Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2019-03-18

KOMUNIKATY

[14.10.2019 r.]

7 października 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Nabór III (11-18.03.2019 r.).

Spośród 36 ocenionych projektów:

- 19 zostało ocenionych pozytywnie, tj. spełniły kryterium negocjacyjne,

- 12 zostało ocenionych negatywnie, tj. nie spełniły kryterium negocjacyjnego (Wnioskodawcy złożyli pisemną rezygnację z udziału w negocjacjach).

- 5 zostało ocenionych negatywnie ze względu na niespełnienie bezwzględnych kryteriów merytorycznych oraz nieosiągnięcie minimalnej wymaganej liczby punktów.

Całkowita wartość dofinansowania 19 projektów pozytywnie ocenionych wynosi 21 213 682,32 PLN, w tym:

- 19 146 486,11 PLN środki EFS,

- 2 067 196,21 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  33 597 807,11 PLN w tym:

- 30 061 195,83 PLN środki EFS,

- 3 536 611,28 PLN środki BP.

Listę zawierającą informacje o  wybranych do dofinansowania projektach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projektach, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w konkursie:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów

[08.10.2019 r.]

04 października 2019 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu, który po pozytywnym rozpatrzeniu protestu został wcześniej poddany ponownej ocenie formalnej.

W wyniku oceny merytorycznej projekt został oceniony negatywnie  pod kątem spełnienia bezwzględnych kryteriów wyboru oraz nie uzyskał wymaganej liczby punktów. W związku z powyższym projekt nie został skierowany do kolejnego etapu konkursu, tj. rozstrzygnięcia.

[08.10.2019 r.]

Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne.

Zmianie ulega wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami znajdujący się w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.  

W załączniku nr 6 do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję wzoru umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, nabór III.

[07.10.2019 r.]

30 września 2019 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym.

Spośród 31 projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji:

- 19 zostało ocenionych pozytywnie, tj. spełniły kryterium negocjacyjne,

- 12 zostało ocenionych negatywnie, tj. nie spełniły kryterium negocjacyjnego (Wnioskodawcy złożyli pisemną rezygnację z udziału w negocjacjach).

Całkowita wartość dofinansowania 19 projektów pozytywnie ocenionych wynosi 21 213 682,32 PLN, w tym:

- 19 146 486,11 PLN środki EFS,

- 2 067 196,21 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach konkursu wynosi  33 597 807,11 PLN w tym:

- 30 061 195,83 PLN środki EFS,

- 3 536 611,28 PLN środki BP.

Lista zawierająca informacje o projektach pozytywnie ocenionych na etapie negocjacji w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne.

[04.09.2019 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z dnia 08.02.2019 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania.

Zakres zmian obejmuje następujące załączniki do Regulaminu konkursu, o którym mowa powyżej:

1. Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020. Modyfikacja dotyczy zniesienie wymogu przyporządkowania w ramach budżetu projektu do poszczególnych zadań wszystkich wskaźników produktu i rezultatu oraz ich wartości wskazanych w tabelach pkt 4.1 i pkt 4.2 wniosku o dofinansowanie projektu. Powyższe wynika ze zmiany podejścia w rozliczaniu projektów ryczałtowych.

2. Załącznik nr 6 Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. Wprowadzono stosowne korekty w metodzie liczenia wskaźników dotyczących efektywności zatrudnienia w:

- Załączniku nr 13 do umowy zwykłej, pn. Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej i społecznej,

- Załączniku nr 13 do decyzji zwykłej, pn. Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej i społecznej,

- Załączniku nr 12 do umowy ryczałtowej, pn. Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej i społecznej,

- Załączniku nr 12 do decyzji ryczałtowej, pn. Informacja o wykonaniu kryterium efektywności zatrudnieniowej i społecznej.

Ponadto w związku ze zmianą podejścia w rozliczaniu projektów ryczałtowych, modyfikacji uległa umowa ryczałt oraz decyzja ryczałt. Wszystkie zmiany wprowadzone w ramach Załącznika nr 6 zostały wskazane w Wykazie zmian.

3. Załącznik nr 7 Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020. Modyfikacja polega na doprecyzowaniu definicji w zakresie metody liczenia poniższych wskaźników:

- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami,

- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Data obowiązywania od  03.09.2019 r.

[23.08.2019 r]

19 sierpnia 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu skierowanego do ponownej oceny w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu.

Ponownie oceniony projekt spełnił wszystkie kryteria formalne i został przekazany do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej.

 Informacja tabelaryczna nt. ponownie ocenionego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[08.08.2019 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 06 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia negocjacji projektów.

Negocjacje projektów wydłużono do 30 września 2019 r.

[11.07.2019 r.]

05 lipca 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór III – 11-18.03.2019 r.).

Spośród 35 ocenionych projektów:

- 31 projektów zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do kolejnego etapu, tj. negocjacji,

- 4 projekty zostały ocenione negatywnie ze względu na niespełnienie bezwzględnych kryteriów merytorycznych oraz nieosiągnięcie minimalnej wymaganej liczby punktów,

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dot. projektów złożonych w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne część środków przewidzianych na dofinansowanie projektów jest zapisana w rezerwie wykonania i do czasu przyznania tych środków przez Komisję Europejską nie będzie możliwy wybór do dofinansowania projektów na całkowitą kwotę alokacji.

Kwota alokacji nie uwzględniająca rezerwy wykonania, obliczona wg aktualnie obowiązującego kursu euro wynosi 20 477 892,00 PLN, w tym:

- 18 322 325,00 PLN - środki EFS

- 2 155 567,00 PLN - środki BP.

Z kolei  łączna alokacja uwzględniająca kwotę rezerwy, obliczona wg aktualnie obowiązującego kursu euro wynosi: 32 563 791,00 PLN, w tym:

- 29 136 024,00 PLN - środki EFS,

- 3 427 767,00 PLN - środki BP.

Mając na uwadze powyższe, spośród 31 projektów dopuszczonych do etapu negocjacji:

- 15 mieści się w całości w ramach dostępnej alokacji nie uwzględniającej kwoty rezerwy wykonania (projekty te zostaną dofinansowane w przypadku pozytywnego wyniku negocjacji nawet  gdy rezerwa wykonania nie zostanie przyznana przez Komisję Europejską),

- 13 mieści się w ramach alokacji powiększonej o rezerwę wykonania (projekty te zostaną dofinansowane w przypadku pozytywnego wyniku negocjacji oraz po przyznaniu przez Komisję Europejską środków finansowych w ramach rezerwy wykonania),

- 3 nie mieszczą się w ramach alokacji powiększonej o rezerwę wykonania (ewentualne przeprowadzenie negocjacji oraz w konsekwencji przyznanie dofinansowania tym projektom możliwe będzie w przypadku wystąpienia oszczędności powstałych np. w związku z rezygnacją z udziału w negocjacjach projektów wyżej ocenionych).

O warunkach przystąpienia do procedury negocjacyjnej Wnioskodawcy indywidualnie zostaną poinformowani odrębnymi pismami. Wnioskodawcy, których projekty nie mieszczą się w ramach alokacji powiększonej o rezerwę wykonania o możliwości ewentualnego udziału w negocjacjach zostaną poinformowani w przypadku gdy wystąpią oszczędności.

Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[19.06.2019 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 17 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia oceny merytorycznej projektów.

Termin zakończenia oceny merytorycznej projektów przedłużono do 05 lipca 2019 r.


[14.05.2019 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z dnia 08.02.2019 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, informuje o zmianie Regulaminu konkursu dla ww. działania.

Zakres zmian obejmuje doprecyzowanie zapisów odnośnie alokacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

przed zmianą:

„Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.2 Włączenie społeczne wynosi:

30 637 462,00 PLN, w tym:

- 27 412 466,00 PLN środki EFS,

- 3 224 996,00 PLN środki Budżetu Państwa”.

po zmianie:

„Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.2 Włączenie społeczne wynosi:

30 637 462,00  PLN, w tym:

- 27 412 466,00 PLN środki EFS, w tym obecnie dostępne są środki w wysokości 17 238 457,00 PLN, a środki w wysokości 10 174 009,00 PLN będą dostępne po przyznaniu przez Komisję Europejską środków z rezerwy wykonania;

- 3 224 996,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Powyższa zmiana wynika z braku możliwości kontraktowania środków zapisanych w rezerwie wykonania. Możliwość kontraktacji tych środków nastąpi po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej.

Data obowiązywania od  14.05.2019 r.

[29.04.2019 r.]

26 kwietnia 2019 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 38 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenę formalną przeszło 35 projektów i następnie zostały przekazane do kolejnego etapu oceny tj. oceny merytorycznej.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFS pozytywnie ocenionych projektów wynosi 33 664 276,23 PLN. Alokacja EFS w ramach konkursu wynosi 27 412 466,00 PLN.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[28.03.2019 r.]

W dniach 11 – 18 marca 2019 roku do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 38 wniosków  o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania przyjętych wniosków o dofinansowanie projektów wynosi 43 359 610,58 PLN, w tym:

- 39 359 844,72 PLN – środki EFS,

-3 999 765,86 PLN – środki BP.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 30 637 462,00  PLN, w tym:

- 27 412 466,00 PLN -  środki EFS,

- 3 224 996,00 PLN - środki BP.

 Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 8.2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

[04.03.2019 r.]

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (IZ RPO WO 2014-2020) informuje, iż kryterium merytoryczne szczegółowe (punktowane) nr 2 – Projekt w całości skierowany jest do mieszkańców gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa  obliczanym wg metody wzorca rozwoju i corocznie aktualizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (według aktualnego raportu dostępnego w dniu ogłoszenia konkursu) znajdujące się w załączniku 5 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.2 Włączenie społeczne do Regulaminu konkursu nie będzie brane pod uwagę przy ocenie merytorycznej.

Z danych zawartych w dokumencie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu  pn. Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. Opolskiem dostępnych na stronie www.ois.rops-opole.pl w dniu ogłoszenia konkursu wynika, iż żadna z gmin nie osiągnęła wysokiego wskaźnika ubóstwa a tym samym żaden z projektów nie ma możliwości uzyskania punktów   w ww. kryterium.

Punkty możliwe do uzyskania w ramach tego kryterium nie będą doliczane do łącznej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.

[11.02.2019 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektu opublikowanego na stronie rpo.opolskie.pl w dniu 08 lutego 2019 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 informuje, że w dniu 11 lutego 2019 roku dokonano korekty błędu technicznego występującego  w polu Na co można otrzymać dofinansowanie? Błąd wynikał z nadania punktorom w uwadze dotyczącej projektów polegających na kompleksowej integracji dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji oznaczeń liczbowych, a nie literowych. Przywołana omyłka ma charakter techniczny i nie ma żadnego wpływu na merytoryczną treść ogłoszenia o konkursie ani regulaminu konkursu.

Poniżej przedstawiono zestawienie pokazujące fragment ogłoszenia o konkursie przed i po dokonanej korekcie.

Wykaz zmian


Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, 1 piętro, pokój nr 115) 45-075 Opole,

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

- elektronicznej  oraz

- papierowej

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 11-18.03.2019 r.

 

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- Podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej[1],

- Podmioty ekonomii społecznej,

- Organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:

* podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych ww. zakresie i/lub

* podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub

* podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

* podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, w zakresie:

1) Kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej realizujących usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, obejmujących m.in. następujące formy wsparcia:

a) poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

b) poradnictwo prawne i obywatelskie[1],

c) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,

d) kursy i szkolenia[2] umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy,

e) pracę socjalną[3],

f) staże/praktyki, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy[4],

g) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami; dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami[5],

h) usługi trenera pracy,

i) usługi asystenckie w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym,

j) usługi wspierające w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy.

2) Usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach CIS, KIS[6], w szczególności w zakresie:

a) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 z późn. zm.),

b) stworzenia nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1828 z późn. zm.).

3) Usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach ZAZ poprzez:

a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji,

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dotychczas zatrudnionych w ZAZ, nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

c) tworzenia nowych ZAZ.

4) Usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach WTZ poprzez:

a) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ,

b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, m.in. poprzez wykorzystanie usług asystenckich oraz usług trenera pracy umożliwiających uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ,

c) tworzenia nowych WTZ.

5) Kompleksowej integracji dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracji, m.in. poprzez:

a) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym,

b) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków.

UWAGA!

Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci[7], za wyjątkiem projektów dedykowanych następującym osobom:

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

W związku z powyższym wsparcie w postaci  „kompleksowej integracji dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji i reintegracjimoże być realizowane samodzielnie, tylko i wyłącznie jeśli projekt dedykowany będzie osobom wymienionym powyżej w podpunktach a-c.

[1] Poradnictwo prawne i obywatelskie możliwe do realizacji wyłącznie jako element uzupełniający do kompleksowego wsparcia.

[2] Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

[3] Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie otrzymają dofinansowania.

[4] Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

[5] Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mogą być realizowane wyłącznie jako element kompleksowego projektu obejmującego również aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób z niepełnosprawnościami.

[6] Osobom uczestniczącym w stażu przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).

[7] Osoby poniżej 18 roku życia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% - projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie

 

95% - pozostałe projekty, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 8.2 Włączenie społeczne wynosi:

30 637 462,00  PLN, w tym:

- 27 412 466,00 PLN środki EFS, w tym obecnie dostępne są środki w wysokości 17 238 457,00 PLN, a środki w wysokości 10 174 009,00 PLN będą dostępne po przyznaniu przez Komisję Europejską środków z rezerwy wykonania;

- 3 224 996,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór III.  [wersja aktualna]

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór III. [wersja archiwalna]

Załączniki:

 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020. [wersja aktualna]

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020. [wersja archiwalna]

5. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020.

6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami [wersja aktualna]

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. [wersja archiwalna]

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. [wersja archiwalna]

7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020. [wersja aktualna]

Lista wskaźników na poziomie projektu dla Działania 8.2 Włączenie społeczne w ramach RPO WO 2014-2020. [wersja archiwalna]

8. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w CT9.

9. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.

10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

11. Analiza sytuacji regionalnej dotyczącej potrzeb i problemów w zakresie włączenia społecznego – Działanie 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 29 (karta działania 8.2, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie działania 8.2).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9.
 4. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.
 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 09 stycznia 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05 kwietnia 2018 r.
 8. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 09 lipca 2018 r.
 9. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 10. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 03 listopada 2016 r.
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 12. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 03 marca 2018 r.
  Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu 

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego, parter, pokój nr 7, 8), 45-075 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2019-02-08