Zakończony data zakończenia naboru wniosków

W ramach naboru trwającego od 01 lipca do 08 lipca 2019 r. o numerze RPOP.06.02.00-IZ.00-16-001/19 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o dofinansowanie projektów z zakresu przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: