Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-12-18

Instytucją przeprowadzającą postępowanie konkurencyjne jest Zarząd Województwa Opolskiego pełniący funkcję IZ, której zadania wykonuje:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Programowania Funduszy Europejskich

Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego), 45-075 Opole

W ramach niniejszego postępowania zostanie przeprowadzonych pięć naborów, każdy dla innego subregionu:

1) FEOP.06.07-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska,

2) FEOP.06.07-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego,

3) FEOP.06.07-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,

4) FEOP.06.07-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego,

5) FEOP.06.07-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego.


KOMUNIKATY

[16.04.2024 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia etapu oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, priorytetu 6 Fundusze europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027 w ramach naborów nr FEOP.06.07-IZ.00-001/23, FEOP.06.07-IZ.00-002/23, FEOP.06.07-IZ.00-003/23, FEOP.06.07-IZ.00-004/23, FEOP.06.07-IZ.00-005/23. 

Etap oceny merytorycznej wydłużono do 30 czerwca 2024 r.


[26.03.2024 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027), Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021-2027 informuje o zmianie regulaminu wyboru projektów dla ww. działania.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zmian oraz ich uzasadnienie znajdują się w Wykazie zmian.

Data obowiązywania od 25.03.2024 r.


[07.03.2024 r.]

29 lutego 2024 r. zakończona została ocena formalna w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027).

Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie projektu, spośród których:

- 12 oceniono pozytywnie,

- 2 oceniono negatywnie.

Całkowita wartość projektów, które zostały przekazane do oceny merytorycznej wynosi 9 788 106,50 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 9 274 181,10 PLN, w tym:

- 8 318 900,27 PLN środki EFS+,

- 955 280,83 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania konkurencyjnego wynosi:

- 10 058 822 PLN, w tym:

- 9 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 1 058 822 PLN środki BP.

W ramach naboru FEOP.06.07-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska spośród 6 projektów:

- 4 oceniono pozytywnie,

- 2 oceniono negatywnie.

Wartość ogółem 4 pozytywnie ocenionych projektów dla ww. naboru wynosi 3 566 737,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 3 387 233,25 PLN, w tym:

- 3 031 723,95 PLN środki EFS+,

- 355 509,30 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska wynosi:

- 2 987 470 PLN, w tym:

- 2 673 000 PLN środki EFS+,

- 314 470 PLN środki BP.

W ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego nie złożono wniosku  o dofinansowanie projektu.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego wynosi:

- 1 536 764 PLN, w tym:

- 1 375 000 PLN środki EFS+,

- 161 764 PLN środki BP.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego został oceniony pozytywnie.

Jego wartość wynosi 1 029 900 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 978 405 PLN, w tym:

- 875 415 PLN środki EFS+,

- 102 990 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego wynosi:

- 1 589 294 PLN, w tym:

- 1 422 000 PLN środki EFS+,

- 167 294 PLN środki BP.

W ramach naboru FEOP.06.07-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego każdy z 5 projektów został oceniony pozytywnie.

Wartość ogółem 5 pozytywnie ocenionych projektów dla ww. naboru wynosi 3 203 941,50 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 3 038 361,25 PLN, w tym:

- 2 722 362,52 PLN środki EFS+,

- 315 998,73 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego wynosi:

- 2 257 647 PLN, w tym:

- 2 020 000 PLN środki EFS+,

- 237 647 PLN środki BP.

W ramach naboru FEOP.06.07-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego każdy z 2 projektów został oceniony pozytywnie.

Wartość ogółem 2 pozytywnie ocenionych projektów dla ww. naboru wynosi 1 987 528,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 1 870 181,60 PLN, w tym:

- 1 689 398,80 PLN środki EFS+,

- 180 782,80 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego wynosi:

- 1 687 647,00 PLN, w tym:

- 1 510 000,00 PLN środki EFS+,

- 177 647,00 PLN środki BP.

Lista zawierająca informacje o projektach, które zostały przekazane do oceny merytorycznej w ramach postępowania konkurencyjnego do działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej (nabory w terminie: 07-18.12.2023 r.).


[07.02.2024 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia etapu oceny formalnej projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, priorytetu 6 Fundusze europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027 w ramach naborów nr FEOP.06.07-IZ.00-001/23, FEOP.06.07-IZ.00-002/23, FEOP.06.07-IZ.00-003/23, FEOP.06.07-IZ.00-004/23, FEOP.06.07-IZ.00-005/23. 

Etap oceny formalnej wydłużono do 29 lutego 2024 r.


[27.12.2023 r.]

Zakończyliśmy nabory w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027).

Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęło łącznie 14 wniosków o dofinansowanie projektu.

Wartość ogółem przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 10 631 719,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 10 075 612,97 PLN, w tym:

- 9 035 970,89 PLN środki EFS+,

- 1 039 642,08 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania konkurencyjnego wynosi:

- 10 058 822 PLN, w tym:

- 9 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 1 058 822 PLN środki BP.

Wartość ogółem przyjętych 6 wniosków o dofinansowanie projektu dla naboru FEOP.06.07-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska wynosi 4 410 349,50 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 4 188 665,12 PLN, w tym:

- 3 748 794,57 PLN środki EFS+,

- 439 870,55 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska wynosi:

- 2 987 470 PLN, w tym:

- 2 673 000 PLN środki EFS+,

- 314 470 PLN środki BP.

W ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego wynosi:

- 1 536 764 PLN, w tym:

- 1 375 000 PLN środki EFS+,

- 161 764 PLN środki BP.

Wartość przyjętego 1 wniosku o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego wynosi 1 029 900 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 978 405 PLN, w tym:

- 875 415 PLN środki EFS+,

- 102 990 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego wynosi:

- 1 589 294 PLN, w tym:

- 1 422 000 PLN środki EFS+,

- 167 294 PLN środki BP.

Wartość ogółem przyjętych 5 wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego wynosi 3 203 941,50 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 3 038 361,25 PLN, w tym:

- 2 722 362,52 PLN środki EFS+,

- 315 998,73 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego wynosi:

- 2 257 647 PLN, w tym:

- 2 020 000 PLN środki EFS+,

- 237 647 PLN środki BP.

Wartość ogółem przyjętych 2 wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego wynosi 1 987 528,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 1 870 181,60 PLN, w tym:

- 1 689 398,80 PLN środki EFS+,

- 180 782,80 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.06.07-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego wynosi:

- 1 687 647,00 PLN, w tym:

- 1 510 000,00 PLN środki EFS+,

- 177 647,00 PLN środki BP.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naborów zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Lista zawierająca informacje o projektach złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego do działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (nabory w terminie: 07-18.12.2023 r.)


[24.11.2023 r.]

Szanowni Państwo,

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), w perspektywie finansowej 2021-2027 do limitu cross-financingu w projektach EFS+ należy wliczyć sumę kosztów bezpośrednich zaliczonych do tego limitu, powiększoną o naliczone od nich, zgodnie z obowiązującą stawką ryczałtową koszty pośrednie. Innymi słowy oznacza to, że w sytuacji ponoszenia przez beneficjenta wydatków w ramach cross-financingu, od każdego wydatku bezpośrednio wliczanego do tego limitu naliczane są koszty pośrednie wg stawki ryczałtowej przyjętej w projekcie. Przykładowo, w przypadku gdy w ramach projektu:

- koszty zakupu nieruchomości zaliczane jako cross-financing wynoszą np. 100 000,00 zł,

- koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 25% kosztów bezpośrednich,

całkowita kwota stanowiąca limit cross-financingu w tym projekcie wynosi 125 000,00 zł (100 000,00 zł + 25% z 100 000,00 zł).

Limit cross-financingu wyliczony w wyżej wskazany sposób nie może przekroczyć dopuszczalnego procentowego poziomu określonego w punkcie 18 danego regulaminu wyboru projektów.

Ze względu na ograniczenia techniczne Lokalnego Systemu Informatycznego FEO 2021-2027 w generatorze wniosków do limitu cross-financingu zaliczana jest wartość danego wydatku bez naliczenia dla niego odpowiedniego poziomu kosztów pośrednich. Oznacza to, że w państwa projektach rzeczywista wartość wydatków wchodzących w limit cross-financingu będzie wyższa niż wartość wyliczana przez generator wniosków w sekcji 5 Harmonogram rzeczowo-finansowy w punkcie 5.5 Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom.

W związku z powyższym  prosimy o wpisywanie w punkcie 5.7 Informacje dodatkowe, w polu Uzasadnienie kosztów, wyliczonych przez Państwa kwot limitu cross-financingu zgodnie z wyżej przedstawionym stanowiskiem Komisji Europejskiej i MFiPR, tj. kwotę stanowiącą sumę kosztów bezpośrednich zaliczonych do tego limitu, powiększoną o naliczone od nich koszty pośrednie według stawki obowiązującej w projekcie.

Nieujęcie w limicie cross-financingu odpowiedniego poziomu kosztów pośrednich będzie również mogło zostać skorygowane przez Państwa na etapie negocjacji. Błąd w ww. zakresie nie będzie stanowił podstawy do obniżenia  oceny projektu w trakcie jego weryfikacji.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwają prace nad polepszeniem funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego FEO 2021-2027 w zakresie wyliczania limitu cross-financingu zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i MFiPR.


[07.11.2023 r.]

Zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, projekt, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Oznacza to, że w powyższych projektach:

- koszty pośrednie projektu są obowiązkowe i rozliczane wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych wskazanych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027:

- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 830 tys. PLN włącznie,

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich przekraczającej 4 550 tys. PLN.

- pozostałe koszty, czyli koszty bezpośrednie rozliczane są wyłącznie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, nie ma możliwości rozliczenia kosztów bezpośrednich na podstawie kwot ryczałtowych.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez Komisję Europejską aktualny na dzień ogłoszenia naboru. Kurs euro obowiązujący w miesiącu listopadzie 2023 r. z dnia 30 października 2023 r. wynosi 4,4565 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin zakończenia oceny projektów to czerwiec 2024 r.

Miejsce składania wniosków

IZ przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

IZ przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony w terminie 07-18.12.2023 r.

Zadaniem systemu LSI 2021-2027 jest umożliwienie wnioskodawcom tworzenia wniosków o dofinansowanie projektu, a IZ elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu ich złożenia przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.

Elementem systemu LSI 2021-2027 jest Panel Wnioskodawcy. Jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców, dostępna wyłącznie on-line. Panel Wnioskodawcy jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach FEO 2021-2027. Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest bez pisma przewodniego.

Uwaga!

Wniosek o dofinansowanie projektu musi być podpisany elektronicznie zgodnie z Instrukcją obsługi Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027, która stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. System umożliwia podłączenie podpisanego elektronicznie gotowego projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu musi być podpisany przez wszystkie osoby wskazane w  statucie jednostki/akcie powołującym jednostkę lub innym dokumencie oraz przez osoby upoważnione do podejmowania zobowiązań finansowych (w przypadku jednostek działających na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Podpisany elektronicznie dokument, należy dołączyć do projektu.

Adres strony internetowej Panelu Wnioskodawcy: https://pw2021.opolskie.pl

LSI 2021-2027 w zakresie EFS+ nie przewiduje możliwości złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 4 do regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do składania wniosków w ramach postępowania konkurencyjnego działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, priorytetu 6 Fundusze europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027:

Typ beneficjenta

Ogólny:

 1. Administracja publiczna,
 2. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 3. Służby publiczne.

Szczegółowy:

 1. Centra aktywności lokalnej,
 2. Instytucje integracji i pomocy społecznej,
 3. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 4. Kościoły i związki wyznaniowe,
 5. Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Podmioty ekonomii społecznej.

Uwaga!

Podmiot składający wniosek musi spełnić co najmniej jedną z poniższych przesłanek:

- działać na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze pomocy i integracji społecznej,

- prowadzić działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w ww. zakresie,

- posiadać w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie,

- posiadać sprawozdanie finansowe, sporządzone na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazujące, iż przeważający przychód został uzyskany z prowadzenia działalności w ww. zakresie.

Każdy partner podobnie jak wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach działania 6.7, zgodnie z powyższym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem postępowania konkurencyjnego są typy projektów określone dla działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, priorytetu 6 Fundusze europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027.

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

1) Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze poprzez usługi w ramach działań profilaktycznych, takie jak:

a) asystentura rodzinna,

b) rodziny wspierające,

c) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno-obywatelskie,

d) terapia i mediacja,

e) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

f) organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi.

2) Wsparcie preadopcyjne (np. diagnostyczne, szkoleniowe, doradcze) i postadopcyjne (np. diagnostyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne psychologiczne).

3) Wsparcie pieczy zastępczej, w tym wsparcie procesu deinstytucjonalizacji, poprzez m.in.:

a) tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego do 8 osób,

b) usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej skierowane do osób będących w pieczy zastępczej,

c) usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym skierowane do osób będących w pieczy zastępczej w wieku powyżej 15 roku życia, w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy,

d) kształcenie kandydatów na osoby prowadzące rodziny zastępcze, kandydatów na osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz doskonalenie dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego i osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,

e) działania edukacyjno-informacyjne w zakresie propagowania idei pieczy zastępczej oraz promowania idei rodzicielstwa zastępczego (jako element wsparcia).

4) Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą, w tym poprzez:

a) wsparcie opiekunów/ asystentów usamodzielniania,

b) budowanie kręgów wsparcia,

c) metodę „usamodzielniania na próbę” (polegającą na wsparciu osoby w doświadczaniu samodzielnego życia poza pieczą zastępczą, z możliwością powrotu do pieczy, albo w sytuacji kryzysu albo żeby w bardziej dojrzały sposób budować plan na usamodzielnienie, może obejmować m.in. dofinansowanie najmu mieszkania, wsparcie związane z poszukiwaniem pracy, wsparcie opiekunów/asystentów usamodzielnienia).

5) Usługi dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, przebywających w rodzinach oraz w różnego rodzaju instytucjach całodobowych (z zastrzeżeniem braku finansowania dla samych placówek świadczących opiekę instytucjonalną).

6) Usługi interwencji kryzysowej oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie obejmujące m.in.:

a) tworzenie i rozwój ośrodków interwencji kryzysowej i punktów interwencji kryzysowej,

b) zapewnienie dostępu do usług dla osób w sytuacjach kryzysowych (w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne, konsultacje z terapeutą, psychoterapia, grupy wsparcia, konsultacje prawne, telefony zaufania, mieszkania interwencyjne).

7) Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym grupy wsparcia, wsparcie rówieśnicze.

8) Działania na rzecz zapewnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze jako instrument kierowany głównie do dzieci oraz ich rodzin i opiekunów w celu wzmacniania więzi, realizowany jedynie jako element projektu dotyczącego włączenia społecznego:

a) animacja kulturalna w środowisku lokalnym (np.: tematyczne pikniki integracyjne, warsztaty hobbystyczne),

b) udział w formach proponowanych przez instytucje i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym z zakresu aktywizacji społeczno-kulturalnej tj. w świetlicach, domach kultury, bibliotekach, stowarzyszeniach oraz innych inicjatywach lokalnych,

c) uczestnictwo w formach proponowanych przez instytucje kultury, rekreacji i innych form spędzania czasu wolnego w regionie,

d) alternatywne formy spędzania czasu wolnego (np.: zespoły pieśni, tańca, kluby sportowe, wolontariat).

9) Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług społecznych.

10) Budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

11) Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu poprzez wzmacnianie świadomości w zakresie konieczności oszczędnego korzystania z energii.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oznacza procent wydatków kwalifikowalnych projektu, który może zostać objęty finansowaniem UE lub współfinansowaniem krajowym ze środków BP. Dla postępowania konkurencyjnego w ramach działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej wynosi:

- 95%, w tym maksymalny udział BP wynosi 10%.

Zastrzega się, iż umowa o dofinansowanie projektu lub decyzja o dofinansowaniu może zawierać odstępstwa w tym zakresie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w postępowaniu konkurencyjnym dla Działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej wynosi łącznie:

- 10 058 822 PLN, w tym:

- 9 000 000 PLN środki EFS+,

- 1 058 822 PLN środki BP,

w tym dla naboru numer:

 • FEOP.06.07-IZ.00-001/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska:

- 2 987 470 PLN, w tym:

- 2 673 000 PLN środki EFS+,

- 314 470 PLN środki BP.

 • FEOP.06.07-IZ.00-002/23 dla Subregionu Brzeskiego:

- 1 536 764 PLN, w tym:

- 1 375 000 PLN środki EFS+,

- 161 764 PLN środki BP.

 • FEOP.06.07-IZ.00-003/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego:

- 1 589 294 PLN, w tym:

- 1 422 000 PLN środki EFS+,

- 167 294 PLN środki BP.

 • FEOP.06.07-IZ.00-004/23 dla Subregionu Południowego:

- 2 257 647 PLN, w tym:

- 2 020 000 PLN środki EFS+,

- 237 647 PLN środki BP.

 • FEOP.06.07-IZ.00-005/23 dla Subregionu Północnego:

- 1 687 647 PLN, w tym:

- 1 510 000 PLN środki EFS+,

 - 177 647 PLN środki BP.

Podział województwa opolskiego na ww. subregiony przedstawia mapa wskazana w  Innych dokumentach obowiązujących w naborze, punkcie 12 pn. Podział województwa opolskiego na subregiony.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów dotyczący projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, priorytetu 6 Fundusze europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027 [wersja aktualna]

Regulamin wyboru projektów dotyczący projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, priorytetu 6 Fundusze europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027 [wersja archiwalna]

Załączniki 

 1. Procedura oceny projektów w postępowaniu konkurencyjnym (zakres EFS +).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (zakres EFS+).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFS+).
 4. Instrukcja obsługi Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027.
 5. Kryteria wyboru projektów dla działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (karta działania 6.7).
Inne dokumenty obowiązujące w naborze

1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS+ programu regionalnego FEO 2021-2027 dotyczący postępowania konkurencyjnego z 25 marca 2024 r. [wersja aktualna]

 1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS+ programu regionalnego FEO 2021-2027 dotyczący postępowania konkurencyjnego z 3 kwietnia 2023 r. [wersja archiwalna]
 2. Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 z 15 marca 2023 r.
 3. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022
 4. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022
 5. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022

Załącznik nr 1 - Standard Minimum

Załącznik nr 2 - Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027

Załącznik nr 3 - Procedury służące do włączania zapisów KPON

 1. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z 19 kwietnia 2023
 2. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.

Załącznik 1 Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS+ oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych w CST2021

Załącznik 2 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+

Załącznik 3 Wiarygodne szacunki w monitorowaniu wskaźników wspólnych EFS+

 1. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 z 25 stycznia 2023
 2. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022
 3. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji z maja 2023 r.
 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 10247/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. pn.: Zapobieganie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
 5. Podział województwa opolskiego na subregiony.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach postępowania konkurencyjnego), złożyć pisemny protest do IZ na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich,

Krakowska 38, 45-075 Opole.

Protest może zostać również złożony w formie elektronicznej z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 72 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach postępowania konkurencyjnego nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących postępowania konkurencyjnego IZ udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IZ można składać za pomocą:

- Poczty e-mail: pife.opole@opolskie.pl, pife.nysa@opolskie.pl

- Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 212, 77 54 16 213, 77 54 16 255, 77 54 93 821.

Natomiast w zakładce „często zadawane pytania” na stronie internetowej FEO 2021-2027 zamieszczane są pytania i odpowiedzi na często zadawane pytania do różnych postępowań.

Linki

Zamieszczono w dniu: 2023-11-07