Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-12-14
2024-05-28

Lista ocenionych projektów

27 maja 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 164/2024 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania.
W załączeniu Lista ocenionych projektów z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru

2024-05-23

Zakończenie oceny merytorycznej

21 maja 2024 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny, spośród 28 projektów przekazanych do oceny merytorycznej, 19 projektów zostało skierowanych do rozstrzygnięcia, natomiast 9 projektów otrzymało ocenę negatywną z powodu niespełnienia kryteriów merytorycznych.
W załączeniu Lista ocenionych projektów

2024-04-24

Zmiana Regulaminu wyboru projektów

Dnia 22 kwietnia 2024 r. Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 12219/2024 nastąpiła zmiana Regulaminu wyboru projektów.
Zmiana została dokonana w zakresie załącznika nr 10 do Umowy o dofinansowanie projektu, w celu zapewnienia zgodności zapisów ujętych we wzorze ww. umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów w ramach Działania 1.1 Prace B+R i infrastruktura w MŚP programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, nabór II, z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.
Szczegółowy wykaz zmian wraz z uzasadnieniem dostępny jest poniżej. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia ww. Uchwały, o czym dodatkowo poinformowany indywidualnie zostanie każdy Wnioskodawca.
W załączeniu:
Zmieniony Regulamin – wersja nr 3
Wykaz zmian
Zmieniony Załącznik nr 10 do Umowy

2024-02-26

Zakończenie oceny formalnej

23 lutego 2024 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny, spośród 32 złożonych projektów, 28 projektów zostało zakwalifikowanych do dalszego etapu oceny, 1 Wnioskodawca wycofał swój projekt z dalszych etapów oceny, natomiast 3 projekty otrzymały ocenę negatywną z powodu niespełnienia kryteriów formalnych.
W załączeniu Lista ocenionych projektów

2024-02-09

Wydłużenie oceny formalnej

W związku z dużą ilością wniosków złożonych w ramach naboru 29 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego, na wniosek Zastępcy Dyrektora OCRG, przyjął Uchwałę nr 11502/2024, która przedłuża termin oceny formalnej z 2 lutego 2024 r. do 23 lutego 2024 r. Zmiana ta nie spowoduje zmiany terminu orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia naboru, który został zaplanowany na maj 2024 r. i tym samym nie wymaga zmiany Regulaminu wyboru projektów nr FEOP.01.01-IP.01-002/23.
2023-12-19

Lista złożonych wniosków

14 grudnia br. zakończyliśmy nabór projektów w ramach działania. Przyjęliśmy 32 wnioski o dofinansowanie.
Lista wniosków złożonych w ramach naboru

02.11.2023 Zmiana Regulaminu wyboru projektów W związku z prośbami potencjalnych Wnioskodawców dnia 30 października 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 10822/2023,  która m.in. obniża minimalną kwotę dofinansowania projektu, umożliwiając realizację mniejszych projektów badawczo-rozwojowych.  Dodatkowo, zwiększona została czytelność zapisów dotyczących zasad zwiększania intensywności pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe, zgodnie z przesłanką wynikającą z art. 25 ust. 6 pkt a) Rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. W związku z powyższymi zmianami, w celu zapewnienia równego dostępu do aplikowania, wydłużono termin składania wniosków oraz zaktualizowano orientacyjny termin zakończenia oceny projektów. Nowy, wydłużony termin naboru to: 25 września – 14 grudnia 2023 r. Jednocześnie zmianie ulega termin przeprowadzenia oceny projektów z kwietnia 2024 r. na maj 2024 r. Poniżej dostępne są:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w ramach realizacji zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027- Zarząd Województwa Opolskiego: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2024

Miejsce składania wniosków

IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027. Zadaniem systemu LSI 2021-2027 jest umożliwienie wnioskodawcom tworzenia wniosków o dofinansowanie projektu, a IP elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu ich złożenia przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania. Elementem systemu LSI 2021-2027 jest generator wniosków. Jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców, dostępna wyłącznie on-line.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027. Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl Generator przewiduje możliwości złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionych zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania ząłączników do wniosku stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu. Załączniki należy przesłać wraz z wnioskiem o dofinansowanie zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach postępowania konkurencyjnego mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 • MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).
Wnioskodawca zobowiązany jest prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy przedsiewzięć

 
 1. Infrastruktura B+R w MŚP.
 2. Prace B+R w MŚP.
Każdy z powyższych typów przedsięwzięć może być uzupełniony o podnoszenie kompetencji pracowników MŚP. W ramach niniejszego naboru brak możliwości finansowania elementu wdrożeniowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1 500 000,00 PL Minimalna kwota dofinansowania projektu – 150 000,00 PLN Realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2030. Termin zakończenia finansowej realizacji projektu nie może wykraczać poza 24 miesiące od orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia naboru , jednak nie później niż do 30 czerwca 2027 roku. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Beneficjenta, IP może wyrazić zgodę na wydłużenie wskazanego we wniosku okresu realizacji projektu. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oznacza procent wydatków kwalifikowalnych projektu, który może zostać objęty finansowaniem UE lub współfinansowaniem krajowym ze środków budżetu państwa. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: W zależności od rodzaju pomocy publicznej, którą objęty jest projekt:
 • Projekty/koszty dotyczące infrastruktury badawczej objęte pomocą inwestycyjną na infrastrukturę badawczą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. Dz.U. 2022 poz. 2498 z późn. zm.):
  1. Mikro i małe przedsiębiorstwa: 50 %;
  2. Średnie przedsiębiorstwa: 50 %.
 • Projekty/koszty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2573):
  1. Koszty dotyczące badań przemysłowych: 50%
  2. Koszty dotyczące eksperymentalnych prac rozwojowych: 25%
    Intensywność pomocy na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe można zwiększyć do maksymalnej intensywności pomocy na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych zgodnie z lit. a) do d) poniżej, przy założeniu, że nie można łączyć ze sobą lit. b), c) i d): a) o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw; b) o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków: (i) projekt zakłada efektywną współpracę: — między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub — między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań; (ii) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego; (iii) beneficjent zobowiązuje się do terminowego udostępnienia licencji związanych z wynikami badań dotyczących projektów badawczo-rozwojowych objętych pomocą, chronionych prawami własności intelektualnej, po cenie rynkowej i na zasadzie braku wyłączności i niedyskryminacji do użytku przez zainteresowane strony w EOG; (iv) projekt badawczo-rozwojowy jest realizowany w obszarze objętym pomocą, który spełnia warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu;
 1. c) o 5 punktów procentowych, jeżeli projekt badawczo-rozwojowy jest realizowany w obszarze objętym pomocą, który spełnia warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu;
 2. d) o 25 punktów procentowych, jeżeli projekt badawczo-rozwojowy:
(i) został wybrany przez państwo członkowskie w wyniku otwartego zaproszenia do udziału w projekcie opracowanym wspólnie przez co najmniej trzy państwa członkowskie lub umawiające się strony Porozumienia EOG oraz (ii) wiąże się ze skuteczną współpracą między przedsiębiorstwami w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub umawiających się stronach Porozumienia EOG, jeżeli beneficjentem jest MŚP, lub w co najmniej trzech państwach członkowskich lub umawiających się stronach Porozumienia EOG, jeżeli beneficjentem jest duże przedsiębiorstwo oraz (iii) jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z dwóch następujących warunków: — wyniki projektu badawczo-rozwojowego są szeroko rozpowszechniane w co najmniej trzech państwach członkowskich lub umawiających się stronach Porozumienia EOG podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź wolnego lub otwartego oprogramowania, lub — beneficjent zobowiązuje się do terminowego udostępnienia licencji związanych z wynikami badań dotyczących projektów badawczo-rozwojowych objętych pomocą, chronionych prawami własności intelektualnej, po cenie rynkowej i na zasadzie braku wyłączności i niedyskryminacji do użytku przez zainteresowane strony w EOG. Przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania a także kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli na miejscu realizacji projektu przez Instytucję Pośredniczącą. Rozpowszechnianie wyników prac B+R w gospodarce regionalnej musi nastąpić w okresie trwałości projektu.
 • W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie – na podstawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 2062 z późn. zm.): 70 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania  1.1 Prace B+R i infrastruktura w MŚP w postępowaniu konkurencyjnym wynosi 20 000 000 PLN. W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej kwoty przeznaczonej na nabór wniosków o dofinansowanie, wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 56 ust. 5 i 6 ustawy wdrożeniowej, wybieranego w sposób konkurencyjny, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 56 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027. Protest jest wnoszony za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 44 ust. 1, tj. OCRG, w celu ponownego sprawdzenia złożonego przez niego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest od negatywnej oceny formalnej/merytorycznej projektu oraz od niewybrania projektu do dofinansowania w trybie konkurencyjnym w ramach FEO 2021-2027 należy złożyć do IZ FEO 2021-2027 za pośrednictwem OCRG na adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla postępowania konkurencyjnego została opisana szczegółowo w Rozdziale 16 tzw. ustawy  wdrożeniowej, tj. ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079). Wniesienie skargi/wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich: Wnioskodawcy mają możliwość wniesienia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę/wniosek do RPO można zgłosić pisemnie pod adresem: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa Lub drogą elektroniczną na adres:
 1. BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL
 2. ePUAP ( Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /RPO/SkrytkaESP )
Lub osobiście w czterech biurach RPO w: Warszawa; Katowice; Gdańsk; Wrocław. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego: W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego, do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Zgodnie z wymogami art.  53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Jak wskazuje przepis art. 54 ww. ustawy skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Wymogi formalne skargi są następujące: Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: 1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; 2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; Skarga administracyjna wg przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego: Wnioskodawca/beneficjent ma prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych, na zasadach określonych przepisami działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.). Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących postępowania konkurencyjnego Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do Zapytania do IP można składać za pomocą:
 • e – maila: info@ocrg.opolskie.pl
 • Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669
 • Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Dział Informacji i PromocjiKrakowska 3845-075 Opole.
Natomiast w zakładce „często zadawane pytanie” na stronie internetowej programu FEO 2021-2027 zamieszczane są pytania i odpowiedzi na często zadawane pytania do różnych postępowań konkurencyjnych.

Linki

 
Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca i/lub partner powinien zapoznać się z poniższymi dokumentami, związanymi z systemem wdrażania programu FEO 2021-2027
 1. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
 2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
 3. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 4. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r.
 5. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
 6. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
 7. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 8. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.
 9. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 10. Link do generatora
 11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego 2030
 12. Regulamin KOP EFRR FEO 2021-2027
Nieznajomość powyższych dokumentów może spowodować niewłaściwe przygotowanie projektu, nieprawidłowe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) i inne konsekwencje skutkujące obniżeniem liczby przyznanych punktów lub uzyskaniem oceny negatywnej.
 

Zamieszczono w dniu: 2023-09-25