Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2018-09-04

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 27 lipca 2018 r. II nabór  wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

W terminie od 27.08.2018 r. do 04.09.2018 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinasowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków - znajdującym się na stronie www.pw.opolskie.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu w Punkcie Informacyjnym o EFS (adres: ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14, tel. 77 44 16 754, fax: 77 44 16 599 oraz pod numerem telefonu 77 44 16 738 lub 77 44 16 827).


[23.10.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy


[06.09.2019 r.]

2 września 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1315/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 524/2019 z dnia 19.03.2019 r. zatwierdził wyniki  oceny projektów złożonych w ramach procedury odwoławczej w trybie konkursowym w ramach II naboru do działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny po przeprowadzonej procedurze odwoławczej dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:


[07.08.2019 r.]

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria merytoryczne tj. zakwalifikowanych przez zespoły oceniające do etapu negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, nabór II w ramach RPO WO 2014-2020 ocenionych ponownie po pozytywnym rozpatrzeniu środka odwoławczego.

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ponowną ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO 2014-2020.


[02.08.2019 r.]

2 sierpnia 2019 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 po pozytywnym rozpatrzeniu środka odwoławczego. W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane projekty ujęte w poniższej tabeli:


[28.06.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (nabór konkursowy nr RPOP.07.02.00-IP.02-16-001/18)


[19.06.2019 r.]

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria merytoryczne tj. zakwalifikowanych przez zespoły oceniające do etapu negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, nabór II w ramach RPO WO 2014-2020 ocenionych ponownie po pozytywnym rozpatrzeniu środka odwoławczego.

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ponowną ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO 2014-2020.


[31.05.2019 r.]

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach  Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy (nabór konkursowy nr RPOP.07.02.00-IP.02-16-001/18).


[21.03.2019 r.]

19 marca 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 524/2019, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach II naboru wniosków do Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach II naboru wniosków do Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:


[19.02.2019 r.]

19 lutego 2019 r. zakończono etap negocjacji projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku negocjacji do rozstrzygnięcia konkursu zostaną przekazane projekty ujęte w poniższej tabeli:


KOMUNIKAT z dnia 04.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 27.07.2018r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 28 stycznia br. przyjął uchwałę nr 283/2019 w sprawie wydłużenia etapu negocjacji złożonych projektów o 18 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu negocjacji zostaje przedłużony do dnia 22 lutego 2019 r.


[21.12.2018 r.]

21 grudnia 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 59 projektów ocenionych merytorycznie do III etapu, tj. negocjacji przekazano 57 projektów, jednak  z uwagi na ograniczoną kwotę alokacji dostępną w konkursie, negocjacje zostaną najpierw przeprowadzone z  18 Wnioskodawcami, których projekty uzyskały największą liczbę punktów na ocenie merytorycznej  (o warunkach przystąpienia do procedury negocjacyjnej Wnioskodawcy indywidualnie zostaną poinformowani odrębnymi pismami). W przypadku niewykorzystania całej kwoty alokacji kolejni Wnioskodawcy będą zapraszani do negocjacji.


KOMUNIKAT z dnia 13.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 27.07.2018 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 informuje, iż Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 11 grudnia br. wyraził zgodę na wydłużenie etapu oceny merytorycznej złożonych projektów o 8 dni kalendarzowych.

W związku z powyższym termin zakończenia etapu oceny merytorycznej zostaje przedłużony do dnia 21 grudnia 2018 r.


[19.10.2018 r.]

19 października 2018 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 62 złożonych wniosków, które wpłynęły w ramach naboru 59 wniosków pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


[11.09.2018 r.]

W dniach 27 sierpnia – 04 września 2018 r. do Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 62 wnioski o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.


Szanowni Państwo,

nawiązując do ogłoszenia z dnia 27.07.2018 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach RPO WO 2014-2020 Instytucja Pośrednicząca zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców, które odbędzie się w dniu 20.08.2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu informacyjnym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go najpóźniej do 10.08.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: a.kislak@wup.opole.pl, j.zataj@wup.opole.pl, a.nowobilska@wup.opole.pl. Prosimy również aby zapytania dot. zapisów Regulaminu konkursu, które chcą Państwo poruszyć na niniejszym spotkaniu kierowane były na powyższe adresy e-mailowe w w/w terminie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Komunikat z dnia 14.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

w związku z brakiem zainteresowania spotkaniem informacyjnym dla potencjalnych Wnioskodawców odnośnie II naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy RPO WO 2014-2020 informujemy, iż  niniejsze spotkanie planowane na dzień 20.08.2018 r. zostaje odwołane.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 27.08-04.09.2018 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do 15.30.

W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Dyrektora WUP do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty  zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)[1].

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA:

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

[1] Powiatowe urzędy pracy realizują projekty przewidujące działania skierowane wyłącznie do bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w ustawie, a także na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020:

1. Usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia, poprzedzone analizą dotyczącą ofert pracy i odzwierciedlającą popyt na konkretne zawody, w tym[3]:

a) pośrednictwo pracy,

b) poradnictwo zawodowe[4].

2. Programy aktywizacji zawodowej, w tym w zakresie reorientacji zawodowej rolników, obejmujące jedną lub kilka z m.in. następujących form wsparcia:

a) szkolenia (otwarte i zamknięte),

b) staże,

c) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,

d) subsydiowanie zatrudnienia,

e) dodatek relokacyjny przyznawany na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania[5],

f) wsparcie trenera pracy w zakresie zatrudnienia wspomaganego,

g) wolontariat m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza.

3) Upowszechnienie i wdrożenie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, w tym m.in. poprzez:

a) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm.),

b) subsydiowanie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia, takich jak m.in.:

 • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w domu,
 • praca rotacyjna,
 • job sharing (dzielenie pracą).

4. Formy wsparcia służące podniesieniu kwalifikacji i kompetencji osób pracujących, poprawiających ich sytuację na rynku pracy.

[3] W przypadku typów projektów 1-2 istnieje możliwość dofinansowania w projekcie wsparcia towarzyszącego dla uczestników projektu, polegającego na zapewnieniu opieki nad osobami zależnymi, w tym dziećmi do lat 7.

[4] Typ projektu musi być realizowany łącznie z typem projektu nr 2  i/lub nr 3.

[5] Oprócz dodatku relokacyjnego możliwe jest sfinansowanie kosztów dojazdu osobie, która spełnia warunki ustalone dla tej formy wsparcia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 10%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach Działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  wynosi łącznie:

 • 18 000 000,00 PLN, w tym:
 • 16 105 263,00 PLN pochodzące z EFS
 • 1 894 737,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych. Zakres EFS, wersja nr 27
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług(...)
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy z dnia 1 stycznia 2018 r.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (...) z dnia 05 kwietnia 2018
 6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 9 lipca 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznenj na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 8.  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.
 9. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 marca 2018r.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (...)
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030  w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem IOK - WUP zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. Ustawa jest dostępna m.in. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz portalu Funduszy Europejskich

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

Pokój nr 14

Głogowska 25c

45-315 Opole


FAQ - Pytania i odpowiedzi w ramach działania 7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Linki

www.rpo.opolskie.pl

www.rpo.wup.opole.pl

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2018-07-27