Tryb pozakonkursowy może zostać zastosowany tylko jeśli jest zgodny z Umową Partnerstwa oraz jeśli spełnione zostaną dwa warunki  (określone w art. 38 ust. 2 i 3 Ustawy wdrożeniowej):

– wnioskodawcą danego projektu, ze względu na jego charakter lub cel, może być wyłącznie podmiot jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu;

– dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, lub obszaru objętego realizacją ZIT lub dotyczy realizacji zadań publicznych.

Wybór projektów pozakonkursowych może następować pod warunkiem wskazania danego projektu w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR oraz EFS. Nie jest możliwa realizacja projektów w trybie pozakonkursowym
w sytuacji, gdy w SZOOP w danym obszarze wsparcia programu operacyjnego wskazano jako jedyny konkursowy tryb realizacji projektów.

Archiwum

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 07.12.2020 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 19.10.2020 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 25.05.2020 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 16.04.2020 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 09.12.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 06.12.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 23.09.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 02.09.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 29.08.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 27.05.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 3.12.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 16.07.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 9.04.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 18.12.2017 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 14.12.2017 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 23.10.2017 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 29.08.2017 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 5.12.2016 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 6.10.2016 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 4.10.2016 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 4.08.2016 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 4.04.2016 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 22.03.2016 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 19.01.2016 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 20.10.2015 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na 05.10.2015 r.