Zakończony data zakończenia naboru wniosków

4 lipca 2019 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie pozakonkursowym dla naborów nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/19, RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/19 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-005/19 w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną  i zostały przekazane do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu procedury pozakonkursowej, tj. oceny merytorycznej


W ramach naboru trwającego od 06 maja do 13 maja 2019 r. o numerze RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/19, RPOP.06.01.00-IZ.00-16-004/19 oraz RPOP.06.01.00-IZ.00-16-005/19 do IZ RPO WO 2014-2020 wpłynęły w trybie pozakonkursowym trzy wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Lista projektów złożonych w ramach procedury pozakonkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: