest prawidłowe. W drugim przypadku dotyczącym: zwrotu kosztów dojazdu uczestnikowi projektu w ramach udziału w szkoleniach zawodowych, oba rozwiązania mogą być prawidłowe w zależności od przyjętej konstrukcji budżetu. Czyli można je przyporządkować do kategorii kosztów: koszty związane z realizacją kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy lub do kategorii: inne koszty związane z aktywizacją społeczno-zawodową. Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja należy do podmiotu przygotowującego wniosek, a projekt na etapie oceny merytorycznej będzie oceniany przez Komisję Oceny Projektów m. in. pod względem spełnienia 2 kryteriów odnoszących się do budżetu projektu, tj.:
  • Kwalifikowalność wydatków projektu (kryterium szczegółowe uniwersalne bezwzględne).
  • Poprawność sporządzenia budżetu projektu (kryterium merytoryczne punktowane).
  W związku z powyższym ostateczna ocena dot. prawidłowości sporządzenia budżetu należy do ekspertów oceniających projekty na etapie oceny merytorycznej  

  Pytanie

  1. Czy możliwe do realizacji połączenie 2 typów działań w ramach projektu:
   1. Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym (...)
  i
  1. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS (...)?
   

  Odpowiedź

  Regulamin konkursu nie zawiera ograniczeń odnośnie łączenia wymienionych przez Panią typów projektów. Wnioskodawca sam określa i uzasadnia zakres rzeczowy swojego projektu, odpowiednio uzasadniając go we wniosku o dofinansowanie – zarówno w odniesieniu do sytuacji regionalnej (Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu), jak i do konkretnej grupy docelowej (ścieżka reintegracji, o której mowa w Regulaminie konkursu, pkt 12, poz. 6 oraz w jednym z kryteriów merytorycznych bezwzględnych). W opinii Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) nie ma przeciwwskazań, aby część grupy docelowej uzyskała wsparcie z zakresu pierwszego typu projektu, tj.  kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, a pozostała część dostała wsparcie w ramach drugiego typu, tj. usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS. Natomiast wątpliwości wzbudza objęcie wsparciem tych samych osób najpierw usługami z typu pierwszego, a później – drugiego. Wsparcie udzielone osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach typu pierwszego, powinno doprowadzić do poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W związku z powyższym, proszę zastanowić się nad zasadnością umieszczenia następnie tych samych osób w Centrum Integracji Społecznej (CIS), czy w Klubie Integracji Społecznej. Należy też wziąć pod uwagę, iż zasady tworzenia CIS określa ustawa o zatrudnieniu socjalnym, której przepisy stosuje się do osób podlegających wykluczeniu społecznemu, znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

  Pytanie

  W odniesieniu do punktu 12.7 regulaminu – Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Czy pierwszym elementem może być diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb sporządzona przez zaangażowanych specjalistów – pracownika socjalnego/doradcę zawodowego?

  Odpowiedź

  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, rozdział 3, pkt 29, wyróżnia się 4 rodzaje usług aktywnej integracji. Są to usługi o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Jednocześnie wsparcie grupy docelowej powinno wynikać z diagnozy sytuacji problemowej i potrzeb – zarówno w odniesieniu do sytuacji regionalnej (Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu), jak i do potrzeb tej konkretnej, wybranej grupy docelowej (ścieżka reintegracji, o której mowa w Regulaminie konkursu,  pkt 12, poz. 6 oraz w jednym z kryteriów merytorycznych bezwzględnych). Rodzaj i kolejność zaplanowanych usług powinien wynikać z ustalonej ścieżki reintegracji. Zatem przytoczony przez Panią zapis Regulaminu konkursu (wynikający również z ww. Wytycznych) dotyczy kolejności planowania ww. rodzajów usług – tak, aby usługi o charakterze zawodowym nie występowały w ścieżce reintegracji jako pierwsze. Ważne jest, aby kolejność udzielanych usług składała się na logiczną całość i była dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. Ścieżka reintegracji zawiera zatem zaplanowane dla danej osoby/rodziny/środowiska elementy wsparcia, ale samo jej tworzenie nie jest stricte wsparciem, w rozumieniu zacytowanego zapisu Regulaminu konkursu. Niemniej, stworzenie takiej ścieżki/ścieżek powinno zostać przewidziane w projekcie i uwzględnione w zaplanowanych zadaniach. Podsumowując, nie można przyjąć, że najpierw dla danej osoby/rodziny/środowiska zostanie stworzona ścieżka reintegracji, a następnie od razu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, gdyż usługi te muszą być poprzedzone usługami społecznymi i/lub edukacyjnymi i/lub zdrowotnymi. Należy również pamiętać, iż usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną i zawodową.

  Pytanie

  1. W odniesieniu do – W przypadku wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów OPS wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają  z pomocy społecznej lub bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy, jeżeli wnioskodawcą będzie podmiot ekonomii społecznej prowadzący CIS – to uczestnikami mogą być osoby z profilu I lub II spełniającą dodatkową przesłankę wykluczenia społecznego?
  Przytoczony zapis Regulaminu konkursu dotyczy projektów Ośrodków Pomocy Społecznej, a w przypadkach, o których mowa w przypisie dolnym nr 15 w Regulaminie konkursu – również Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Z przedstawionych przez Panią informacji wynika, że CIS prowadzony jest przez podmiot ekonomii społecznej (a zatem nie przez OPS czy PCPR). W związku z powyższym bardzo proszę o analizę czy zacytowany zapis z Regulaminu konkursu dotyczy Pani projektu lub o podanie większej liczby informacji. Jednocześnie proszę o zwrócenie uwagi na wymogi określone w pkt 12 Regulaminu konkursu, który dotyczy wszystkich Wnioskodawców: W celu zapewnienia demarkacji pomiędzy Osią priorytetową VII a działaniem 8.2 w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, projekty w ramach działania 8.2 kierowane są do tych osób z ww. grupy, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym osób dla których ustalono III profil pomocy. Osoby dla których ustalono I lub II profil pomocy mogą być wspierane jeśli spełniają minimum jedną przesłankę zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego (w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej bezrobocie nie może być jedynym powodem udzielania pomocy społecznej), przy czym mogą one skorzystać jedynie z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. Usługi  reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną i zawodową. W związku z tym, w przypadku skierowania usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych przez CIS do osób bezrobotnych, muszą to być wyłącznie osoby z tej grupy dla których ustalono III profil pomocy.

  Pytanie

  Czy świadczenie integracyjne wypłacane uczestnikowi CIS ma być wypłacane ze środków Funduszu Pracy (będąc jednocześnie wkładem własnym pochodzącym z innych źródeł publicznych) czy może być finansowane z dotacji, lub częściowo?

  Odpowiedź

  Świadczenie integracyjne, czyli świadczenie pieniężne wypłacane uczestnikowi CIS w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, jednak może stanowić wkład własny do projektu. Zatem we wniosku o dofinansowanie powinien on zostać wykazany jako wkład własny ze środków prywatnych

  Pytanie

  Czy szkolenie zawodowe, które przewidujemy w ramach reintegracji zawodowej dla uczestników CIS, które zostanie potwierdzone certyfikatem nabycia kwalifikacji zawodowych jest usługą aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym czy zawodowym?

  Odpowiedź

  Definicje usług aktywnej integracji (w tym usług o charakterze zawodowym i edukacyjnym) znajdują się w rozdziale 3, pkt 29 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa… Wydaje się, że główną cechą różnicującą ww. usługi jest cel podejmowanych działań – w przypadku usług zawodowych jest to pomoc w zdobyciu zatrudnienia, a w przypadku usług edukacyjnych – podniesienie poziomu wykształcenia/dostosowanie go do potrzeb rynku pracy. Sam fakt uzyskania kwalifikacji nie różnicuje ww. dwóch rodzajów usług. W zależności od założeń projektu oraz celów i działań wynikających ze ścieżki reintegracji, Wnioskodawca musi samodzielnie zdecydować (i uzasadnić) czy zaplanowane przez niego usługi mają bardziej charakter (cel) edukacyjny czy zawodowy. Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest jednym z kryteriów merytorycznych, którego spełnienie będzie mogła ocenić dopiero Komisja Oceny Projektów na podstawie całościowej analizy zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

  Pytanie

  W ramach działania stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej – czy obligatoryjnie wymaga się realizacji usług o charakterze edukacyjnym, zawodowym, społecznym i zdrowotnym – czy to zależy od wnioskodawcy i zdiagnozowanej potrzeby? 

  Odpowiedź

  Jeśli pytanie dotyczy usług reintegracji społecznej i zawodowej w ramach CIS, to realizowane wsparcie powinno przede wszystkim odpowiadać na zidentyfikowane problemy i potrzeby (zarówno te wynikające z analizy regionu, jak i te dotyczące wybranej grupy docelowej), a także być zgodne z regulacjami prawnymi, na podstawie których funkcjonuje realizujący je podmiot (przede wszystkim ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym). Zwraca się uwagę, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu usługi  reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną i zawodową. Natomiast ustawa o zatrudnieniu socjalnym mówi o tym, że: Centrum integracji społecznej, zwane dalej „Centrum”, realizuje reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi: 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu; 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych; 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą; 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.    

  Pytanie

  Mam pytanie dotyczące naboru RPOP.08.02.00-IZ.00-16-001/17, a konkretnie sposobu klasyfikacji kategorii kosztów w harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdyż Instrukcja wypełniania wniosku nie zawiera na ten temat informacji.
  1. Czy przypisanie wydatkom związanym z realizacją zadania polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu w celu określenia indywidualnej ścieżki reintegracji kategorii kosztu „inne wydatki związane z aktywizacją społeczno-zawodową" będzie prawidłowe?
  2. Czy przypisanie wydatkowi związanemu ze zwrotem kosztów dojazdu uczestnikowi projektu w ramach ich udziału szkoleniach zawodowych powinnam przypisać kategorię kosztu „koszty związane z realizacją kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy" czy też „inne wydatki związane z aktywizacją społeczno-zawodową"?

  Odpowiedź

  W przypadku pierwszego przykładu, przyporządkowanie wydatków: związanych z realizacją zadania polegającego na diagnozie potrzeb uczestników projektu w celu określenia indywidualnej ścieżki reintegracji do kategorii kosztu:  inne koszty związane z aktywizacją społeczno-zawodową jest prawidłowe. W drugim przypadku dotyczącym: zwrotu kosztów dojazdu uczestnikowi projektu w ramach udziału w szkoleniach zawodowych, oba rozwiązania mogą być prawidłowe w zależności od przyjętej konstrukcji budżetu. Czyli można je przyporządkować do kategorii kosztów: koszty związane z realizacją kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy lub do kategorii: inne koszty związane z aktywizacją społeczno-zawodową. Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja należy do podmiotu przygotowującego wniosek, a projekt na etapie oceny merytorycznej będzie oceniany przez Komisję Oceny Projektów m. in. pod względem spełnienia 2 kryteriów odnoszących się do budżetu projektu, tj.:
  • Kwalifikowalność wydatków projektu (kryterium szczegółowe uniwersalne bezwzględne).
  • Poprawność sporządzenia budżetu projektu (kryterium merytoryczne punktowane).
  W związku z powyższym ostateczna ocena dot. prawidłowości sporządzenia budżetu należy do ekspertów oceniających projekty na etapie oceny merytorycznej.
   
 • Działanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

  Pytanie

  We wcześniejszych dokumentach (przeglądanych w 2016 roku) opisujących planowane zakresy działań w ramach poddziałania 10.1.1 znalazłam informacje, że typy projektów mają dotyczyć opieki paliatywnej i geriatrycznej w zakresie infrastruktury. W aktualnie ogłoszonym naborze takiej informacji nie ma. Czy planowane są kolejne nabory dla tego poddziałania ale w zakresie medycyny paliatywnej? Czy może zmieniły się plany i medycyna paliatywna nie zostanie w ogóle nigdzie ujęta? Jeżeli zaszły takie zmiany to uprzejmie proszę o uzasadnienie takich kroków (co wpłynęło na zmiany).

  Odpowiedź

  Aktualny konkurs do poddziałania 10.1.1 RPO WO 2014-2020 przewiduje wsparcie m.in. dla projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że dany projekt wpisuje się w jedną z map potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego wskazaną w Regulaminie konkursu (tj. w zakresie onkologii, kardiologii lub leczenia szpitalnego), a Wnioskodawca wpisuje się w typ beneficjenta wymieniony w Regulaminie konkursu.

  W kwestii uzasadnienia ogłoszenia konkursu na zakres trzech map potrzeb zdrowotnych proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

  1. Do dnia ogłoszenia konkursu do poddziałania 10.1.1 Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 zatwierdził kryteria merytoryczne oceny projektów na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a, które opierały się na mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii, kardiologii oraz leczenia szpitalnego.
  2. Rekomendacje w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób nie zostały jeszcze uchwalone przez Komitet Sterujący, dlatego Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 nie ma możliwości zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla tych map.
  3. W związku z tym, ogłoszony nabór nie objął ww. map potrzeb zdrowotnych, na podstawie których podmioty niebędące szpitalami mogą realizować inwestycje w ramach typu projektu nr 2 – inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami.
  4. Ponadto należy zauważyć, że na I nabór wniosków do poddziałania 10.1.1 RPO WO 2014-2020 nie została przeznaczona cała alokacja przewidziana na to poddziałanie.
  5. Jednocześnie zachęcam do regularnego monitorowania aktualizacji harmonogramu naborów wniosków RPO WO 2014-2020, który dostępny jest na stronie: rpo.opolskie.pl w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

  Dodatkowo informuję, że wśród opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia map potrzeb zdrowotnych w zakresie 30 grup chorób dla województwa opolskiego znajduje się mapa w zakresie chorób układu nerwowego (neurologicznych wieku podeszłego), która obejmuje m.in. opiekę długoterminową i paliatywno-hospicyjną. Z omawianą mapą można zapoznać się pod tym adresem.