Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-05-13

2 września 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałami nr 1303/2019, 1304/2019 oraz 1305/2019 zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020, wchodzących w zakres projektów zidentyfikowanych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn.:

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ-południe – droga wojewódzka nr 454

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa

Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/19

 Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/19

Lista ocenionych projektów złożonych w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w ramach naboru nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-005/19

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w trybie pozakonkursowym  w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020


12 sierpnia 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naborów o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/19, RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/19 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-005/19  do działania 6.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną  i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia


4 lipca 2019 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym dla naborów nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/19, RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/19 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-005/19 w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną  i zostały przekazane do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W ramach naboru trwającego od 06 maja do 13 maja 2019 r. o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/19, RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/19 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-005/19 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym trzy wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: