Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-12-19

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 8 listopada 2019r. IV nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

W terminie od 12.12.2019 r. do 19.12.2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 752, 44 16 452 lub 77 44 16 827).


[08.12.2020 r.]

Ostateczne zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach IV naboru wniosków do Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/19)


[03.11.2020 r.]


[05.10.2020 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/19) wraz z załącznikiem pn. Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.


[03.09.2020 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach IV naboru wniosków do Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/19).


[15.07.2020 r.]

13 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 3054/2020, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:


[26.06.2020 r]

26 czerwca 2020 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane projekty ujęte w poniższej tabeli:


[10.06.2020 r.]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 8 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 2868/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 2751/2020 z 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2635/2020 z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1669/2019 z 4 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego,  Działania 9.1 Rozwój edukacji,  Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór IV.

Zakres zmian obejmuje:

 • wydłużenie do dnia 26 czerwca 2020 r. terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów
 • zmianę orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z czerwca na lipiec 2020 r.
 • Regulamin konkursu - wersja aktualna

[28.05.2020 r.]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 18 maja 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 2751/2020  w sprawie zmiany uchwały nr 2635/2020 z 27 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały 1669/2019 z 4 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego,  Działania 9.1 Rozwój edukacji,  Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór IV.

Zakres zmian obejmuje:

 • wydłużenie do dnia 10 czerwca 2020 r. terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów,
 • zmianę orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja na czerwiec 2020 r.
 • Regulamin konkursu - wersja aktualna

[29.04.2020 r.]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 27 kwietnia 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 2635/2020 w sprawie zmiany uchwały 1669/2019 z 4 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego,  Działania 9.1 Rozwój edukacji,  Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, nabór IV.

Zakres zmian obejmuje:

 • zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów do:
 • 4 326 908,01 PLN, w tym:
 • 3 914 524,08 PLN środki EFS,
 • 412 383,93 PLN środki Budżetu Państwa.
 • wydłużenie do dnia 29 maja 2020 r. terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów

[01.04.2020 r.]

1 kwietnia 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 14 ocenianych wniosków, 12 pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i zostało przekazanych  do następnego etapu konkursu tj. negocjacji. Alokacja na konkurs w wysokości 782 352,96  zł pozwala na przeprowadzenie negocjacji z 2 wnioskodawcami (lp.1-2) , których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów, niemniej Instytucja Pośrednicząca zgodnie z zapisami Procedury konkursu stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu podejmie również negocjacje z 3 kolejnymi projektodawcami (lp. 3-5), których wnioski zostały skierowane do tego etapu. W przypadku zwiększenia alokacji na konkurs kolejni Wnioskodawcy (lp. 6-12) będą zapraszani do negocjacji.


[06.02.2020 r.]

6 lutego 2020 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (Nabór IV) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 15 złożonych wniosków, które wpłynęły w ramach naboru, 14 pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


[30.12.2019 r.]

W dniach 12 grudnia – 19 grudnia 2019 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.


13.12.2019 r.

FAQ czyli pytania i odpowiedzi do Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego


[10.12.2019 r.]

Prezentacja ze spotkania dla potencjalnych Wnioskodawców


[20.11.2019 r.]

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 08.11.2019r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi IX „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałania 9.1.1 „Wsparcie kształcenia ogólnego” w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 09.12.2019r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 04.12.2019r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, k.bajer@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące regulaminu konkursu oraz kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adresy e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl, k.bajer@wup.opole.pl


[08.11.2019 r.]

W ramach konkursu do poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, Osi IX Wysoka jakoś edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 12-19.12.2019 r. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o maksymalnej wartości dofinansowania  100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,2629 zł.


[11.02.2020 r.]

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 12.12.2019 r. do 19.12.2019 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty  zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej tj:
 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1]. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA:

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Działalność w obszarze edukacji ogólnej musi być prowadzona przez Wnioskodawcę – oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów – przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.


[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

 1. Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych poprzez:
  1. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
  2. kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy[3].
 2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez:
  1. wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych[1],
  2. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, wychowanków lub słuchaczy
 3. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:
  1. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej[4],
  2. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania,
  3. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
 4. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez[5]:
  1. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień[6],
  2. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,
  3. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty[7].
 5. Rozwój doradztwa zawodowego poprzez[8]:
  1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach,
  2. tworzenie Punktów Informacji i Kariery(PIK),
  3. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.

 

[2] Jako kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy należy rozumieć umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski i ich rodzin), TIK, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy;

[3] Projekty obejmujące wyposażenie szkolnych pracowni muszą być realizowane łącznie z działaniami, o których mowa w pkt 2 b) lub 2 c). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do przedmiotowego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.

[4] Projekty obejmujące wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty muszą być realizowane łącznie z działaniami, o których mowa w pkt 3 b) lub 3 c). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do przedmiotowego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.

[5] Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi obejmują co najmniej działania wymienione w punkcie 4 lit. a-c. Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do tego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem. Programy wspomagające obejmują klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Powyższy warunek nie ma zastosowania do programów wspomagających proces indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością, które mogą obejmować klasy I-VIII. Działania, o których mowa w punkcie 4 lit. b i c mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń.

[6] Mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

[7] W ramach 4 typu projektu zakłada się, iż działania określone w ramach lit. b) i c) uwzględniają współpracę z rodzicami.

[8] Działania w ramach 5 typu projektu mogą być realizowane wyłącznie uzupełniająco dla 1, 2 i 3 typu projektu (źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95  %, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego o wynosi łącznie:

 • 782 352,96 zł, w tym:
 • 700 000,00 zł pochodzące z EFS
 • 82 352,96 zł pochodzące z Budżetu Państwa

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze:

Dokumenty pomocniczne dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK - WUP zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. Ustawa jest dostępna m.in. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz portalu Funduszy Europejskich

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

Głogowska 25c

 45-315 Opole

Linki

Zamieszczono w dniu: 2019-11-08