Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2022-02-21

30 maja 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 7141/2022 zatwierdził wyniki oceny projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.12.03.00-IZ.00-16-001/22 w ramach działania 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 (REACT-EU).

Lista z projektem wybranym do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPOP.12.03.00-IZ.00-16-001/22 do działania 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 (REACT-EU)

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektu w trybie pozakonkursowym do działania  12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów oceniającej projekt w trybie pozakonkursowym  w ramach działania 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 (REACT-EU) dla naboru nr RPOP.12.03.00-IZ.00-16-001/22.


25 maja 2022 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.12.03.00-IZ.00-16-001/22 w ramach działania 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 (REACT-EU). Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną  i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach procedury pozakonkursowej do działania 12.3 Infrastruktura  ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 (REACT-EU).


29 kwietnia 2022 r. zakończyła się ocena formalna projektu złożonego w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.12.03.00-IZ.00-16-001/22 w ramach działania 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020 (REACT-EU). Złożony projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną  i został przekazany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista dot. projektu zakwalifikowanego do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


]W ramach naboru trwającego od 05 stycznia 2022 r.  do 21 lutego 2022 r. do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek złożony przez Centrum Rehabilitacji  w Korfantowie Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu pn. ,,Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych - rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19"

Lista z projektem złożonym w ramach procedury pozakonkursowej do działania 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: