Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-07-08

23 września 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 1434/2019 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy  RPO WO 2014-2020, wchodzących w zakres projektu zidentyfikowanego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.:

Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.02.00-IZ.00-16-001/19

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy  RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w trybie pozakonkursowym  w ramach działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy  RPO WO 2014-2020


13 września 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna 2 projektów złożonych w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.06.02.00-IZ.00-16-001/19 w ramach działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oba projekty przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektów złożonych do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020


6 sierpnia 2019 r. zakończyła się ocena formalna 2 projektów złożonych w trybie pozakonkursowym dla naboru nr RPOP.06.02.00-IZ.00-16-001/19 w ramach działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oba projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną  i zostały przekazane do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej.


W ramach naboru trwającego od 01 lipca do 08 lipca 2019 r. o numerze RPOP.06.02.00-IZ.00-16-001/19 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym dwa wnioski PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o dofinansowanie projektów z zakresu przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.2 Nowoczesny transport kolejowy RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: