Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2020-03-04

25 maja  2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałami nr  2776/2020, 2777/2020 oraz 2778/2020 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020, wchodzących w zakres projektu zidentyfikowanego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.:

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4.

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa.

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/20

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/20

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/20

 

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w trybie pozakonkursowym  w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020


Zakończenie oceny merytorycznej

20 maja 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naborów o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/20, RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/20 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/20  do działania 6.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną  i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa


27 kwietnia 2020 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym dla naborów nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/20, RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/20 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/20 w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną  i zostały przekazane do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W ramach naboru trwającego od 26 lutego do 04 marca 2020 r. o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-001/20, RPOP.06.01.00-IZ.00-16-002/20 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/20 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym cztery wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: