Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-12-10

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 ogłasza konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego


5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr  2345/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

28 czerwca 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego  RPO WO 2014-2020. 11 projektów otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach danego typu projektów). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1  Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 19.10.2015r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2016r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny merytorycznej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena merytoryczna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 28 czerwca 2016r.


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Nawiązując do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1  Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 19.10.2015r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 1 marca 2016r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej złożonych projektów.

W związku z powyższym, ocena formalna zostaje przedłużona.

Nowy termin zakończenia oceny został wyznaczony do dnia 28 kwietnia 2016r.


WYNIKI NABORU

W dniach 19 listopada -10 grudnia 2015 r. do IP RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 31 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 2014-2020. 29.01.2016 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 28 wniosków o dofinansowanie projektów przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej.


 

Komunikat o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020:

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 19.10.2015 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IP RPO WO 2014-2020) informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. poddziałania, w zakresie wydłużenia terminu naboru do dnia 10.12.2015 r., a tym samym zmiany terminu naboru z 19.11.2015 r. – 26.11.2015 r. na 19.11.2015 r. – 10.12.2015 r. Decyzja IP RPO WO 2014-2020 wynika z faktu, iż jest to pierwszy nabór w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020, a typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 9.2.1 nie były dotąd wdrażane w województwie opolskim. W związku z licznymi pytaniami ze strony Wnioskodawców IP RPO WO 2014-2020 postanawia wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Wnioskodawców i wydłużyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020, w celu umożliwienia potencjalnym Wnioskodawcom lepszego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, z datą obowiązywania od dnia 19.11.2015 r.


Komunikat dotyczący ograniczenia technicznego w sekcji V (HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY) – w zakresie wydatków rozliczanych ryczałtowo (projekt do 100 tys. EUR) wniosku o dofinansowanie RPO WO 2014-2020.

W związku z ograniczeniem technicznym w sekcji V pkt 5.2 w zakresie kwot ryczałtowych, proponuje się przyjąć następujący sposób postępowania:

Z uwagi na brak funkcjonalności w generatorze, która pozwoliłaby wpisać w oddzielnych wierszach poszczególne wskaźniki dla wydatków rozliczanych ryczałtowo (aktualnie istnieje możliwość wpisania tylko jednej wartości wskaźnika niezależnie od ilości wpisanych wskaźników), zaleca się, aby:

- w pkt 5.2 Kwota ryczałtowa w polu „Nazwa wskaźnika” wskazać, iż nazwy i wartości wskaźników zostały opisane w odpowiednich zadaniach w pkt 5.1,

- w pkt 5.1 Zakres rzeczowy w danym zadaniu w polu „Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas realizacji / podmiot działania” obok opisu zgodnego z instrukcją należy dopisać właściwe wskaźniki wraz z przyporządkowanymi wartościami.

Powyższe należy traktować jako rozwiązanie czasowe, do momentu wprowadzenia usprawnień technicznych, pozwalających na odpowiednie uzupełnienie danych we wniosku o dofinansowanie. W sytuacji rozwiązania ww. problemu niezwłocznie w formie komunikatu zostanie przedstawiona odpowiednia informacja na stronie Programu.


Informacja tabelaryczna nt. projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.


Zestawienie podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego


Ostateczne zestawienie podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego (nabór konkursowy nr RPOP.09.02.01-IP.02-16-001/15).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2016-04-30

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd  Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

a) w formie dokumentu elektronicznego (wypełniony     w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.pw.opolskie.pl)

b) w formie papierowej.

Informacje dotyczące składania i przygotowania projektu  konkursowego znajdują się w Instrukcji przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1) Podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej . Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym  poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu opiekunów praktyk zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu,

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe/ szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,

c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

2) Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość).

3) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (SZOOP RPO WO) projekty będą dofinansowane w 90%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego wynosi 26 684 280,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) 25 201 820,00 zł.

Kwota środków odwoławczych przeznaczonych na dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego wynosi 2 668 428,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 520 182,00 zł.

Niezbędne dokumenty

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Na posiedzeniu w dniu 05 lipca 2016r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 1242/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 października 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach RPO WO 2014-2020 oraz przyjęcia Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, poprzez dodanie załącznika nr 11 – Wzór decyzji o dofinansowanie projektu.


 


Szanowni Państwo,

Na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję w sprawie zmiany Uchwały nr 1241/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 października 2015r. w sprawie przyjęcia wzorów umów - o dofinansowanie projektu oraz o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe załączniki

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS)

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14,

tel. 7744 16 754, fax: 77 44 16 599

e-mail: punktefs@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl, strona internetowa:

www.pokl.opolskie.pl – zakładka RPO WO 2014-2020;

Linki

www.pokl.opolskie.pl – zakładka RPO WO  2014-2020 www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zamieszczono w dniu: 2015-10-19