Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-09-11
 

WYNIKI NABORU

Informujemy, że 20 października 2015r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1263/2015 zatwierdził wynik oceny projektu pn. „Opolskie mobilne!-usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”, złożonego w trybie pozakonkursowym do działania  6.2 Nowoczesny transport kolejowy.

Zestawienie tabelaryczne dot. projektu wybranego do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym  znajduje się tutaj.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektu w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020.

Skład komisji


IZ RPO WO 2014-2020 informuje, że 13 października 2015 r. pozytywnie zakończono kolejny etap oceny, tj. ocenę merytoryczną projektu pn. „Opolskie mobilne!-usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”, złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Informacja tabelaryczna nt. projektu pozytywnie ocenionego podczas oceny merytorycznej w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektów dla działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy.


Informujemy, że 11 września 2015 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy w ramach RPO WO 2014-2020 wpłynął wniosek Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Opolskie mobilne!-usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”.

9 października 2015 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych ww. wniosku o dofinansowanie projektu. Informujemy, że projekt spełnił wymogi formalne i został zakwalifikowany do oceny formalnej.

12 października 2015 r. zakończono kolejny etap oceny, tj. projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

Informacja tabelaryczna nt. projektu pozytywnie ocenionego podczas oceny formalnej, tj. przekazanego do oceny merytorycznej w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektów dla działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: