Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-03-31
13.07.2023 Lista ocenionych projektów 10 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 10000/2023 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania. W załączeniu Lista ocenionych projektów z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania oraz Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru
06.07.2023 Zakończenie oceny merytorycznej 5 lipca 2023 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosku. Został on oceniony pozytywnie i przekazany do rozstrzygnięcia. W załączeniu Lista ocenionych projektów
Zmiana Regulaminu wyboru projektów Dnia 27 czerwca 2023 r. Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 9870/2023 nastąpiła zmiana Regulaminu wyboru projektów w postaci dodania Załącznika nr 10 - wzoru decyzji o dofinansowaniu projektu. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia ww. Uchwały o czym dodatkowo poinformowany indywidualnie zostanie Wnioskodawca. W załączeniu Zmieniony Regulamin – wersja nr 2 wraz z wykazem zmian
Zakończenie oceny formalnej 18 maja 2023 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosku. Został on zakwalifikowany do dalszego etapu oceny. W załączeniu Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu
06.04.2023 r. Lista złożonych wniosków 31 marca br. zakończyliśmy nabór projektów w ramach działania. Przyjęliśmy jeden wniosek o dofinansowanie. W załączeniu Lista wniosków złożonych w ramach naboru
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w ramach realizacji zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027- Zarząd Województwa Opolskiego: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w terminie 22-31 marca 2023 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2023

Miejsce składania wniosków

Miejscem składnia jest system teleinformatyczny, w którym należy złożyć wniosek oraz  dostęp do formularza wniosku.
IP przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Zadaniem systemu LSI 2021-2027 jest umożliwienie wnioskodawcom tworzenia wniosków o dofinansowanie projektu, a IP elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu ich złożenia przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania. Elementem systemu LSI 2021-2027 jest generator wniosków. Jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców, dostępna wyłącznie on-line. Generator wniosków jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu FEO 2021-2027. Adres strony internetowej generatora wniosków: http://pw2021.opolskie.pl Generator przewiduje możliwości złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wypełnionych zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu. Załączniki należy przesłać wraz z wnioskiem o dofinansowanie zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z zapisami Instrukcji obsługi Generatora wniosków FEO 2021-2027 stanowiącej zał. nr 2 do Regulaminu (opis dotyczący podpisu elektronicznego wniosku).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ beneficjenta

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: Jednostki Samorządu Terytorialnego. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Województwo Opolskie. Grupą docelową w ramach projektu stanowią:
 • MŚP,
 • instytucje otoczenia biznesu IOB,
 • organizacje i instytuty badawcze,
 • przedsiębiorstwa typu startup.
 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy przedsięwzięć

 1. Budowa potencjału regionu we wsparciu działalności B+R przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi i IOB, w tym m.in. infrastruktura i prace B+R przedsiębiorstw.
 2. Proinnowacyjne usługi jednostek B+R dla MŚP, wsparcie start-up-ów.
 3. Doktoraty wdrożeniowe i praktyczne prace dyplomowe.
 4. Wsparcie dla naukowców i przedsiębiorców w zakresie wymiany myśli naukowej i doświadczeń (konferencje, staże zagraniczne).
 5. Identyfikacja nowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania na rzecz RSI w woj. opolskim, np. Panel Inteligentnych Specjalizacji, Rada Innowacyjności.
 6. Podnoszenie kompetencji pracowników MŚP wyłącznie jako uzupełniający element projektu.
 7. Wsparcie aktywności przedsiębiorstw i jednostek naukowych w międzynarodowych partnerstwach.
 8. Animacja współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw z JST oraz organizacjami społecznymi w zakresie innowacji w sferze publicznej i społecznej.
 9. Uzyskanie ochrony własności intelektualnej – wyłącznie w połączeniu z realizacją prac badawczo – rozwojowych.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oznacza procent wydatków kwalifikowalnych projektu, który może zostać objęty finansowaniem UE lub współfinansowaniem krajowym ze środków budżetu państwa. Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania  1.2 Opolskie Innowacyjne w postępowaniu niekonkurencyjnym wynosi 4 500 000 PLN. W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W postepowaniu niekonkurencyjnym nie przewiduje się możliwości wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących postępowania niekonkurencyjnego Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IP można składać za pomocą:
 • e – maila: info@ocrg.opolskie.pl,
 • Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669,
 • Bezpośrednio w siedzibie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Dział Informacji i Promocji, ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Linki

Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca i/lub partner powinien zapoznać się z poniższymi dokumentami, związanymi z systemem wdrażania programu FEO 2021-2027
 1. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
 2. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
 3. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 4. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 r.
 5. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022 r.
 6. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (projekt).
 7. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.
 8. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027.
 9. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 10. Link do generatora
 11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego 2030
 12. Regulamin KOP EFRR FEO 2021-2027
Nieznajomość powyższych dokumentów może spowodować niewłaściwe przygotowanie projektu, nieprawidłowe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) i inne konsekwencje skutkujące obniżeniem liczby przyznanych punktów lub uzyskaniem oceny negatywnej.

Zamieszczono w dniu: 2023-03-22