AKTUALNY data naboru wniosków od 2020-08-31 do 2020-10-16

[25.09.2020 r.]

Prezentacja ze spotkania z potencjalnymi Wnioskodawcami w ramach działani 7.6 RPO WO 2014-2020, nabór V


[08.09.2020 r.]

Szanowni Państwo, nawiązując do ogłoszenia z dnia 30.07.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 7 września br. przyjął uchwałę nr 3323/2020 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu.

Zakres zmian w Regulaminie konkursu obejmuje:
 • w punkcie 6 pn. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zmieniono termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów, tj. z: od dnia 31.08.2020r. do dnia 02.10.2020r. na: od dnia 31.08.2020 r. do dnia 16.10.2020 r.;

Zakres zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu pn. Procedura konkursu (EFS) dotyczy wskazanej powyżej zmiany terminu naboru wniosków.

Regulamin konkursu - wersja aktualna

Załącznik nr 1 Procedura konkursowa - wersja aktualna


[31.08.2020]

W ramach konkursu do działania 7.6 Godzenie życie prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy  RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 31.08 - 2.10.2020 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o maksymalnej wartości dofinansowania 100 tys. EURO.

W związku z powyższym informuję, iż do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,4664 zł.

Nawiązując do niniejszej informacji Instytucja Pośrednicząca przedłoży na posiedzenie Zarządu Województwa Opolskiego zaktualizowany Regulamin konkursu, w którym zmianie (wydłużeniu) ulegnie termin naboru wniosków, o czym poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w formie wideokonferencji, na którym zostaną omówione założenia naboru zostanie przeprowadzone w dniu 21.09.2020r. o godz.11:00.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 14.09.2020 r. do godz. 12.00 na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl, k.trusz@wup.opole.pl, j.marszalek@wup.opole.pl, k.godlewska@wup.opole.pl

Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa przesłany link do zalogowania się na spotkanie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail: e.tarlinska@wup.opole.pl, a.kislak@wup.opole.pl, k.trusz@wup.opole.pl, j.marszalek@wup.opole.pl, k.godlewska@wup.opole.pl


[31.08.2020]

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy  RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż omyłkowo zamieszczono w miejscu załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu pn.  Analiza dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie opolskim załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu pn. Kryteria wyboru projektów dla działania 7.6. W dniu 31.08.2020 r. pod Regulaminem konkursu ujęto prawidłowy załącznik.


[27.08.2020]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 30.07.2020 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia br. przyjął uchwałę nr 3241/2020 w sprawie zmiany Regulaminu konkursu. Zakres zmian w Regulaminie konkursu obejmuje:

 • w punkcie 4 pn. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia dodano zapis dotyczący konieczności potwierdzania statusu na rynku pracy uczestników projektów w oparciu o oficjalne dokumenty urzędowe, tj. wskazano dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu na rynku pracy przez osobę bezrobotną lub bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3;
 • w punkcie 6 pn. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zmieniono termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów, tj. z: od dnia 31.08.2020r. do dnia 07.09.2020r. na: od dnia 31.08.2020 r. do dnia 02.10.2020 r.;
 • w punkcie 8 pn. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2021r. na marzec 2021 r.

Zakres zmian w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu pn. Procedura konkursu (EFS) dotyczy wskazanej powyżej zmiany terminu naboru wniosków i rozstrzygnięcia konkursu.


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 30 lipca 2020r. V nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.6  Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

W terminie od 31.08.2020 r. do 07.09.2020 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 17 454 lub 77 44 16 827).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2021

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

Głogowska 25c, 45-315 Opole (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – 77 44 16 754).

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zaleca się, aby wniosek w formie papierowej (wraz z pismem przewodnim) dostarczyć listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce lub przesyłką kurierską.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 31.08.2020 r. do 16.10.2020 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty  zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)[1]. W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009, z późn. zm.).

UWAGA: Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.


[1] Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w ustawie, a także na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego  w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020:

1) Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.)[3], w tym m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

2) Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 lub kosztów wynagrodzenia niani[4] ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

3) Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

4) Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3[5], w tym m.in.

 1. pośrednictwo pracy,
 2. poradnictwo zawodowe,
 3. szkolenia,
 4. staże,
 5. wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
 6. grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.).

UWAGA!

W przypadku opiekunów prawnych/ rodziców pozostających poza rynkiem pracy, stanowiących grupę osób bezrobotnych i biernych zawodowo[6]  wskazanych w pkt 4 ppkt 1 regulaminu konkursu należy obligatoryjnie zapewnić realizację 4 typu projektu. : Dobór poszczególnych form wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD) chyba, że osoba przystępująca do projektu posiada aktualny IPD.


[3] Dotyczy również żłobków przyzakładowych.

[4] W przedmiotowym konkursie wyłączono możliwość finansowania tej formy opieki.

[5] Możliwa do realizacji wyłącznie jako element projektu wskazanego w pozostałych typach projektu. Nie dotyczy osób pracujących (definicja osoby pracującej została wskazana w dokumencie pn. Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS).

[6] Z wyłączeniem osób przebywających na urlopie wychowawczym, w sytuacji gdy ich powrót na rynek pracy  nie wymaga zastosowania instrumentów aktywizacji zawodowej (np. uczestnik projektu powraca na dotychczasowe stanowisko pracy, więc nie jest konieczne zastosowanie w stosunku do niego instrumentów wymienionych w 4 typie projektu. W takim wypadku nie ma również zastosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie  dla  Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego wynosi łącznie:

 • 3 241 177,00 PLN, w tym:
 • 2 900 000,00 PLN pochodzące z EFS
 • 341 177,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK - WUP zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. Ustawa jest dostępna m.in. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz portalu Funduszy Europejskich

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Punkt Informacyjny o EFS Pokój nr 14 Głogowska 25,  45-315 Opole po wcześniejszym uzgodnieniu godziny i daty wizyty pod nr telefonu 77 44 16 754.


[25.09.2020 r.]

 

Linki

 • www.rpo.opolskie.pl
 • www.rpo.wup.opole.pl
 • https://pw.opolskie.pl
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2020-07-30