Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-06-26

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór IV


[13.05.2021 r.]

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu dotyczącego zakończonej w dniu 22 marca br. oceny merytorycznej projektu, który wcześniej został przywrócony do oceny formalnej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu informujemy, że ze względu na brak dostępnej alokacji z Wnioskodawcą nie zostały podjęte negocjacje. W związku z powyższym projekt uzyskał ocenę negatywną i nie został przekazany do rozstrzygnięcia konkursu.

Informacja tabelaryczna nt. wniosku o dofinansowanie projektu z którym nie zostały podjęte negocjacje ze względu na brak dostępnej alokacji w ramach  działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór 19-26.06.2020 r.)


22 marca  2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosku, który wcześniej został skierowany do ponownej oceny formalnej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej projekt został skierowany do etapu negocjacji.

Informacja tabelaryczna nt. wniosku o dofinansowanie projektu skierowanego do etapu negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór 19-26.06.2020 r.)

[28.01.2021 r.]

26 stycznia 2021 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu skierowanego do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu.

Ponownie oceniony projekt spełnił wszystkie kryteria formalne i został przekazany do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej.

Informacja tabelaryczna nt. ponownie ocenionego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór 19-26.06.2020 r.).

 

[30.11.2020 r.]

30 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór IV (19-26.06.2020 r.).

Na podstawie wyżej wymienionej uchwały do dofinansowania zostały przyjęte 4 projekty (o największej liczbie punktów) spośród 6, z którymi zostały przeprowadzone negocjacje. Wartość dofinansowania 4 projektów wynosi 2 824 886,26 PLN, w tym:

- 2 528 226,22 PLN środki EFS

- 296 660,04 PLN środki BP.

 Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosiła  3 352 942,00 PLN, w tym:

- 3 000 000,00 PLN środki EFS,

- 352 942,00 PLN środki BP.

W celu skierowania do dofinansowania 2 dodatkowych projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów, ale ich wartość przekraczała dostępną alokację,  Zarząd Województwa Opolskiego 30 listopada w drodze uchwały podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na dofinansowanie  projektów w ramach ww. działania.

Wartość alokacji po zmianie wynosi: 4 197 096,14 PLN w tym:

- 3 755 992,96 PLN środki EFS,

- 441 103,18 PLN środki BP.

Wartość dofinansowania 6 projektów wynosi 4 197 096,14 PLN, w tym:

- 3 755 992,96 PLN środki EFS

- 441 103,18 PLN środki BP.

Listę zawierającą informacje o  wybranych do dofinansowania projektach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projektach, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów  w konkursie:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów


[30.11.2020 r.]

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zmianie ulega wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajdujący się w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.  

W załączniku nr 6 do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór IV

 

[30.11.2020 r.]

23 listopada br. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym.

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami ostatecznie do etapu negocjacji skierowano  13 projektów. Z uwagi na dostępną kwotę alokacji procedurę negocjacyjną podjęto:

- z 4 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały największą liczbę punktów na ocenie merytorycznej, a wartość ich projektów mieściła się w ramach dostępnej alokacji,

- z 2 dodatkowymi Wnioskodawcami, których projekty uzyskały kolejno największą liczbę punktów na ocenie merytorycznej, ale ich wartość przekraczała dostępną alokację (decyzja IOK zgodnie z zapisami Procedury konkursu (EFS) stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).

Przeprowadzone negocjacje 6 projektów zakończyły się pozytywnie, co doprowadziło do spełnienia kryterium negocjacyjnego.

Całkowita wartość dofinansowania 6 projektów spełniających kryterium negocjacyjne wynosi 4 197 096,14 PLN, w tym:

- 3 755 992,96 PLN środki EFS,

- 441 103,18 środki BP.

 Wartość  dofinansowania 4 projektów mieszczących się w ramach dostępnej alokacji wynosi 2 824 886,26 PLN w tym:

- 2 528 226,22 PLN środki EFS,

- 296 660,04 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  3 352 942,00 PLN, w tym:

- 3 000 000,00 PLN środki EFS,

- 352 942,00 PLN środki BP.

Lista zawierająca informacje o projektach z pozytywnie zakończonym etapem negocjacji w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór IV (19-26.06.2020 r.)

[21.10.2020 r.]

Szanowni państwo,

W nawiązaniu do zamieszczonych na stronie www.rpo.opolskie.pl komunikatów z dnia 14 sierpnia 2020 r. (dot. wyniku oceny formalnej) oraz dnia 16 października 2020 r. (dot. wyniku oceny merytorycznej) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK)  informuje o aktualizacji list projektów ocenionych po etapie oceny formalnej oraz po etapie oceny merytorycznej. Uzasadnienie dokonania aktualizacji list  przedstawiono poniżej.

Członkowie Komisji Oceny Projektów dokonujący oceny formalnej przed zakończeniem tego etapu  złożyli prawidłowo wypełnione karty oceny.  Zgodnie z informacjami zawartymi w jednej z zatwierdzonych kart  oceny formalnej, jeden z projektów nie spełnił formalnego kryterium wyboru dot. minimalnej wartości dofinansowania projektu, co zgodnie z zapisami regulaminu konkursu jest równoznaczne z otrzymaniem oceny negatywnej  i niedopuszczeniem do kolejnych etapów oceny. W elektronicznym systemie SYZYF RPO WO 2014-2020 poprzez błąd techniczny wniosek ten otrzymał nieprawidłowy status, tj. „Zatwierdzony po ocenie formalnej” zamiast statusu „Odrzucony po ocenie formalnej”. Spowodowało to nieuprawnione skierowanie projektu do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej przeprowadzonej przez członków KOP za pośrednictwem ww. systemu, a następnie do etapu negocjacji.

W celu zachowania zgodności procedury oceny projektów z zapisami regulaminu konkursu, niezbędne jest usunięcie tego projektu z listy projektów skierowanych do etapu oceny merytorycznej oraz z listy projektów skierowanych do etapu negocjacji opublikowanych na stronie www.rpo.opolskie.pl kolejno w dniach 14 sierpnia 2020 r. oraz 16 października 2020 r. i odrzucenie projektu na etapie oceny formalnej zgodnie z prawidłowo dokonaną oceną.

 Aktualizacja informacji  tabelarycznej  nt. wniosków o dofinansowanie projektów  spełniających kryteria formalne, tj. przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór IV (19-26.06.2020 r.).

 Aktualizacja listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór IV (19-26.06.2020 r.).

Usunięty z powyższych list projekt był jednym z trzech projektów (znajdujących się poza dostępną alokacją) wskazanych w komunikacie z dnia 16 października 2020 r.), z Wnioskodawcami których IOK planowała podjęcie negocjacji i ewentualne dofinansowanie np. w przypadku uwolnienia się środków wynikających z dostępnej alokacji. W tej sytuacji wszczęcie dodatkowych negocjacji nastąpi z Wnioskodawcami dwóch projektów znajdujących się poza alokacją.

 

[16.10.2020 r.]

6 października 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór IV (19-26.06.2020 r.).

 

Spośród 16 ocenionych projektów pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 14 projektów, które następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. negocjacji. Z uwagi na ograniczoną kwotę alokacji dostępną w konkursie, negocjacje zostaną przeprowadzone z 7 Wnioskodawcami, w tym:

-  z 4 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały największą liczbę punktów na ocenie merytorycznej, a wartość ich projektów mieści się w ramach dostępnej alokacji,

-   z 3 dodatkowymi Wnioskodawcami, których projekty uzyskały kolejno największą liczbę punktów na ocenie merytorycznej, ale ich wartość przekracza dostępną alokację (decyzja IOK zgodnie z zapisami Procedury Konkursu stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.)

 Wnioskodawcy zostaną indywidualnie poinformowani odrębnymi pismami o warunkach przystąpienia do procedury negocjacyjnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór IV (19-26.06.2020 r.).

[14.08.2020 r.]

W dniu 11 sierpnia 2020 roku zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne. Spośród 16 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenę formalną przeszły wszystkie wnioski, które następnie zostały przekazane do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 12 299 233,23 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 11 540 000,52 PLN, w tym:

- 10 357 889,12 PLN środki EFS,

- 1 182 111,40 PLN środki Budżetu Państwa.

Łączna wartość alokacji w konkursie wynosi:

3 352 942,00 PLN, w tym:

- 3 000 000,00 PLN środki EFS,

- 352 942,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Informacja  tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów  spełniających kryteria formalne, tj. przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór IV (19-26.06.2020 r.).


[08.07.2020 r.]

W odpowiedzi na trwający od 19 do 26.06.2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 12 761 779,29 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

- 11 982 672,08 PLN, w tym:

- 10 753 534,02 PLN środki EFS,

- 1 229 138,06 PLN środki Budżetu Państwa.

Łączna wartość alokacji w konkursie wynosi:

- 3 352 942,00 PLN, w tym:

- 3 000 000,00 PLN środki EFS,

- 352 942,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nabór IV (19-26.06.2020 r.).


[26.06.2020 r.]

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami potencjalnych wnioskodawców Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (IZ) informuje, iż w definicji kryterium merytorycznego szczegółowego (punktowanego) nr 4 , pn.:

 „Minimum 30% uczestników projektu, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach usług aktywnej integracji uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje”,

znajdującego się w załączniku nr 5 „Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020” do regulaminu konkursu, wystąpił błąd techniczny w definicji kryterium w zakresie przyznawania punktów. 

W definicji ww. kryterium została wskazana następująca punktacja:

0 pkt -  projekt zakłada, że kwalifikacje uzyska mniej niż 30 % uczestników projektu (liczony w stosunku do liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie).

3 pkt -  projekt zakłada, że kwalifikacje uzyska minimum 30 % uczestników projektu (liczony w stosunku do liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie).

IZ informuje, iż zgodnie z nazwą kryterium punkty będą przyznawane za uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zgodnie z poniższym zapisem:

0 pkt -  projekt zakłada, że uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje mniej niż 30 % uczestników projektu (liczony w stosunku do liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie).

3 pkt -  projekt zakłada, że uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje minimum 30 % uczestników projektu (liczony w stosunku do liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie).


[19.05.2020 r.]

W konkursie do Działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, nabór w terminie 19-26.06.2020 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,5442 zł.


Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, iż kryterium merytoryczne szczegółowe (punktowane) nr 2 – Projekt w całości skierowany jest do mieszkańców gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa  obliczanym wg metody wzorca rozwoju i corocznie aktualizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (według aktualnego raportu dostępnego w dniu ogłoszenia konkursu) znajdujące się w załączniku Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.2 Włączenie społeczne do Regulaminu konkursu nie będzie brane pod uwagę przy ocenie merytorycznej.

Z danych zawartych w dokumencie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu  pn. Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim  dostępnych na stronie www.ois.rops-opole.pl w dniu ogłoszenia konkursu wynika, iż żadna z gmin nie osiągnęła wysokiego wskaźnika ubóstwa, a tym samym żaden z projektów nie ma możliwości uzyskania punktów w ww. kryterium.

Punkty możliwe do uzyskania w ramach tego kryterium nie będą doliczane do łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kancelaria Ogólna:

ul. Piastowska 14 - Ostrówek, sala nr 3

45-082 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcy) w terminie 19-26.06.2020 r.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- Podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

- Podmioty ekonomii społecznej,

- Organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020:

1) Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej realizujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

a) poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

b) poradnictwo prawne i obywatelskie[1],

c) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

d) kursy i szkolenia[2] umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy,

e) pracę socjalną[3],

f) staże/praktyki[4],

g) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami; dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami[5],

h) usługi trenera pracy,

i) usługi asystenckie w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym,

j) usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy.

2) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach CIS, KIS[6], w szczególności w zakresie:

a) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.),

b) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 176 z późn. zm.).

3) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach ZAZ poprzez:

a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji,

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas zatrudnionych w ZAZ, nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c) tworzenia nowych ZAZ.

4) Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach WTZ poprzez:

a) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ,

b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz usług trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ,

c) tworzenia nowych WTZ.

5) Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji, m.in. poprzez:

a) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym,

b) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków.

Ważne!

W przypadku, gdy wystąpią trudności w realizacji projektów związane z aktualną sytuacją epidemiczną w związku z zagrożeniem koronawirusem, wówczas zastosowanie ma ustawa funduszowa.

Uwaga!

1. Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci[7], za wyjątkiem projektów dedykowanych następującym osobom:

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W związku z powyższym wsparcie w postaci  „kompleksowej integracji dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracjimoże być realizowane samodzielnie, tylko i wyłącznie jeśli projekt dedykowany będzie osobom wymienionym powyżej w podpunktach a-c.

2. W ramach przedmiotowego naboru przyjmowane będą tylko i wyłącznie tzw. „duże” projekty o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO[8], w przypadku których rozliczenie kosztów bezpośrednich musi nastąpić na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

3. Beneficjent (niezależnie czy jest liderem, czy partnerem) może złożyć tylko i wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

[1] Poradnictwo prawne i obywatelskie możliwe do realizacji wyłącznie jako element uzupełniający do kompleksowego wsparcia.

[2] Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi co najmniej 150 godzin zegarowych–w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.).

[3] Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie otrzymają dofinansowania.

[4] Osobom uczestniczącym w stażu przysługuje stypendium, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa  w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Miesięczna wysokość stypendium stażowego przysługuje jeżeli liczba godzin stażu w miesiącu kalendarzowym wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne płaconych w całości przez płatnika, tj. podmiot kierujący na staż.

[5] Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mogą być realizowane wyłącznie jako element kompleksowego projektu obejmującego również aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób z niepełnosprawnościami.

[6] Osobom  uczestniczącym w stażu przysługuje stypendium, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Miesięczna wysokość stypendium stażowego przysługuje jeżeli liczba godzin stażu w miesiącu kalendarzowym wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płaconych w całości przez płatnika tj. podmiot kierujący na staż.

[7] Osoby poniżej 18 roku życia.

[8] Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. IZ w dniu ogłoszenia konkursu poda informację o aktualnym kursie w formie komunikatu na stronie internetowej: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

95% - pozostałe projekty, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.2 Włączenie społeczne wynosi:

- 3 352 942,00 PLN, w tym:

- 3 000 000,00 PLN środki EFS,

- 352 942,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach Działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór IV.

 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami  [wersja aktualna]                                                                                                                                          Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.                [wersja archiwalna]
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Analiza sytuacji regionalnej dotyczącej potrzeb i problemów w zakresie włączenia społecznego – Działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z 16 stycznia 2019 r.
 

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 39 (karta działania 8.2, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 8.2).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9 z 9 lipca 2018 r.
 4. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.
 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 08 lipca 2019 r.
 7. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z 16 kwietnia 2020 r.
 8. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 9. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.
 10. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 11. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 13. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 17 września 2019 r.
 

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami z grudnia 2015 r.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy funduszowej IOK może na uzasadniony wniosek wnioskodawcy przedłużyć termin na wniesienie protestu, jego uzupełninie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, o których mowa w art. 54 ust. 1 lub 3 ustawy wdrożeniowej. Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, protest może zostać wniesiony w postaci elektronicznej, pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. Sposób złożenia protestu określony zostanie w informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej oraz w art. 18 ustawy funduszowej (dopuszczającym dodatkowe możliwości dla wnioskodawcy w związku z wystąpieniem COVID-19), zamieszczonych na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki „często zadawane pytanie” na stronie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

- Poczty e – mail: info@opolskie.pl, ropefs@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 515 237 525, 571 490 904, 539 651 840, 77 54 16 212

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2020-05-19