Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-04-27
 

 WYNIKI NABORU

Informujemy, że w dniu 30 września 2015r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1164/2015 zatwierdził zmianę do uchwały nr 866/2015 z 14 lipca 2015 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym wchodzących w zakres projektu zidentyfikowanego pn. Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców Działania 6.1 Infrastruktura drogowa.

Zmiana uchwały podyktowana została potrzebą usunięcia omyłki rachunkowej w kwocie wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR w projekcie pn. Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Etap I. Zadanie 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Pietna od km 1+144 do km 3+893”. Powyższa zmiana nie ma wpływu na wynik oceny.

Montaż finansowy projektu

 


Informujemy, że 14 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 865/2015, 866/2015, 867/2015 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa wchodzących w zakres poniższych projektów zidentyfikowanych dla RPO WO 2014-2020:

 

 1. Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa;

2. Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4;

3. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe droga wojewódzka nr 454.

W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w tabeli.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym  znajduje się tutaj.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Skład komisji


IZ RPO WO 2014-2020 informuje, że 24 czerwca 2015 r. zakończono kolejny etap oceny projektów pozakonkursowych, tj. oceny merytorycznej w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej


Informujemy, iż 27 maja 2015 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


Informujemy, iż w dniu 12 maja 2015 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej

W dniu 27 kwietnia 2015 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie pozakonkursowym wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2015

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Punkt Przyjmowania Wniosków (parter) Ul. Ostrówek 5-7 45-082 Opole

Zamieszczono w dniu: